ἀδελφός, -οῦ, ὁ
• Alolema(s): ép., jón., lír., tard. -εός, -ειός (Hom. gen. -ειοῦ), -ε<ι>οῖο Call.SHell.260A.5), locr. IG 92.609.5 (VI/V a.C.); beoc. ἀδελφιός SEG 22.416 (Tebas IV/III a.C.); cret. ἀδελπιός ICr.4.72.2.21 (Gortina V a.C.); ἀδευφιός ICr.4.208A.2 (Gortina II a.C.); αδελπhεο[ν IG 12(3).537 (Tera VII/VI a.C.); ἀδελπός Ramsay, Studies in Eastern Rom.Prov.167 (Isauria), MAMA 7.577 (Frigia)
• Grafía: graf. ἀδερφός JRCil.2.p.228.n.15 (Dalisando, imper.), ἀδαλφ- IKais.Lyk.272, ἀδερός SB 13920.1 (V/VI d.C.)
• Prosodia: [ᾰ-]
• Morfología: [cret. sg. gen. ἀδελπι ICr.4.72.2.21, dat. ἀδελπιι ICr.4.72.7.16, locr. ἀδελφει IG 92.609.5 (VI/V a.C.); plu. nom. ἀδελποί JRCil.2.p.172 nota 38 (imper.); cret. plu. gen. ἀδελπιν ICr.4.72.4.22]


I 1hermano, Il.5.21, Od.4.91, IG 92.609.5 (VI/V a.C.), Gorg.B 11a.8, UPZ 110.2 (II a.C.), ἀδελφοὶ ὁμοπάτριοι Pl.Lg.774e, ἀ. ἀπ' ἀμφοτέρων hermano de padre y madre Hdt.7.97, ὁμογνήσιος ἀδελφός POxy.47.13 (I d.C.), cf. PPar.20.6 (VI d.C.), ὁ δὲ πατρὸς ἀ. θεῖος Poll.3.22
ὁ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος ... Αἴαντος ἀδελφεός de un hermano bastardo (de padre) Il.13.695, cf. Pi.N.10.73
en plu. de dos hermanos Τυνδαριδᾶν ἀδελφῶν (Cástor y Pólux) Lyr.Adesp.86, tít. de una comedia de Filemón, Ath.569d, de Dífilo, Ath.499d, de Apollod.Gel., Stob.4.53.13, de Hegesipo, Ath.290b, de Eufrón, Ath.379c, de Menandro, Ath.431b, de Alexis, Ath.223f, de Terencio, Ter.Ad.
pero ἀδελφοί hermano y hermana E.El.536, cf. And.Myst.47
en Egipto heleníst. θεοὶ ἀδελφοί de Ptolomeo II y Arsínoe, Herod.1.30, SB 8854.2 (Ptolemaide III a.C.), cf. 10763.6 (II a.C.), PTor.Choachiti 12.1.20 (II a.C.), POxy.713.21, 30 (I d.C.)
para expresar relación de gran afecto ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς X.An.6.3.24, PTeb.12.1, 19.2 (II a.C.)
para indicar relaciones castas κοιμηθήσῃ ὡς ἀ. καὶ οὐκ ὡς ἀνήρ Herm.Sim.9.11.3, de fundaciones de una misma ciu. διὰ τὸ Μασσαλιήτας εἶναι ἡμῖν ἀδελφ[ούς ILampsakos 4.26 (II a.C.).

2 fig. ἀ. γέγονα σειρήνων he sido un hermano para los chacales LXX Ib.30.29
de cosas compañero ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ προσκολληθήσεται cada uno estará pegado a su compañero (de las escamas del Leviatán, como hombres con escudo), LXX Ib.41.9.

3 miembro de un mismo pueblo, paisano Pl.Mx.239a
miembro de la misma tribu LXX Ex.2.11, cf. Ph.2.78
miembro de la misma asociación o colegio, IG 14.956B.15.

4 lit. sem.-crist. pariente LXX Ge.13.8, Le.10.4
sobrino LXX Ge.14.14
de los «hermanos» de Jesús Eu.Matt.12.46, de Santiago ὁ ἀ. τοῦ Κυρίου Ep.Gal.1.19
de un cuñado, M.Ant.5.31.

II como tratamiento

1 hermano dirigido a un amigo íntimo, X.An.7.2.25
la esposa al dirigirse al marido, LXX To.10.12, UPZ 59.1 (III a.C.), SEG 39.1711.20 (Egipto I d.C.)
gener. como tratamiento afectuoso UPZ 72.2 (II a.C.), Cristo al dirigirse a un creyente Eu.Matt.12.50, Eu.Marc.3.35.

2 de los miembros de comunidades religiosas IUrb.Rom.246b.14 (IV d.C.)
de los cristianos entre sí Ep.Rom.8.29, 1Ep.Cor.5.11, ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ἐν κ(υρί)ῳ PAlex.29.15 (III d.C.), cf. PGron.18.2, 3, 24 (IV d.C.), ἀδελφοὶ ἐν θ(ε)ῷ hermanos en el Señor, PGrenf.2.73.6 (III/IV d.C.), cf. MAMA 7.183 (Hadrianópolis, Frigia Oriental)
acompañando al nombre propio indicando su calidad de hermano en la fe, Ep.Rom.16.23, 1Ep.Cor.1.1
monje, IGLS 1130 (Seleucia).

3 como tratamiento usado por reyes al dirigirse a personas importantes, I.AI 13.45, ἀδελφὲ Πειλᾶτε (habla Herodes) Eu.Petr.1.5, como tít. honoríf. de alto rango en la jerarquía de la corte ptolemaica IPh.19.13, ISyène 244.26 (ambos II a.C.)
colega entre funcionarios POxy.892.3 (IV d.C.).

III como adj. [-ός, -ή, -όν, dór. -εός, -εά, -εόν]

1 hermano, emparentado, fig. semejante, del mismo tipo ἀδελφεὰ μαθήματα Archyt.B 1, φύσιν ἀδελφὴν ἔχοντες de Hefesto y Atena, Pl.Criti.109c
c. gen. τὰ πρὸ τούτων βάρεα ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πόνων Hp.Epid.2.3.17, ἀδελφὰ τῶνδε S.Ant.192, ἅ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα Pl.Phd.108b
c. dat. παθήματα τῇ προτέρῃ ἀδελφεά Hp.Mul.1.36, ἀδελφά ... τούτοισιν φορεῖ τὰ ... θρεπτήρια S.OC 1262, ἀδελφὰ τὰ βουλεύματα τοῖς ἔργοις Lys.2.64, ἀδελφὰ τούτοις ἐπιτηδεύσαντα Philostr.VA 1.2, λόγος ἀ. τῷ προειρημένῳ Ael.VH 2.18, τὰ συνθήματα ... ὡς μάλιστα ἀδελφὰ ταῖς μελλούσαις πράξεσι Aen.Tact.24.14, cf. Pl.Smp.210b.

2 de cosas naturalmente unidas doble, emparejado ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις (de manos, pies, etc.), X.Mem.2.3.19.
• Etimología: ἀ- < *sm̥- más la r. que se encuentra en δελφύς q.u.