γοῦνγ' οὖν
• Alolema(s): jón. y dór. γῶν Semon.8.45, Hdt.1.31, 7.104


I predominando γε limitativo o enfático

1 limitativo al menos, si acaso, en todo caso

a) c. pron. μὴ ἐμέ γ' οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος que no se apodere de mí al menos esa cólera, Il.16.30, καὶ κάρτ' ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ y recibirá un gran elogio al menos de mi parte S.Ai.527, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω χθονὸς πατρῴας para que obtenga al menos ese trozo de la tierra de mis antepasados E.Ph.1449, ἀλλ' ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι τάδε E.Med.1408, ἀνάγκη, ἔφη, ταῦτα γοῦν οὕτως ἔχειν Pl.R.576c, cf. 335e, D.19.13
frec. en Pl. la fórmula ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ por mi parte me parece bien Pl.R.402a, Tht.171d;

b) c. subst. λόγῳ γοῦν al menos de palabra E.El.350, τῷ γοῦν παιδίῳ ὑπάκουσον escucha por lo menos al niño Ar.Lys.877, ξυμμάχους ... τῇ γοῦν γνώμῃ aliados al menos en espíritu Th.4.85, ταῖς γοῦν ναυσί Th.7.49, τῆς γοῦν Ἑλλάδος μὴ στέρεσθαι X.An.7.1.30, τὰ γοῦν ἐν τῇ Εὐρώπῃ (ἔθνη) X.Cyr.1.1.4;

c) c. adj. δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι llevarse el segundo puesto al menos Hdt.1.31, εἰς τρίτην γοῦν ἡμέραν por lo menos al tercer día Ar.Lys.612, τοὺς γοῦν κακοὺς ἀνθρώπους al menos a los hombres malvados Pl.Euthd.284d, cf. D.20.16, Call.Fr.384.32;

d) c. verb. ἔστερξε γῶν ἅπαντα Semon.8.45, ἢ γνώσεται γοῦν o por lo menos se dará cuenta S.Ant.779, ἐρώτα γοῦν en todo caso pregunta X.Mem.1.4.8, cf. Th.8.59
en la apódosis καὶ εἰ μὴ ἑώρακας, ἀκήκοας γοῦν y si no has visto, al menos has oído Pl.Alc.1.112b, cf. S.OT 408, Ar.Ra.736, Th.5.40, Lys.30.6;

e) c. adv. γνώσῃ ... ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν aunque tarde, aprenderás a ser prudente A.A.1425.

2 enfático:

a) en respuestas afirmativas τέθνηκε· δίς σοι ταὔθ', ἃ γοῦν βούλῃ, λέγω ha muerto; por segunda vez te digo lo mismo, que por lo visto te agrada E.El.770, σωφροσύνη γοῦν, ἦ δ' ὅς, οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ τοῦτο sí, dijo él, la moderación no es otra cosa que eso Pl.R.442d, γίγνεται γοῦν οὕτως sí, eso es lo que pasa Pl.Phdr.262b;

b) reforzando una exclam. οἰκήσετε γοῦν καλῶς ¡sin duda que viviréis bien! Ar.Pax 1346, irón. χαρτὰ γοῦν πάσχω ¡pues sí que tengo motivos de alegría! E.Ph.618, cf. Hel.1227, Ar.V.795, Ec.794, 872, Pl.565, c. pron. τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σὸν ... ἀδελφόν ¡es que es mi hermano y también el tuyo! S.Ant.45.

II predominando οὖν conexivo bien, entonces gener. ἔοικα γοῦν ... σοφώτερος εἶναι así pues parezco ser más sabio Pl.Ap.21d, cf. Hp.Mi.374d, Prt.324b, Hp.Art.14, Epid.5.95, Hyp.Ath.2, Aen.Tact.51, 56, I.AI 15.152, 16.22, Herm.Sim.8.8.2, Mart.Pol.17.2, γοῦν· τοίνυν Hsch.
frec. en respuestas τὰς γοῦν Ἀθήνας οἶδα, τὸν δὲ χῶρον οὔ pues bien, reconozco por lo menos Atenas, pero el paraje no S.OC 24, ἄλλο τι οὖν ἀφ' Ἑστίας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν νόμον; -δίκαιον γοῦν Pl.Cra.401b, οἰνοχόος τέ μοι γενοῦ. - γιγνώσκεται γοῦν ἅμπελος τἠμῇ χερί sé tú mi copero. -Bien, al menos mi mano conoce la viña E.Cyc.567
c. part., reforzando su valor causal ἀναγκαῖα γοῦν ὄντα puesto que son cosas realmente necesarias Pl.Phdr.236a
introduciendo un ejemplo que induce a hacer una hipótesis καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν (ἕν ἐστιν). οἱ γοῦν ἰατροί ... el bien y el mal son una misma cosa; por ejemplo, los médicos ... Heraclit.B 58, cf. Th.1.2, X.Cyr.1.5.8
introduciendo una afirmación que confirma otra anterior de hecho, así ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος ... ποιεῦσι γῶν τὰ ἂν ἐκεῖνος ἀνώγῃ en realidad impera sobre ellos una ley soberana ... de hecho hacen lo que mande aquella Hdt.7.104, λυσιτελεῖ ... ἀμφότερα καταγῆναι τὰ σκέλεα ... ἰσόρροπος γοῦν ἂν εἴη αὐτὸς ἑωυτῷ es mejor haberse roto las dos piernas ... así por lo menos podrá quedar equilibrado Hp.Fract.19, cf. S.OC 319, E.Alc.694, AP 6.352 (Erinn.); cf. γε, οὖν.