γῆ, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): eol. y dór. γᾶ Sapph.1.10, Alc.10.14, Corinn.1.3.35, A.Supp.890, S.OT 665, FD 3.22.12 (II a.C.), 6.40.3 (I/II d.C.); γέη Hdt.4.198, Democr.B 299, SIG 279.40 (Zelea IV a.C.), IMylasa 214.14 (II/I a.C.), Orác. en Porph. en Eus.PE 4.9.2; poét. γαῖα q.u.


I como lugar donde se nace o habita, con características propias

1 tierra, país, región τίς γ., τίς δῆμος; pregunta Odiseo al llegar a Ítaca Od.13.233, τὸν δ' ἐς γᾶς βαλών Corinn.l.c., γέας πλείστας εἶδον Democr.l.c., ἀν' Ἑλλάδα γῆν Xenoph.8.2, καὶ γῆν καὶ πόλιν A.Eu.993, γῆν πρὸ γῆς de país en país A.Pr.682, Ar.Ach.235, S.OC 45, γῆ μελάμφυλλος S.OC 482, ἐπὶ γῆν ἄλλην ἀπ' ἄλλης de un país a otro Plot.1.6.8, ὑπογραπτέον δὲ καὶ τὰς περιεχούσας αὐτὴν γᾶς Str.2.5.26, ἄλλα γὰρ ἀλλοῖαι πάντα φέρουσι γέαι AP 9.430 (Crin.), ὅσα ἐποίησαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων πάσαις ταῖς γαῖς LXX 4Re.19.11.

2 país natal, patria ἐκ γῆς φεύγομεν estoy desterrado de mi patria Thgn.1213, Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερθανών E.Ph.1090, αὐτός τε καὶ γ. δορὶ πεσοῦσ' Ἑλληνικῷ E.Tr.868
en un plano ideal, Pl.Phd.109b, ἡ ἁγία γ. Tierra Santa, e.e. Palestina, LXX Sap.12.3, ἄλλη γ. en alusión a la tierra prometida, Cels.Phil.7.28, ref. al Cielo, Origenes Cels.7.29.

II como superficie que se trabaja

1 tierra cultivable γῆς καρπός h.Cer.332, ὁμοίη τῇ ἀρίστῃ γέων Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν Hdt.4.198, ἡ γ. θεὸς οὖσα X.Oec.5.12, cf. S.OT 270, 665, POxy.1024.33 (II d.C.), ἐργάζεσθαι ... τὴν γῆν Pl.R.420e, τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα X.Mem.4.3.10, τὴν γῆν καταργεῖ (la higuera estéril) esteriliza la tierra, Eu.Luc.13.7
según el régimen de propiedad, de la tierra perteneciente a un templo SIG 46.3 (Halicarnaso V a.C.), ἐπίμορτος γ. tierra en régimen de aparcería Sol.Lg.67, ἐνίους μισθουμέν[ου]ς γᾶς PTeb.6.31 (II a.C.), cf. BGU 993.3.10 (II a.C.), IMylasa 204.6 (II/I a.C.), δημόσιαι γέαι tierras estatales, SIG 279.40 (Zelea IV a.C.)
para Egipto v. III.

2 finca, terreno, tierra de labranza γῆν πριάμενος Lys.32.23, ἐπὶ γῇ ... δεδανεικῶς ἦν había prestado con la garantía de tierra D.36.6.

III esp. en divisiones administrativas de Egipto

1 ref. a tierras estatales, reales o imperiales:

a) βασιλικὴ γῆ en ptol. tierra real administrada por la corona directamente PHib.52.3, PLille 8.4 (III a.C.), tb. en época rom. POxy.279.11, PTeb.302.7 (I d.C.);

b) δημοσία γῆ tierra pública, estatal, PAmh.99a.10, PTeb.336.12 (II d.C.);

c) γῆ οὐσιακή tierra imperial procedente de grandes haciendas confiscadas por el estado BGU 560.21 (II d.C.), PAmh.96.4 (III d.C.);

d) γῆ ἐν ἀφέσει tierra cedida por el estado en arriendo o usufructo, PTeb.5.37 (II a.C.), βασιλικὴ καὶ ἐν ἀφέσει γῆ PTeb.27.55 (II a.C.).

2 op. las tierras estatales:

a) γῆ ἰδιωτική tierra de usufructo o propiedad privada, PThmouis 1.135.5 (II d.C.), PRyl.87.7 (III d.C.);

b) en ptol. γῆ ἐν δωρεᾷ tierra en donación u obsequio a altos funcionarios o personajes importantes BGU 1010.13 (III a.C.);

c) ἰδιόκτητος γῆ tierra cultivable en propiedad o usufructo privado de particulares, Wilcken Chr.225.11 (III d.C.);

d) κληρουχικὴ γῆ tierra asignada vitaliciamente gener. a miembros del ejército PTeb.60.18 (II a.C.);

e) γῆ κατοικική tierra asignada a militares de ascendencia griega PAmh.96.3 (III d.C.).

3 tierras de dominio sacerdotal, incluidas en ocasiones en el apartado anterior:

a) ἱερὰ γῆ tierra cedida en usufructo a los templos, PTeb.5.37, 60.8 (ambos II a.C.);

b) γῆ ἀνιερωμένη tierra consagrada, e.e., tierra libre de tasas o impuestos dada de regalo a los dioses y administrada por los sacerdotes PWürzb.8.10 (II d.C.);

c) en época rom. γῆ ἱερευτική tierra cedida en arriendo a los sacerdotes sometida a impuestos γῆ βασιλικὴ ἱερευτική PTeb.390.12 (II d.C.).

IV como cuerpo en el espacio

1 tierra incluyendo el mar y la tierra firme φράσειν ... πότερον ἡ γ. πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Pl.Phd.97d, Περίοδοι γῆς Mapa de la tierra tít. de obras de los precursores de los geógrafos, Hdt.4.36, Agathem.1.1, Arist.Mete.362b12, como una de las partes del cosmos, Ocell.38, Vett.Val.50.12, 19
op. al cielo, E.Med.57, Epicur.Ep.[3] 88, Eu.Matt.5.18
op. al Olimpo ἔλιπον γᾶν, βαίνω δ' ἐς Ὄλυμπον Trag.Adesp.290a.

2 tierra como uno de los cuatro elementos ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾷ Xenoph.B 27, cf. Anaxag.B 4, Pl.Prt.320d, Lg.889b, Arist.Metaph.989a5, Cael.269a18
como símbolo de sumisión αἴτεον ... γῆν τε καὶ ὕδωρ Hdt.5.18, cf. Lycurg.71
como materia de la que está hecho el hombre ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης LXX Ge.3.19, ἄνθρωπος γὰρ γ. ἐστιν πάσχουσα Ep.Barn.6.9a, Gr.Nyss.V.Macr.397.7.

3 tierra como superficie del planeta op. ‘mar’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν Sapph.16.2, cf. Thgn.238, καὶ θάλασσα νῦν ἐστι πρότερον οὖσα γῆ Th.3.89, αἱ κυματωδέστεραι γαῖ στερραὶ γίνονται Arist.Pr.934b9, ἕδρανα γῆς Orph.H.17.9, cf. 64.3, ἀρχὰς γῆς ἁπάσης Plot.1.6.7, Γᾶ καὶ Θάλασσα Tierra y Mar tít. de una comedia de Epicarmo, Ath.106e, ἔγρυπεν ἡ γ. en un terremoto, Melanth.Hist.1
c. diferentes prep. κατὰ γῆν por tierra Th.1.18, 2.81, X.An.5.6.5, πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς Eu.Marc.4.1
op. ‘los infiernos’ αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω S.OT 416, κατὰ γῆς bajo tierra e.d. en los infiernos A.Ch.376, 475, κάτω γῆς S.OT 968, ὑπὸ γῆς Tyrt.8.32, S.Fr.572, γᾶς ὑπένερθε Pi.Fr.292.

4 como mundo habitado tierra, universo, mundo τὸν πλείονα τῆς γῆς τόπον πληροῦσθαι Ocell.46
gener., c. adv. de lugar ποῦ γῆς; ¿en qué parte del mundo? S.OT 108, Ar.Au.9, ποῖ γᾶς; S.Ph.1211, cf. El.922, ἵν' εἶ γῆς en qué lugar de la tierra estás E.Andr.168, ε]ἰς ἅπασαν τὴν γῆ[ν PGiss.40.2.10 (III d.C.).

5 como núcleo de otros cuerpos celestes γ. ὁμίχλῃ περιεχομένη (σελήνη) (la luna es) tierra rodeada de bruma Heraclid.Pont.114a, b, c.

V ref. a diferentes clases de tierras minerales περὶ τῶν διαφορῶν τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς Gal.12.168, cf. 185
Κιμωλία γ. tierra de Cimolia utilizada para la limpieza, Ar.Ra.712, Str.10.5.1, PHolm.12, PLeid.X.65, An.Athen.2.387.25
σμηκτρὶς γ. un tipo de tierra utilizada en una fórmula contra la caída del cabello, Hp.Mul.2.189
tierra para dar apresto (a las telas) Thphr.Char.10.14
arcilla λευκὴ γ. POxy.929.14 (II/III d.C.), Wilcken Chr.21.9 (III d.C.), γ. κεραμική arcilla de alfarero, PHolm.112
mantillo, CPR 1.175.19 (II d.C.)
γ. Σαμία tierra de Samos utilizada para expulsar el flegma, Gal.12.178, Dsc.5.153, PLeid.X.12, 18, An.Athen.2.387.25
(γ.) Χῖα tierra de Quíos c. propiedades semejantes a la tierra de Samos, Dsc.5.155, PHolm.1, PLeid.X.5, 26
γ. Λημνία tierra de Lemnos usada en medicina para lavatorios, Gal.12.178
γ. Αἰθιοπική tierra etíope en receta para disolver coágulos en los ojos, Gal.12.797.

VI personif. la diosa Tierra como madre de dioses y hombres μᾶ Γᾶ, μᾶ Γᾶ madre tierra, madre tierra A.Supp.890, θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν S.Ant.338, ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ S.Ph.391, junto a otros dioses οἴσετε ἄρν' ... Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ Il.3.104, cf. 19.259, Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ A.Pers.629, ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί A.Th.69
nacida en segundo lugar después de Caos, tuvo numerosa descendencia, ella sola o c. otros dioses, Hes.Th.106, Titanomach.3, Th.Cycl.1, Sol.24.5, Simon.159D., S.OC 40, E.Io 989, Ar.Nu.364, Isoc.12.126, Pl.Ti.40e, Men.Dysc.908, Orph.Fr.318, Call.Epigr.46.2, Apollod.1.1.1, 3.8.1
recibía culto entre los escitas, Hdt.4.59, entre los persas, X.Cyr.3.3.22, 8.3.24, entre los fenicios, Herenn.Phil.Hist.2.15
templos y altares en el Ática, Th.2.15, Plu.Sull.9, Paus.1.22.3, 31.4, en Esparta, Paus.3.11.9, 12.8, en Tegea, Paus.8.48.8, en Delfos, Plu.2.402c, en Roma, Plu.Brut.19, D.H.8.79
oráculos en Delfos, Paus.10.5.5, 6, Ael.VH 3.1, en Olimpia, Paus.5.14.10, en Acaya, Paus.7.25.13.