διαβουκολέω


1 en v. act. embaucar αὐτούς Luc.DMort.15.2.

2 en v. med. entretenerse, dejarse seducir ἐάν τις ... διαβουκολῆται Ἀριστοτέλει καὶ Θεοφράστῳ Them.Or.21.255d.