δρέπᾰνον, -ου, τό
• Alolema(s): δράπ- epigr. en SHell.974.4, PBrooklyn 75.3 (II d.C.), SB 9834b.37 (IV d.C.)
• Morfología: [gen. -οιο Nic.Th.752, Const.Or.S.C.20 (p.186); plu. dat. -οισι Nonn.D.27.129, AP 11.368.2 (Iul.Antec.)]


1 hoz δ. εὐκαμπές Od.18.368, χαλκέοις ἤμα δρεπάνοις S.Fr.534, ἀποστέλλει τὸ δ. ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός envía la hoz porque la cosecha está dispuesta, Eu.Marc.4.29, δ. θεριστικόν PEnteux.29.6 (III a.C.), cf. Hdt.1.125, Ar.Pax 1200, 1203, LXX De.16.9, Mi.4.3, Ie.27.16, Plb.21.27.5, I.BI 3.225, Gal.Vict.Att.30.6, Q.S.4.426, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις como atributo de Deméter, Orph.H.40.11
usada como arma, X.HG 3.3.7, adaptada a los cubos de las ruedas de los carros de combate, X.Cyr.6.1.30, App.Syr.33, Luc.Zeux.10, de la hoz con que se castra a Crono πολιοῦ ἀδάμαντος τεῦξε μέγα δ. Hes.Th.162, δ. Κρόνιον Call.Fr.43.69, cf. Antim.51.1, A.R.4.984, ref. la que sirvió para degollar a Gorgona AP 11.52
como marca de caballos Bleistreifen 353 (Atenas IV a.C.)
de la que fue vista por Zacarías como signo profético, LXX Za.5.1, τὸ Ζαχαρίου δ. Ast.Am.Hom.13.11.4, προφητικὸν δ. Bull.Epigr.1964.159 (Atenas, crist.)
en imprecaciones funerar. judías τὸ ἀρᾶς δ. εἰσέλθοι[το] εἰς τὰς οἰκήσεις αὐτῶν καὶ μηδίναν (sic) ἐνκ[α]ταλειψέτω que la hoz de la maldición entre en su casa y no deje supervivientes, MAMA 6.316B.8, cf. CIIud.2.769 (ambas Acmonia, imper.).

2 podadera, cuchilla curva para vendimiar, cortar fruta, tallar madera o empleada como arma ὀβελοὺς ... ξεστοὺς δὲ δρεπάνῳ E.Cyc.394, cf. Pl.R.333d, 353a, Ar.Ra.576, δρεπάνου γὰρ ἀπευθέα τέρχν[ε]α sarmientos que desconocen la podadera Call.SHell.257.25, ἄτερ δρεπάνοιο λέγονται ὄσπρια recolectan legumbres sin podadera Nic.Th.752, δ. ἀμπελργόν IG 13.422.143 (V a.C.), cf. PGurob 8.13 (III a.C.), δ. ἀμπελοτόμον TAM 5.318.19 (Lidia II d.C.), cf. Aristid.Quint.84.23, Corn.ND 27, PMich.Diss.Michael 11.12 (II/III d.C.), AP 11.203.2.

3 espada curva, cimitarra usada por carios y licios, Hdt.5.112, 7.92, 93.

4 aguijada, focino para manejar elefantes ὁ ἐλεφαντιστής ἐπιπηδήσας κατευθύνει τῷ δρεπάνῳ Arist.HA 610a28.
• Etimología: Der. de δρέπω q.u.
Δρέπανον, -ου, τό
• Alolema(s): Δρέκανον Str.14.2.19


Drépano, Drécano, e.d. Hoz

I n. de varios promontorios

1 el más meridional del Peloponeso, en la costa de Acaya, al este de Rio, actual cabo Drépanon, Str.8.2.3, Paus.7.23.4.

2 en la costa suroccidental de Chipre, Ptol.Geog.5.13.1, 2.

3 en la costa occidental de la isla de Cos, Str.14.2.19, Agathem.18.

4 en la costa norte del golfo Arábigo (Mar Rojo), en el litoral de Egipto, actual Ras el-Kimsché, Ptol.Geog.4.5.8, Iuba 35.

5 en la Marmárica, al oeste de Apis, actual Ras Murakh, Str.17.1.14.

6 en la Cirenaica, en la Gran Sirte, actual Ras y Mirsa Karkora, Scyl.Per.109, Stadias.66, 67, Ptol.Geog.4.4.2.

7 cabo de la costa noroccidental de Creta, actual cabo Drépanon, Ptol.Geog.3.15.5.

II 1ciu. de Libia, quizá en alguno de los promontorios anteriores (cf. I 5 y 6), St.Byz.s.u. Δρεπάνη.

2 v. Δρέπανα.