δῆθεν
• Alolema(s): -θε E.El.268


I partíc.

1 c. valor irón. y de distanciamiento, indicando falsa apariencia conocida o sospechada por el autor supuestamente, en apariencia, pretendidamente ὡς ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθρούς, οἵ μιν ... ἠθέλησαν ἀπολέσαι δ. como si hubiera huido de los enemigos que, según él, quisieron matarlo Hdt.1.59, τὶ γὰρ δ. δεῖ περὶ τῶν ἤδη ἀνηκέστων γεγονότων ἔτι προσσυνιέναι; Hp.Art.58, ἔβαζε δ. ἐχθρὸς ὢν στρατηλάταις E.Rh.719, τὸ ἄγος ... ἐκέλευον ἐλαύνειν δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες ordenaban expiar el sacrilegio, ante todo (decían) por honrar a los dioses Th.1.127, τόν τ' ἄρτον, ᾧ δ. ἐμέμικτο τὸ φάρμακον Plu.2.973e, ἐφίλουν ἐλευθερώτερον· ἡ δὲ ἠνείχετο, κωλύουσα δ. (la) besé con más libertad y ella se dejaba, aunque en apariencia se resistía Ach.Tat.2.7.7, μαντεύεσθαι δ. ἅπερ ἐγίνωσκον Hld.3.17.1, cf. Luc.Alex.39, Arat.101, Ach.Tat.2.1.1, Ael.NA 6.17, Iust.Nou.6.6, en expresiones de finalidad ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ' ἃ ἐξῆλθον δ. Th.3.111, ἵνα δ. προαγάγοιεν τοὺς πολεμίους Aen.Tact.23.10, θεραπεῦσαι δ. αὐτόν I.BI 1.272, cf. Iust.Nou.8.8, δ. μὲν ... τὸ δ' ἀληθές en apariencia ... pero en realidad Hld.1.14.6, cf. 7.19.5, 9.13.3, Cod.Iust.1.3.44.5, Sud.
frec. c. ὡς y part. como si, supuestamente ὡς δ. οὐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα E.Or.1320, cf. Hdt.6.1, ἔσιμεν ... δ. ὡς θανούμενοι E.Or.1119, ἐβούλευσαν ... παίδων ἕνα κατακόψαι, ... φέροντες ὡς ἄγρην δ. decidieron trocear a uno de los niños, ... sirviéndolo como si fuera producto de la caza Hdt.1.73, cf. 6.39, E.Io 656, HF 949, Hp.Acut.56, Charito 2.7.7, Hld.1.30.5, D.Chr.11.88, Luc.Herm.33, DMort.4.2, POxy.3192.13 (IV d.C.), Iust.Nou.90.2
tb. c. τέως y part. πολλοὺς ἰδεῖν ἔνεστιν τέως μὲν Κέκροπας δ. ὄντας ἢ Σισύφους a muchos puedes ver aparentando ser Cécropes o Sísifos ref. los actores trágicos, Luc.Gall.26.

2 restringiendo la realidad de la afirmación a la opinión del autor o a la verosimilitud, frec. reforzando a δή sin duda, claro está, al parecer, evidentemente, como es lógico ἐκερτόμησας δ. ὥσ<τε> παῖδά με sin duda te has mofado de mí como de un niño A.Pr.986, τί δὴ ἀνδρωθέντες δῆθεν ποιήσουσι qué podrían llegar a hacer cuando, como es natural, fueran adultos Hdt.6.138, οἵ τε ἰητροὶ προθυμέονται δ. ὀρθῶς ἰῆσθαι Hp.Art.14, πῶς τί τοῦτ' εἴρηκας; οὐδὲ γὰρ ἄρτι δ. κατέμαθον τὸ περὶ τῶν μιμημάτων ¿cómo es eso que has dicho? sin duda no acabo de entender eso de las imitaciones Pl.Plt.297c, cf. Hdt.8.6, Hp.Fract.1, Th.4.99, Call.SHell.288.23, A.R.2.384, 1154, 4.1291, Luc.Electr.1, Hdn.1.14.9, Hsch., Sch.A.R.1.998
frec. en expresiones de causa τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ βλάστας ἐφώνει, δ. οὐδὲν ἱστορῶν aquél no hablaba de su linaje, sin duda porque no se había informado S.Tr.382, τοὔνομ' ... Ἴων, ἰόντι δ. ὅτι συνήντετο E.Io 831, ταῦτα δὲ δ. τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες Th.1.127, cf. Hdt.3.136, Th.3.68, X.Cyr.4.6.3, Plu.Lys.448c, tras εἵνεκα Hp.Art.48
tb. en expresiones de finalidad οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δ. ... ἐπρεσβεύσαντο fueron enviados no para obstaculizar, sino evidentemente para aconsejar Th.1.92, cf. Plu.Pyrrh.20, οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δ. A.Pr.202, ὡς δ. παῖδας μὴ τέκοις ποινάτορας; E.El.268, de las Amazonas τὸ ἄρσεν γένος τὸ ἑωυτῶν ... ἐξαρθρέουσιν ... ὡς δ. χωλὰ γίνοιτο dislocaban las articulaciones de sus hijos varones ... evidentemente para que quedaran tullidos Hp.Art.53.

II adv. desde entonces, Anacreont.1.16, Hsch.
• Etimología: Agregación de las partíc. δή y θεν qq.u.