βορά, -ᾶς, ἡ
• Alolema(s): jón. -ή Hdt.1.119, 2.65, Nonn.Par.Eu.Io.21.4; βορρά AP 3.14


1 cebo, pasto, carnaza de anim. carnívoros, c. dat. ποντίοις δάκεσι δὸς βοράν A.Pr.583, οἰωνοῖς S.Ant.30, θηρσίν E.Ph.1603, LXX 3Ma.6.7, cf. Hdt.2.65, LXX Ib.38.39
c. gen. subj. κυνός Ar.Eq.416, θηρίων I.BI 4.324, ἰχθύων Longus 2.27.3
abs. A.Ch.530, cf. Fr.372, S.Ant.1040, Arist.EN 1118a23, D.P.Au.2.2
del fuego, considerado por los egipcios como θηρίον Hdt.3.16
c. gen. obj. β. ... τοῦ ... Οἰδίπου γόνου pasto (para las aves) del hijo de Edipo S.Ant.1017, οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν a los que dio como comida el devorar a otros animales Pl.Prt.321b, cf. Moschio Trag.6.17, Philostr.VA 1.32, εἰς ἀλλήλων βοράν Vett.Val.330.27
de la comida antropofágica κρεῶν ... οἰκείας βορᾶς del banquete de Tiestes, A.A.1220, cf. 1597, de Tántalo, E.IT 388, esp. del Cíclope, E.Cyc.127, 249, cf. Hdt.1.119, σχέτλι' ἔργα βορᾶς Emp.B 139.2
como falsa etim. de Βριάρεως Corn.ND 17.

2 alimento, comida ἄφθονον βοράν Pi.Fr.124c, cf. A.Pers.490, S.Ph.274, OT 1463, οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ τὸ χρηστὸν εἶναι E.Supp.865, ἄψυχος β. de comida vegetariana, E.Hipp.952, cf. IT 973, Nonn.l.c.
• Etimología: De la r. *gerH3- ‘tragar’ y rel. c. ai. gárgara ‘barranco’, lat. uorō, aaa. querdar ‘cebo’. Cf. βιβρώσκω c. otro grado voc.