βρᾰχύς, -εῖα, -ύ
• Alolema(s): jón. fem. -έη Hp.Acut.65; -έα Hdt.5.49; lesb. βρόχυς Sapph.31.7
• Morfología: [plu. dat. βραχέοις JHS 33.1913.317 (Tesalia II a.C. ); compar. βράσσων Il.10.226, βρόσσων Hsch.; eol. adv. βροχέως Hsch.]


I ref. al espacio

1 a la longitud corto ἐπ' αὐχένα βραχεῖα corta de cuello, cuellicorta Semon.8.75, οἶμος Pi.P.4.248, ὁδός Hp.l.c., Pl.Lg.718e, οὐρητήρ Hp.Aër.9, de vendas βραχυτέρους ... ποιεῖν Hp.Fract.6, ξύλον πηχυαῖον ἢ ὀλίγῳ βραχύτερον Hp.Fract.7
en giros c. prep. ἐκ βραχέος desde cerca Hp.Aër.9, πρὸ βραχέος Iambl.VP 112, ἐπὶ βραχύ a poca distancia X.An.3.3.17, κατὰ βραχύ poco a poco e.d. en etapas cortas Th.1.64, 4.96, 7.79, fig. repetido y ref. a un proceso τοῦτον τὸν τρόπον κατὰ βραχὺ βραχὺ [ἐ]μαυτὸν διώρισα ἐκ μέ[σο]υ τοῦ νόμου ἐκείνου de esa manera poco a poco me aparté de en medio de aquellas creencias Manes 30.4, cf. 2.2, 88.19
neutr. como adv. βραχὺ διαστήσαντες separados por un corto trecho, Act.Ap.27.28, compar. βραχύτερα ... ἐτόξευον disparaban a más corta distancia X.An.3.3.7.

2 a la altura bajo τείχους ... βραχέος ᾠκοδομημένου Th.7.29
de pers. Κλεόδημος AP 11.40 (Antist.), c. ac. de rel. (ἀνήρ) μορφὰν β. (un varón) exiguo de estatura Pi.I.3(4).71, cf. PPetr.1.17.2.7 (III a.C.), c. inf. β. ἐξικέσθαι ... θεῶν ἕδραν bajo para alcanzar la morada de los dioses Pi.I.7.44
fig. poco profundo ἡ φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀναδιπλουμένη X.Cyr.7.5.5, τάξιν βραχυτέραν μὲν ἢ πρόσθεν βαθυτέραν δὲ ποιήσαντες Plb.1.33.10.

3 al volumen, dimensiones pequeño τεῦχος S.El.1113, τόξα καὶ αἰχμὴ βραχέα Hdt.5.49, τρεῖς ἕκαστος λίθους βραχεῖς ἐπὶ τοῦ στόματος φέρει D.P.Au.1.30, νεώς Philostr.VS 543.

II ref. al tiempo

1 a la duración breve αἰών B.3.74, βίος Hdt.7.46, Hp.Aph.1.1, χρόνος A.Pr.939, Pl.Lg.698d, D.19.6, Men.Fr.544, καιρὸς β. ocasión, momento breve Call.Epigr.7.3, ἐν βραχεῖ μέρει ἡμέρης Hp.Flat.4, cf. Th.1.141
ἐν βραχεῖ en poco tiempo Hdt.5.24, Pl.Smp.217a (cód.), D.Prooem.53.3, ἐπὶ βραχύ brevemente Aristox.Harm.12.13, βραχύ τι en poco tiempo LXX Ps.8.6, μετὰ βραχύ poco después, Eu.Luc.22.58
neutr. como adv. por un instante ὠς σ' ἴδω βρόχε' ὤς με φώνησ' οὐδὲν ἔτ' εἴκει Sapph.l.c., cf. en sg., Men.Georg.32, Orác. en SEG 39.1377bis.10 (Hierápolis II d.C.).

2 prosod. breve ref. a la cantidad de vocales o sílabas καταμετρεῖται γὰρ συλλαβῇ μακρᾷ καὶ βραχείᾳ Arist.Cat.4b34, βραχεῖά ἐστι συλλαβὴ ἡ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν Heph.1.1, βραχεῖα συλλαβή D.T.633.9, βραχεῖα προσῳδία D.T.674.1, cf. S.E.M.1.113, χρόνοι D.T.674.15, cf. A.D.Synt.309
métr. βραχείας ἄρσεως Aristid.Quint.36.3
mús. τοὺς μὲν βραχεῖς (πόδας) ἐν ταῖς πυρρίχαις χρησίμους ὁρῶμεν Aristid.Quint.82.20, κενὸς β. silencio correspondiente a un tiempo breve, Anon.Bellerm.102.

III ref. al número o cantidad

1 un poco βραχεῖς τινες ἱππεῖς unos pocos jinetes Plb.4.19.10
poco numeroso δεκαδάρχας ... τινὸς βραχέως στρατεύματος καὶ πόλεως Vett.Val.75.21, neutr. sg. ἁλὸς βραχύ un poco de sal, Coquin.Fr.Pap.11, en expresiones adverb. περιελθέτω σταδίους εἴκοσι τὸ βραχύτατον camine veinte estadios como mínimo Hp.Int.12, c. prep. κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν Pl.Ti.27c, ἔχει γλυκύτητα ἐπὶ βραχύ tiene un poco de dulzura Thphr.CP 6.11.12
παρὰ βραχύ por poco φυγεῖν Alciphr.3.2.3.

2 ref. a la palabra breve, corto ἀποκρίσεις Pl.Prt.334d
frec. en plu. unas pocas palabras βραχέ' ... φράσαι S.OC 570, βραχέα ἀποκρίνεσθαι Pl.Prt.334d, βραχέα εἰπόντες Aristid.Quint.130.25, ἀπεκρίνατο διὰ βραχέων Pl.Prt.336a, διὰ βραχέων λεκτέον Luc.Tox.57, cf. Ep.Hebr.13.22, Vett.Val.326.22, ἐν βραχίστοις en poquísimas palabras Pi.I.6.59, ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων con la mayor brevedad que pueda D.27.3, cf. Lys.16.9, Pl.Grg.449c, d, ὡς ἐν βραχυτάτοις en la menor cantidad de palabras posible Antipho 1.18, ἐν βραχυτέροις en menos palabras Pl.Grg.449c, Prt.334e, tb. en sg. (φθέγξαι) ἐν βραχεῖ (proclamar) en pocas palabras Pi.P.1.82, cf. S.El.673, Luc.Somn.2, ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείῃ διὰ τὰ προειρημένα X.Cyr.1.2.15.

IV fig. ref. a la calidad

1 de pers. mediocre, humilde subst. χὠ β. νικᾷ μέγαν S.OC 880
op. ὑψηλός humillado E.Heracl.613, c. ac. de rel. β. ... τὴν διάνοιαν mezquino I.AI 12.158
de la inteligencia de corto alcance βράσσων τε νόος Il.l.c.

2 de abstr. insignificante ἀρχὴ βραχεῖα ... ἐλπίδος S.OT 121, χάρις S.Tr.1217, πρόφασις E.IA 1180, κέρδος Lys.7.17, οὐσία Is.10.25, ἀσάφεια Gal.18(1).304, λόγοισι ... οὐκ ὠνόμασται βραχέσι ha sido dicho con palabras no carentes de importancia S.OC 294, βουλεύεσθε ... οὐ περὶ βραχέων Th.1.78, βραχὺ ... καὶ οὐδενὸς ἄξιον Th.8.76.

3 neutr. sg. como ac. int. σε λυπήσασα ... βραχύ causándote un pequeño daño S.El.1304, χαρίσαι βραχύ τί μοι hazme un pequeño favor Ar.Th.938, νεωστὶ ἀπὸ νόσου μεγάλης ... βραχύ τι λελωφέκαμεν hace poco que tenemos un pequeño respiro después de una gran epidemia Th.6.12, βραχὺ φροντίσας ὑμῶν preocupándose poco de vosotros D.17.4.

V adv. -έως

1 apenas φθέγγεται Hp.Int.7.

2 en poco tiempo ἐπεσήμαινε βραχέως Hp.Epid.4.39.

3 de corta duración διὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους ... ἐπιφέρειν Th.1.141.

4 c. verb. de lengua en pocas palabras βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο X.HG 1.7.5, cf. Hsch.s.u. βροχέως.
• Etimología: De *mr̥ghu- cf. gót. *maurgus en ga-maurgjan, aaa. murg(i) ‘corto’, av. mərəzu- ‘corto’, ai. muhus de *mr̥hu-.
Βράχυς
• DMic.: pa-ra-ku.