εἷς, μίᾰ, ἕν, gen. ἑνός, μιᾶς, ἑνός
• Alolema(s): ἕεις Hes.Th.145, AP 7.341 (Procl.); ἔνς ICr.4.72.9.50 (Gortina V a.C.); ἧς Rhinth.12, TEracl.1.136 (IV a.C.)
• Morfología: [ac. masc. εἷνα Hdn.Epim.50 (pero prob. interpr. como nom.-ac. neutro plu. en Hdn.Gr.1.546), ἕναν BGU 2033.7 (I d.C.), neutro ἕναν POxy.1683.12 (IV d.C.), Suppl.Mag.97.3, 4; dat. e-me (ἑμει) DMic., fem. μιῇ Hes.Th.278; plu. nom.-ac. neutro ἕνα Arist.Ph.207b7, gen. ἑνῶν Dam.in Prm.460]


I numeral

1 cardinal uno en combinación c. otros numerales δόυρατα ... καὶ ἓν καὶ ἐίκοσι δήεις Il.13.260, cf. Th.8.109, IG 22.1400.30 (IV a.C.), LXX 1Pa.24.17
op. dos τοῦ δὲ ἑνὸς οἱ δύο ἀγαθοὶ βελτίους dos (hombres) buenos son mejores que uno Arist.Pol.1287b13, οὐχ εἷς οὐδὲ δύο ταῦτ' ἴσασιν ni uno ni dos saben esto D.29.12, ac. adverb. οὐ μίαν οὐδὲ δύο no una ni dos veces LXX 4Re.6.10
en sumas τὰς δύο χαλκείας, δύο δ' ... κασσιτέροιο, τὴν δὲ μίαν χρυσέην de las cinco capas de un escudo Il.20.272, en pap. frec. unido a ἥμισυ: δέξε (l. -αι) ... ἐκ τοῦ μισθοῦ μου ἕναν ὕμισυ (l. ἥ-) (τάλαντον?) recibe de mi paga un (talento) y medio, POxy.1683.12 (IV d.C.)
op. δεύτερος: πρὸς δὲ τὸ παρὸν ἀρκέσει πίστεως χάριν ἓν ἢ καὶ δεύτερον ληφθὲν μαρτύριον para hacerlo creíble bastarán por ahora uno o dos ejemplos Plb.2.38.11, cf. Alciphr.1.9.2, τῶν περὶ Ἡρώδην πεσόντος ἑνὸς καὶ δευτέρου I.AI 16.350, ὕδωρ ὄμβριον ἔγχριε μέχρι μιᾶς καὶ δευτέρας ἡμέρας Gal.12.746, ὁρᾷς ὅτι πάντα τὸν βίον τοιοῦτον εἶναι δεῖ τῶν Χριστιανῶν, οὐ μίαν ἡμέραν καὶ δευτέραν Chrys.M.61.108
en constr. prep.: οἱ δὲ Ῥωμαίων παρ' ἕνα τοσοῦτοι y los de los romanos los mismos menos uno de los muertos en una batalla, Plu.Publ.9, ἐν ἑνί en conjunto, en total de pagos τιμᾶς ἀργυρίου ἐν ἑνὶ πάντων μνᾶν δέκα FD 3.337.2, cf. 301.3 (ambas II a.C.)
c. valores temporales πρὸ μιᾶς ἡμέρας el día anterior, la víspera LXX 2Ma.15.36, πρὸ μιᾶς ἀρνούμενος ... ὕστερον ὑπογράψας Ath.Al.Decr.3.3
ἀπὸ μιᾶς a una, a la vez ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι todos a la vez comenzaron a excusarse, Eu.Luc.14.18
de una vez μέλλω γὰρ ἀπὸ μιᾶς αὐτὸν πληρῶσαι PSI 286.23 (III/IV d.C.); διὰ μιᾶς después de un intervalo de un día e.e. en días alternos ref. a las fiebres tercianas Suppl.Mag.34.11.

2 c. valor enf. uno solo, único

a) gener. εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύς que uno solo sea el jefe, uno solo el rey, Il.2.204, ἕνα δ' οἶον ἵει οἶκόνδε νέεσθαι a uno solo permitió regresar a su casa, Il.4.397, μίαν οἴην παῖδα λιπόντα Ἀρήτην una hija única en casa dejó que fue Areta, Od.7.65, cf. 20.110, ὀφθαλμὸς ἕεις Hes.Th.145, cf. 278, Theoc.6.22, ἓν πέλαγος, μία ναῦς, εἷς τάφος Simon.FGE 1011, τὸ μῆκος τοῦ βίου ἡμέρα μιᾷ (ἔοικε) Antipho Soph.B 50, ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς LXX 2Es.3.1, ἔτι ἕν σοι λείπει todavía te falta una cosa, Eu.Luc.18.22, cf. I.BI 4.257, οὐθὲν ἰδίου πόρου δεῖται τὸ περίττωμα τῆς ὑγρᾶς τροφῆς, ἀλλ' εἷς ἀρκεῖ Plu.2.699f, μιᾷ δὲ ἡμέρᾳ un único día, sólo un día, IG 42.126.15 (Epidauro II d.C.), βούλομαι μισθώσασθαι ... εἰς ἐν[ι]αυτὸν ἕναν BGU l.c., ἓν σῶμα, μία φρόνησις, εἷς νοῦς de la Iglesia, Herm.Sim.9.18.4, prov. εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ un solo hombre es como ningún hombre D.Chr.48.10, μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ Zen.5.12, c. neg. πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός no es fragor de una sola lanza (sino de muchas), A.Th.103;

b) op. πλείονες, πολλοί, πάντες: πάντα γὰρ μίαν ἱκνεῖται ... Χάρυβδιν Simon.17, εἴτε τις εἷς ὢν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα S.OT 247, cf. E.Ph.894, μία τὰς πολλάς, τὰς πάνυ πολλὰς ψυχὰς ὀλέσασα la que ella sola hizo que perecieran muchas, muchas vidas A.A.1456, cf. Ch.299, πάρεστι δ' οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλά μοι στένειν tengo no una única cosa sino muchas por llorar E.Andr.96, cf. Call.Dian.33, Men.Epit.31, ἡ γραμματικὴ μία οὖσα πάσας θεωρεῖ τὰς φωνάς Arist.Metaph.1003b19, ἓν ἐξ ἁπάντων Luc.Herm.28, πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ep.Gal.3.28, ἓν γὰρ τὸ ἀγαθὸν πολλὰ δὲ τὰ αἰσχρά Origenes Or.21.2;

c) reforzado c. μόνος: οἶοι σύ τ' ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη solo tú, yo y una única sierva (conocían cómo era el lecho de Odiseo y Penélope) Od.23.227, παῖς εἷς καὶ μοῦνος hijo único Hdt.1.119, εἷς μόνος σπινθήρ Ar.Pl.1053, πίναξ εἷς καὶ μόνος D.H.1.74;

d) c. πρῶτος: πρὸς ἕνα τὸν πρῶτον τῶν συγγενῶν προσάξω traeré a colación a uno solo, al primero de los parientes colaterales Is.8.33, cf. D.1.9, Luc.Herm.61;

e) en cont. c. sup. uno solo, único, el que más εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης uno solo es el mejor de los presagios, luchar por la patria, Il.12.243, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον ἐχθροῖς παρασχών un varón que él solo dio el máximo trabajo a los enemigos A.Pers.327, πλείστας ἀνὴρ εἷς ... ἔγημε S.Tr.460, cf. Th.8.68, ἐγὼ κάλλιστ' ἀνὴρ εἷς ... τραφείς S.OT 1380, Ἑλλήνων ἕνα κριθέντ' ἄριστον S.Ph.1344, ὅς ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς ἀνὴρ ἀπίκετο Hdt.6.127, ἀποφαίνω Μυτιληναίους μάλιστα δὴ μίαν πόλιν ἠδικηκότας ὑμᾶς demuestro que Mitilene es la ciudad que más ofensas os tiene infligidas Th.3.39, πάντων εἷς ἀνὴρ μεγίστων αἴτιος κακῶν D.18.143, c. πολύς haciendo las veces de sup. Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν ὑμνοῖθ' Eteocles sería el único con mucho cantado aquí y allá por la ciudad A.Th.6, en la locución εἷς ἀπ' αἰῶνος único en el siglo, uno sin igual, A.Al.11B.3.9;

f) reforzando un n. propio εἷς δ' ἀπὸ τᾶσδε ... Μόλων ἄγχοιτο παλαίστρας ¡que sólo Molón se asfixie con esta palestra! Theoc.7.125, εἰς ἕνα Βάκχον ... Νύμφαι μισγόμεθ', οὐκ ἐς Ἄρη AP 9.258 (Antiphan.);

g) en constr. prep.: c. εἰς, reforzando el sent. de ‘unión’ de verbos c. συν-: Ἕλληνας εἰς ἓν καὶ Φρύγας συνήγαγον E.Or.1640, ἰσχὺς τοσαύτη ἐς ἓν ξυστᾶσα Th.6.85, εἰς ἓν μοίρας συνέκυρσας E.Andr.1172, συνάγειν εἰς ἓν τὰ ἔθνη D.H.2.45, cf. POxy.1411.3 (III d.C.); γενομένης δ' ἂν καθ' ἓν τῆς ἐς γῆν καὶ θάλασσαν ἀρχῆς habiéndose unido en uno sólo el imperio terrestre y el marítimo Th.8.46, τῆς Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι ὅπως μὴ καθ' ἓν εἴη ocuparse de Beocia para que no mantuviera la unidad X.HG 5.2.16
ind. op. o distinción ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι τι concebir una cosa separadamente de otra, Pl.Tht.157a, εἰ πρὸς ἕνα τὸ Ἑλληνικὸν ἐξοπλίσειεν si hubiera armado hasta al último de los griegos Synes.Insomn.13;

h) ac. adverb. μίαν una vez, una sola vez κἂν μίαν πρὸς ἡμᾶς ο]ὔ[πω ἠξί]ωσας ἐλθεῖν BGU 984.20, cf. POxy.1593.11 en BL 3.138 (ambos IV d.C.).

3 c. noción de identidad asociada a la de unidad uno mismo, el mismo εἰ δέ ποτ' ἔς γε μίαν βουλεύσομεν si alguna vez llegamos a coincidir en la misma opinión, Il.2.379, esp. c. dat. de igualdad τώ μοι μία γείνατο μήτηρ a los cuales dos los parió la misma madre que a mí habla Helena de los Dióscuros Il.3.238, ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ' ἐκ ματρός E.Ph.156, οἱ Κυρηναϊκοί, καίπερ ἐκ μιᾶς οἰνοχόης Ἐπικούρῳ πεπωκότες Plu.2.1089a, γελοῖον γὰρ ὑφ' ἓν θέσθαι τὸ ὂν τῷ μὴ ὄντι Plot.6.2.1
c. diversos refuerzos: αὐτός, κοινός, ὅμοιος: ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὠυτή Heraclit.B 60, ὑπὸ μίαν καὶ τὰν αὐτὰν ἀρχάν Perict.146, ἓν καὶ ταὐτόν uno y el mismo ref. al género animal compartido por ‘hombre’ y ‘caballo’, Arist.Metaph.1039a28, cf. Ph.201b3, Gr.Agr.Eccl.M.98.748A, μιᾶς αὐτῆς οὔσης τῆς θεότητος Ath.Al.M.26.329A, τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι Heraclit.B 89, ἓν καὶ ὅμοιον ref. al alma, Pl.Phdr.271a, ἐκ μιᾶς ἡλικίας ... καὶ ὁμοίας D.S.17.108, cf. Ael.NA 5.9.

4 numeral ordinal primero ἡμέρα μία el primer día de la Creación, LXX Ge.1.5, μιᾷ τοῦ μηνός LXX Ge.8.13, Nu.1.1, εἰς μίαν σαββάτων en el primer día de la semana, Eu.Matt.28.1, τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων Eu.Marc.16.2, ἤνοιξεν ... μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων Apoc.6.1, πρὸ μιᾶς καλανδῶν Μαρτίων Plu.Publ.9
c. otros numerales τῷ ἑνὶ καὶ τριηκοστῷ (ἔτει) Hdt.5.89.

5 subst., c. un adv. o adj. uno, unidad ἧττον μία ἡ μίμησις ἡ τῶν ἐποποιῶν la epopeya posee menos unidad como principio literario, Arist.Po.1462b3, ταῦτά τε δὴ οὐ συμβαίνει τοῖς λίαν ἓν ποιοῦσι τὴν πόλιν esas cosas son incompatibles con una excesiva unificación del Estado Arist.Pol.1263b7, δοκεῖ ... ὡς ἓν ὁρᾶν τὸ ὁρώμενον parece que lo visto se percibe como unidad Alex.Aphr.in Sens.60.5
tb. plu. ὁ δ' ἀριθμός ἐστιν ἕνα πλείω el número es una multiplicidad de «unos» Arist.Ph.207b7, τὰ κυρίως ἕνα las unidades propiamente Dam.in Prm.437, τῶν προτέρων ἑνῶν Dam.in Prm.460
fil. τὸ ἕν el Uno como principio ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα Heraclit.B 10, cf. Emp.B 17.1 (= Fr.Pap.a, p. 127), Philol.B 8, εἰ πολλὰ εἴη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι, οἷόν περ τὸ ἕν si hubiera seres múltiples, éstos habrían de ser precisamente como lo uno Meliss.B 8.6, οὕτως ἐξ ἑνός τε πάντα γίνεσθαι καὶ ἐκ πάντων [εἰς] ἓν συγκρίνεσθαι Cleanth.Stoic.1.111, τὸ ἕν op. πλῆθος Pythag.B 5, cf. Chrysipp.Stoic.2.160, tb. indecl. ἓν μὲν εἶναι τοῦ ἓν παρουσίᾳ una cosa es una por la presencia del uno Plot.6.6.14, cf. 5.5.5
crist. Uno en las doctrinas trinitarias ἑνὸς ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ Athenag.Leg.10.2, ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ θεός Herm.Mand.1.1, ἀδιαίρετον γὰρ τὸ ἕν dicho de Dios, Clem.Al.Strom.5.12.81, cf. Ath.Al.M.26.329A, αὗται αἱ δυνάμεις, ἥ τε μονότης καὶ ἑνότης, μονάς τε καὶ τὸ ἓν προήκαντο τὰς ... προβολὰς τῶν αἰώνων en la doctrina valentiniana, Val.Gn.Fr. en Iren.Lugd.Haer.1.11.3.

II usos no numerales

1 pron. indef. uno, alguien, alguno c. gen. part. τῷ δ' αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν junto a éste siempre hay un dios, Il.5.603, εἷς τὼν δυοκαιδέκων uno de los doce Alc.349e, Κάδμου θυγατέρων μιᾷ E.Ba.917, εἷς Ἀθηναίων D.21.87, εἷς τῶν ἁλιείων (sic) PAmh.30.28 (II a.C.), εἷς τῶν δώδεκα Eu.Marc.14.20, ἐν μιᾷ τῶν πόλεων en cierta ciudad, Eu.Luc.5.12, καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν y aconteció un día, Eu.Luc.5.17, cf. Luc.Somn.9
tard. c. constr. prep. εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν Eu.Io.6.8, εἷς ἐξ αὐτῶν I.BI 7.47
como adj., en uso próximo al de un art. indeterminado un cierto, un πέρδιξ ... εἷς κάπηλος ὠνομάζετο χωλός Ar.Au.1292, prob. por anacoluto εἷς τῶν ἀργυρολόγων νεῶν Ἀθηναίων στρατηγός un cierto estratego e.e. uno de los estrategos que dirigía las naves recaudadoras atenieneses Th.4.50, ἐπηγγείλατο ἕνα ἀγῶνα ἱππικόν Str.5.3.2, ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης bajo un árbol resinoso LXX Ge.21.15, cf. Eu.Matt.8.19, 21.19, κατὰ] μίαν κώμην καλ[ουμέ]νην Νασήρ Manes 111.14, μέρος ἓν ἥμισυ una media parte, una mitad (y no una parte y media) PPanop.3.8 (IV d.C.)
frec. c. otro indef. θνῄσκουσι γάρ, πλὴν εἷς τις ὃς ... S.OT 118, cf. Pl.Grg.471e, ἐξ ἑνός γέ του τρόπου de alguna manera Th.6.34, λέγει τις εἷς ὃς ... S.Ant.269, cf. Pl.Prm.145d, εἷς ὁστισοῦν Arist.Pol.1325b28
como adv. μίαν μίαν alguna vez, de vez en cuando χρὴ μίαν μίαν συγκαταβαίνειν τοῖς ἀδελφοῖς Apoph.Patr.M.65.80A, cf. POxy.940.6 (V d.C.).

2 c. neg. ninguno ἀνθρώπου σῶμα ἓν οὐδὲν αὔταρκές ἐστι ningún ser humano puede bastarse Hdt.1.32, οὐκ ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ Th.1.80, μίαν γὰρ οὐκ ... ἂν εἴποις τῶν νῦν γυναικῶν Πηνελόπην a ninguna de las mujeres de hoy llamarías Penélope Ar.Th.549, εἰ μὲν μέλλει πλοῖα ἔσεσθαι ἱκανὰ ὡς ἀριθμῷ ἕνα μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε X.An.5.6.12, c. rep. enfática ἕν τε οὐδὲ ἓν ... ἴαμα y ni un solo remedio Th.2.51.

3 en expresiones distrib. (cada) uno c. ἕκαστος: συμμίσγων ἑνὶ ἑκάστῳ ... τῶν πρώτων Μήδων entrevistándose en privado con cada uno de los principales medos Hdt.1.123, ἐπὶ μίαν ἑκάστην ῥάβδον τιθέντες colocando cada una de las varas al lado de otra Hdt.4.67, ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἐναντίων ἓν μόνον ἐστὶν ἐναντίον un solo contrario hay para cada uno de los contrarios Pl.Prt.332c, cf. Men.Fr.700, Babr.103.8
en constr. prep. τῶν ἱματίων ... κατὰ ἓν ἕκαστον ἐκδύνουσα a medida que vaya quitándose cada una de sus ropas Hdt.1.9, καθ' ἕν' ἕκαστον ἡμῶν ἀποστερεῖν τοῦ δίκης ... τυχεῖν D.21.142, cf. Pl.Sph.217a, I.AI 12.191, ἔθνος ἓν πρὸς ἓν οὐκ ἔστιν ὅ τι δυνατὸν Σκύθαις ὁμογνωμονοῦσι ... ἀντιστῆναι no hay pueblo que, por separado, pueda hacer frente a los Escitas reunidos Th.2.97, ἕν ἐφ' ἑνί una (parte) por cada uno, respectivamente Pl.Lg.758b, διὰ τὸ παρὰ μίαν (ἡμέραν) ... μεταλαμβάνειν τὴν ἀρχὴν τοὺς ὑπάτους ya que los cónsules se alternaban cada día en el mando Plb.3.110.4, δίδι (sic) αὐτῇ ἀνὰ ἓν ἓν dáselos a ella (los pasteles) de uno en uno, PCol.215.31 (I/II d.C.), ὑπὸ ἕν ἐσθίει ... ἕνα ἢ δύο come uno o dos por vez Epiph.Const.Haer.64.72.7
en el NT c. transf. del sintagma prep. en forma cuasipronominal (cf. καθεῖς): ἤρξαντο ... λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς· μήτι ἐγώ; comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso yo?, Eu.Marc.14.19, ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς se iban retirando uno a uno, Eu.Io.8.9, τὸ δὲ καθ' εἷς y en lo tocante a cada uno ..., Ep.Rom.12.5
subst. τὸ καθ' ἕν relación pormenorizada, lista ἔστιν δὲ τὸ καθ' ἕν PLille 11.8, cf. PEleph.20.7, PHib.117.7 (todos III a.C.), PTeb.47.34 (II a.C.).

4 como pron. correl. uno op. otro:

a) op. a un segundo εἷς uno ... otro: εἷς μὲν ... τρόπος τῆς γενέσεως τῶν χρωμάτων οὗτος, εἷς δέ ... ésta sería una forma de explicar el origen de los colores, otra forma ... Arist.Sens.440a6, cf. EN 1139a6, Pol.1285b38, X.Cyr.1.2.4, POxy.1153.14 (I d.C.), οἴκου πατριᾶς εἷς εἷς τῷ Ἐλεαζαρ καὶ εἷς εἷς τῷ Ἰθαμαρ LXX 1Pa.24.6, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ de los serafines, LXX Is.6.2, δύο ἀγγέλους ... καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν Eu.Io.20.12, cf. Eu.Matt.17.4, Ep.Barn.7.9a, (γυνὴ) ἔχει δ' ἀγαθὰς δύω ὥρας, τὴν μίαν ἐν θαλάμῳ, τὴν μίαν ἐν θανάτῳ AP 11.381 (Pall.);

b) en enumeraciones, equiv. al numeral que corresponda ὁ μὲν ... ἴτω, ... εἷς δὲ ... ἀγέτω, ... εἷς δ' αὖ ... κελέσθω vaya el uno ... traiga el otro ... y un tercero ordene ref. varios hijos Od.3.423-425, ὁ εἷς θόλος ..., καὶ ὁ εἷς ἔνθα εἰργάζετο ..., καὶ ὁ ἄλλος Pall.H.Laus.35.1;

c) en correlación c. ἄλλος: οὐδὲ hῆς ... οὐδὲ ἄλλος τήνῳ ningún (arrendatario) ni otra persona por cuenta de él, TEracl.l.c., γεωργὸς μὲν εἷς, ὁ δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δέ τις ὑφάντες Pl.R.369d, cf. Apoc.17.10, I.AI 6.125;

d) c. ἕτερος: εἷς μὲν ... ἕτερος δὲ ... ἕτερος δὲ X.HG 1.7.23, ὅρους τε δύο, ἕνα μὲν ... ἕτερον δέ Val.Gn.Fr. en Iren.Lugd.Haer.1.11.1, τὸ ἓν μέρος op. τὸ ἕ<τερ>ον PMag.13.132;

e) en distintas constr. prep. expr. correlación, sucesión o alternancia ἓν πρὸς ἕν συμβάλλειν comparar uno con el otro Hdt.4.50, cf. Pl.Lg.647b, ἕν ἐφ' ἑνί una (parte) tras otra, en forma rotativa a lo largo de doce meses, de los miembros de una comisión permanente, Pl.Lg.758b, cf. Pl.Tht.157a, ἕνα παρ' ἕνα uno a uno, de uno en uno en un proceso de eliminación sucesiva por sorteo IGDS 197.7 (Halesa II a.C.), διαβάλλων με μίαν (ἡμέραν) ἐκ μιᾶς dándome largas un día sí y otro también, PFam.Teb.43.41 (II d.C.), cf. POxy.86.15 (IV d.C.), ἓν ἐξ ἑνὸς ἐπισεσώρευκεν ha acumulado un cargo tras otro Arr.Epict.1.10.5, cf. Luc.Asin.54, ὄρχησις ... κοινὴ ἐφήβων τε καὶ παρθένων παρ' ἕνα χορευόντων danza común de jóvenes y doncellas que bailan alternativamente Luc.Salt.12, (ἡμέραν) μίαν παρὰ μίαν en días alternos de fiebres tercianas Suppl.Mag.10.9, ἐποίσεις (sic) ... μέτρησιν μίαν Ἀθηναίῳ ἀντὶ μιᾶς δοχικῷ harás la medición alternativamente de una parte con la medida de Atenea y de la otra con la medida recipiente, PAmh.87.21, cf. 89.7, PStras.76.12 (todos II d.C.), POxy.740.18 (II/III d.C.), PStras.25.13 (III d.C.);

f) ac. fem. rep. c. valor adverb. una y otra vez, siempre S.Fr.201, τὸν δὲ Φοιβάμμωνα ... ἔχε ἐγγὺς σοῦ μίαν μίαν POxy.940.6 (V d.C.)
pero prob. a veces, en alguna ocasión χρὴ ... μίαν μίαν συγκαταβαίνειν τοῖς ἀδελφοῖς Apoph.Patr.M.65.80a;

g) εἷς τὸν ἕνα equiv. a ἀλλήλους 1Ep.Thes.5.11. Cf. ἰός, ἴα, ἰόν.
• DMic.: e-me, e-me-de.
• Etimología: Ant. tema en -m, *sem- (cf. mic. e-me ἑμει), en fem. c. grado ø y suf. *-iH2, *smiă, cf. lat. semel, simul, toc.A sas, B ṣe-; c. otro grado voc. cf. ὁμ- en ὁμοῖος, etc. y en grado ø, ἅμα, ἅπαξ, etc.