διαβιβασμός, -οῦ, ὁ


gram. transición de la acción del verbo a otras pers. o cosas αἱ πλάγιοι σύνταξιν ποιοῦνται ἐν διαβιβασμῷ προσώπων πρὸς τὴν εὐθεῖαν A.D.Pron.113.21.