αὖθι
• Alolema(s): tes. αὖθε IG 9(2).270 (Cierion V a.C.); dial. de Region αὖθιν Theognost.Can.161, 163


adv.

1 de lugar, acompañado de determinación en el mismo lugar, allí mismo, aquí mismo αὐθ' ἐπὶ τάφρῳ Il.11.48, ἐν Λακεδαίμονι αὖ. Il.3.244, μένοντες αὖ. παρ' Ἀτρεΐδῃ Od.3.156, αὖθε πὲρ γᾶς ... ἔθανε IG l.c.
sin determinación, mismo sent. αὖ. μένων Il.1.492, cf. 10.62, 13.37, 22.127, Od.8.275, Sapph.83.2, πτολεμίξομεν αὖ. Il.2.328, cf. Hes.Op.35, τὸ δὲ ἔργον ... αὖ. λίποιεν Hes.Op.440
αὖ. δ' ἔχειν retener allí mismo, Od.4.416.

2 de tiempo al punto, en el acto τοῦ δ' αὖ. λύθη ψυχή Il.5.296, cf. 6.281, αὖ. δ' ἀτυζόμενοι ψυχὰς βάλον Pi.O.8.39.

3 tard. de orden temporal de nuevo, otra vez πρύλιν ὠρχήσαντο πρῶτα μὲν ... αὖθι δέ Call.Dian.241, cf. Fr.197.49, καί ποτ' αὖ. ... ἐντυνεῖ δρόμον Lyc.732, cf. AP 9.343 (Arch.).
• Etimología: Equivalente a αὐτόθι, puede explicarse por haplología de esta forma, o bien formada por el elemento αὐ- de αὐτός, αὖ, etc. y el suf. adverb. -θι.