δῆλος, -η, -ον
• Alolema(s): δέελος Il.10.466, hiperdor. δᾶλος Ps.Archyt.Pyth.Hell.10.3
• Morfología: [tb. -ος, -ον E.Med.1197, Hp.Mul.2.113, Decent.4]


I concr.

1 ref. a la percepción visual bien visible, conspicuo, que destaca o salta a la vista σῆμα Il.l.c., ἐν σκότει διαλάμπει καὶ πόρρωθεν δ. ἐστιν (el topacio), D.S.3.39
prov. δῆλα γὰρ τοῖς μὴ τυφλοῖς ταῦτα pues esto salta a la vista para los que no estén ciegos Luc.Salt.29, cf. Macar.3.29
visible, que se puede ver o contemplar θνητῶν, ὅσσα γε δῆλα γεγάκασιν Emp.B 23.10, ὁ τάφος Hdt.4.11, (τοὐπίγραμμα) ἔτι καὶ νῦν δῆλόν ἐστιν ἀμυδροῖς γράμμασιν λέγον τάδε· Th.6.54, μή τισι δῆλοι γένωνται I.AI 10.94
apreciable, que se puede distinguir, reconocible οὔτ' ὀμμάτων γὰρ δ. ἦν κατάστασις no se distinguía la expresión de sus ojos E.l.c., ἡ νοῦσος Hp.l.c., τὰ ἴχνη X.Cyn.8.1, οὔτ' ἔχει (ὁ ἀσπάλαξ) εἰς τὸ φανερὸν δήλους ὀφθαλμούς Arist.HA 491b30, ἐφάνη τὸ ἔμβρυον ... πάντα τὰ μέλη ἔχον δῆλα Ar.Byz.Epit.1.79, ἵνα δ. εἴη τῷ ἐπιγράμματι para hacerse reconocible mediante la divisa (dibujada en el escudo), Alcid.2.9.

2 ref. a la percepción sensorial gener. perceptible, que se manifiesta a los sentidos ἀλλ' ἄγ' ἄθρει πάσῃ παλάμῃ, πῇ δῆλον ἕκαστον ¡ea pues! atiende con cada maña (e.e. con cada sentido) de qué modo es manifiesta cada cosa Emp.B 3.9, μὴ δῆλα εἶναι ... πρὸς τὴν αἴσθησιν Arist.Mech.849b27.

II ref. a la percepción intelectual

1 claro, evidente, manifiesto νῦν δ' ἤδη τόδε δ. Od.20.333, δῆλ' ἀγνοήσειν B.Fr.16, δῆλα δὲ τἄργα Ar.Th.804, δ. δὲ τῷδε τοῦτο Hp.Morb.1.25, δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ καὶ ἄκρυπτα δεδράκαμεν πόσιν E.Andr.834, ἐπὶ μὲν οὖν τῆς κωμῳδίας ἤδη τοῦτο δ. γέγονεν Arist.Po.1451b12, δ. οὖν ὁ ἐκλογισμός ἐστι ... ὅτι así pues la conclusión evidente es que Hp.Nat.Puer.12, σήμερον ἐσθλὰ πάθω, τὸ γὰρ αὔριον οὐδενὶ δῆλον AP 5.72 (Pall.), τὰ μὲν ἐμὰ δῆλά σοι ... πάντα Charito 2.5.4, ἵνα δὲ δ. ᾖ τὸ λεγόμενον Aristid.Quint.17.22, δ. δὲ ἡ ἀπόδειξις Vett.Val.359.19
manifiesto, de dominio público, conocido δῆλα ἔσται τὰ τῶν κατασταθέντων εἰς τὰς πραγματείας ὀνόματα POxy.3025.9 (II d.C.), ὅπως ἂν ὁ τῆς πό[λεω]ς τρόπος δ. ᾖ καὶ τοῖς νῦν καὶ τοῖς ὕστ[ερον] ἐσομένοις IEphesos 21.1.37 (II d.C.), πρὸς τὸ πᾶσι δῆλα εἶναι τὰ ... δίκαια para que todos conozcan mis derechos, POxy.1264.17 (III d.C.), τὰ δὲ ὑπ' ἐμοῦ προστεταγμένα ... δῆλα γενέσθω τοῖς συντελοῦσιν PBeatty Panop.2.98 (III d.C.)
en uso predic. c. ποιεῖν: ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ tu modo de hablar te delata e.e. te pone en evidencia, Eu.Matt.26.73, τὰς ἀφορμὰς δήλους ἐποίησε Hp.Decent.4, τὸ τῆς προφητείας αὐτοῦ ἀκριβὲς ... ἐποίησε δῆλον explicó con toda claridad la exactitud de su profecía I.AI 10.269.

2 δ. εἰμι mostrar, dar muestras

a) c. part. pred. καλῶς εἶ δ. οὐκ εἰδώς τί δρᾶς bien se ve que no sabes lo que haces S.OT 1008, δ. ... ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων da muestras de su aflicción S.Ph.1011, δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν Th.1.140, δ. εἶ ... καταφρονῶν μου no ocultas tu desprecio por mí Pl.Tht.189c, δι' ἀγνωσίην ... δῆλοί εἰσιν ἀπολέσαντες τὴν ναῦν Hp.VM 9, δ. ἐστιν ... μηθὲ[ν] ὑπὲρ αὐτοῦ γινώσκων Phld.Piet.p.117S., δ. ἦν ἅπασιν ὀδυνώμενος su dolor era evidente para todos I.BI 1.559, cf. X.Eph.1.5.4, δ. ἦν οὐδὲν φαῦλον ... ἐπινοῶν D.Chr.2.7, Φοιβίδᾳ ... δ. ἦν ... προθύμως βοηθῶν resultaba evidente que ponía todo su afán en ayudar a Fébidas Plu.Comp.Ages.Pomp.1, δ. ἦν πράξων τι γενναῖον Charito 6.9.2, δ. γοῦν ἐστιν οὐδὲ ἀντάρασθαι τῷ Δάμιδι δυνησόμενος Luc.ITr.34
c. part. sobreentendido καταγελᾷς μου, δ. εἶ (καταγελῶν) Ar.Au.1407, ἥ τοι γυνὴ φιλεῖ με, δήλη' στιν καλῶς (φιλοῦσα με) Ar.Lys.919, δ. ὢν ἀπὸ τῆς χρόας (ἐρῶν) evidenciando por su color (estar enamorado) Luc.Tim.17, sin verb. cop. δῆλοι δὲ τῶν ... δοράτων τῇ κινήσει (οὐ μένοντες) Th.5.10, cf. Pl.Plt.265d
c. part. precedido de ὡς: δ. ἐστιν ὥς τι δρασείων κακόν está claro que piensa cometer algún mal S.Ai.326, δῆλοι ἔσεσθε ὡς ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγμένοις Lys.12.90, δ. ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδόν X.An.1.5.9;

b) c. inf. δ. ἦν κατὰ πάντων χρήσεσθαι τῷ νόμῳ I.BI 5.126
tb. sin verb. cop. δ. ὁρᾶσθαι τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὤν es fácil ver que es de la sangre de los tantálidas E.Or.350;

c) c. ὅτι y or. complet. τούτῳ εἰσὶ δῆλοι ὅτι εἰσὶ ξεῖνοι Hdt.2.61, δ. ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστιν ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο la construcción todavía hoy se advierte con claridad que fue realizada con prisa Th.1.93, δ. ... ἐστιν ὅτι τοῦ πράγματος ἀκήκοέν τι Ar.Pl.333, δ. ἐσθ' ὅτι χρημάτων ἅπαντ' εἶπεν ἐκεῖνα D.19.111, δῆλοι ἦσαν ὅτι ἐπικείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ X.An.5.2.26, δ. ἔσται ὅτι ἐκεῖνα ... αὐτῷ ἤρεσκε Lys.12.50, δ. ἐστιν ὅτι ἀληθῆ λέγει D.Chr.11.86, δῆλα δὲ ταῦτα ὅτι ὧδε ἔχει ἐπὶ τῶνδε τῶν σημείων Hp.VM 18;

d) c. or. interr. indir. ἃ ... οὔτ' ἂν αὐτῷ τῷ λέγοντι οὔτε τοῖσιν ἀκούουσι δῆλα ἂν εἴη, εἴτε ἀληθέα ἐστὶν εἴτε μή Hp.VM 1, τὸ αἰδοῖον δῆλον γίνεται ὁκότερόν ἐστι se aprecia cuál es el sexo (del feto), Hp.Nat.Puer.17.

3 neutr. δῆλον o δῆλον ἐστί

a) abs. es evidente, es obvio frec. para introducir una demostración δῆλον δέ Democr.B 278, Hdt.2.116, Th.1.11, Arist.Col.799a5, δ. γάρ pues es claro S.Fr.63, ἔστιν γὰρ ἄξιος ἐπιμελείας, ὡς καί σοι αὐτῷ δῆλον ἔσται es una persona digna de consideración, como también a tí mismo te resultará evidente, PLond.2026.16 (III a.C.)
frec. en usos adv. o semiadv. evidentemente, obviamente, está claro αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ· δῆλον S.Ai.906, cf. Hp.Off.4, ἀλγεινά, Πρόκνη, δῆλον S.Fr.585, prov. ἐκ πίθω ἀντλεῖς, δ. bien se ve que nadas en la abundancia Theoc.10.13, δῆλον ... παίξεσθ' ἄφρονες ἀστραγάλοις AP 12.46 (Asclep.);

b) c. ὅτι, ὡς y or. complet. es evidente que, es claro que καίτοι δ. ἔσται, ὅτι ... Democr.B 8, cf. D.S.1.75, I.Ap.1.103, Plu.2.38c, 738f, Charito 1.1.9, τῷδε δῆλόν ἐστι, ὅτι ἐντεῦθεν ῥεῖ Hp.Loc.Hom.13, τῷ πεμπομένῳ δῆλον γίγνεσθαι ... ὅτι Aen.Tact.31.31, τοῦτο γε παντὶ δῆλόν ἐστιν ὡς Phld.Piet.p.124S., ὅτι δὲ ἠπίστατο γράμματα ἡ γυνὴ δῆλόν σοι ἐγένετο POxy.2111.8 (II d.C.)
sin verb. cop. δῆλον ὅτι es evidente que, es claro que δ. ὅτι τὸ προσγενόμενον οὐδὲν ἦν Zeno Eleat.B 2, cf. Archyt.B 1, D.46.12, Theoc.11.79, Ep.Gal.3.11, 1Ep.Cor.15.27, Ps.Archyt.l.c., Vett.Val.144.28, ἐμοὶ δῆλον ὅτι para mí está claro que Plb.11.28.3, ἀλλὰ δῆλον ὅτι pero es evidente que Isoc.10.10, δῆλον οὖν ὅτι por consiguiente, es evidente que Aen.Tact.4.12, Is.3.10, ἐλθοῦσα μέντοι δῆλον ὡς ἀπόλλυται bien, si viene es evidente que está perdida E.El.660, εἰ δ' [ὑ]περβαλλόντω[ς κοῦ]φα δῆλον ὡς καὶ ὑπερβαλλόντως ταχεῖα y si son extremadamente ligeros, es claro que también son extremadamente veloces Epicur.Fr.[24.37] 3, cf. Longin.43.6, Luc.Tim.27, Plu.2.110a;

c) δῆλον ὅτι, δῆλον ὡς frec. en uso adv. o semiadv. evidentemente, claramente, desde luego ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οἱ νόμοι δ. ὅτι Pl.Cri.53a, cf. Grg.487d, Plb.9.39.3, LXX 4Ma.2.7, 1Ep.Cor.15.27, I.Ap.2.268, ἡλίσκοντο μὲν δῆλον ὅτι οἱ βραδυτάτους ἔχοντες ἵππους fueron capturados evidentemente los que tenían los caballos más lentos X.Cyr.5.4.6, οὐδὲ φύσει χρηστὸς ὢν ἄνθρωπος δῆλον ὅτι D.32.26, cf. 44.54, δῆλον ὅτι ἡ σὰρξ διεκόπη καὶ ἕλκος ἐγένετο Hp.Morb.4.50, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς X.An.1.3.9
en respuestas οὔκουν ... τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι; -δῆλον ὅτι ¿acaso cometer injusticia no sería un mal mayor que sufrirla? -Sí, evidentemente Pl.Grg.475c, Α.- καὶ κάπνην ἔχει; Β.- δῆλον ὅτι Alex.177.14, δῆλον ὅτι, ἔφη, μαλακόν τε καὶ δειλόν evidentemente, dijo, (lo llamaría) débil y cobarde X.Mem.3.7.1
en uso epexegético es decir, a saber ὅπως ἂν φαίνηται ὡς κάλλιστος καὶ ἄριστος (Ἔρως), δῆλον ὅτι τοῖς μὴ γιγνώσκουσιν -οὐ γὰρ δήπου τοῖς γε εἰδόσιν- Pl.Smp.199a, v. tb. δηλονότι
δῆλον ὡς obviamente, evidentemente Arist.Top.103a38;

d) en gen. abs., c. inf. καίπερ ἤδη μοι δήλου μὴ παρακόπτειν ἐνέοντος Hp.Ep.17.3.

4 δῆλον ποιεῖν hacer evidente, mostrar claramente c. diversas constr.: c. ὅτι o ὡς y or. complet. δῆλον ποιῆσαι αὐτοῖς ὅτι darles a entender con toda claridad que Th.6.34, δῆλόν σοι ποιήσωμεν ὡς PLaur.1.21 (II d.C.)
c. part. δῆλον ἐποίησαν ὑπεραχθεσθέντες τῇ Μιλήτου ἁλώσι pusieron de relieve el gran pesar que sentían por la toma de Mileto Hdt.6.21, δῆλόν τε ἐποιήσατε ... μόνοι οὐ μηδίσαντες Th.3.64.

5 δῆλα c. verb. cop. y or. complet. c. ὡς es evidente ὡς μὲν ἐγὼ ... οὐ μαίνομαι ... δῆλά τοι γέγονε ya tienes constancia de que yo no estoy loco Hdt.3.35
en uso adv. δῆλα δή desde luego, sin duda, naturalmente, en respuestas, Pl.Cri.48b
frec. reflejando suposición c. sent. irón. πόθεν, ὦ Σώκρατες, φαίνῃ; ἢ δῆλα δὴ ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου ... Sócrates, ¿de dónde sales?; seguro que de la caza Pl.Prt.309a, τί μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήριον; ἢ δῆλα δὴ ὅτι ... Pl.Mx.234a, cf. R.452a
c. or. causal δῆλα γὰρ δὴ ὅτι θάλπεται ... ἀσμένως obviamente porque le gusta estar caliente Ael.NA 13.13; v. tb. δηλαδή.

III adv. -ως claramente δ. [καὶ ἐμ]προθέσμως clara y puntualmente, POxy.474.20 (II d.C.), ὁ πατρῷός μου θεὸς ... δήλως μοι φαινόμενος Princeton Exp.Inscr.242, op. ἐπικεκρυμμένως Chrys.M.58.727, cf. Poll.6.207, Hsch., Simp.in de An.91.7.
• Etimología: De *δέαλος < *dei̯°H1- (cf. δίαλος), que se encuentra en δέαμαι q.u.
δῆλος, -ου, ὁ


1 Revelación componente de carácter mántico del pectoral del sumo sacerdote judío, en plu., trad. de hebr. urim LXX 1Re.28.6, Nu.27.21
ocasionalmente tb. trad. de hebr. tummim LXX 1Re.14.41 (v. ἀλήθεια III 1), Epiph.Const.Vit.Prophet.p.7
interpr. como piedras adivinatorias Cyr.Al.Ep.Fest.4.6.29, An.Bachm.1.192.

2 oráculo, revelación (prob. por mala interpr. de 1) δότε ἡμῖν δήλους· τί ἄρα ἀποβήσεται ἡμῖν; Pers.p.8.18
visión profética, Hsch., Sud.; v. tb. δήλωσις III 1.
Δῆλος, -ου, ἡ
• Alolema(s): dór. Δᾶλος Pi.O.6.59, Fr.33c.5, B.Fr.65.9, Lyr.Adesp.442.3S., E.Io 919
• Morfología: [gen. Δάλοιο Pi.P.1.39]


Delos

1 una de las islas Cícladas en la que, según el mito, tuvo lugar el nacimiento de Apolo y Ártemis Od.6.162, Hes.Fr.357.1, h.Ap.61, Hdt.1.64, 4.35, Thgn.8, Pi.ll.cc., B.l.c., Lyr.Adesp.l.c., Th.1.8, E.l.c., Ar.Ra.659, Th.316, D.18.134, X.Mem.3.3.12, 4.8.2, Dicaearch.Phil.85, Theoc.17.67, Call.Del.251, 260, Str.14.5.2, Plu.Nic.3, Paus.1.18.5, 4.4.1, St.Byz.
prov. ᾄδεις ὥσπερ εἰς Δῆλον πλέων cantas como si navegaras a Delos por la jovialidad y despreocupación de los Deliastas, Zen.2.37
tít. de una comedia de Timocles, Ath.341e.
• DMic.: da-wo (?), ]da-ro (?).
Δῆλος, -ου, ὁ


Delo monte de Beocia, Plu.Pel.16.