αὔριον
• Alolema(s): hαύριον IG 13.113.32 (V a.C.)
• Grafía: graf. αὔρ[ε]ιν BGU 38.21 (II/III d.C.)


adv.

I 1mañana αὔ. ἣν ἀρετὴν διαείσεται Il.8.535, αὔ. ... ὄψεαι Il.9.357, B.3.79, αὔ. εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιούς Od.1.272, cf. Hp.Iudic.8, αὔ. τηνικάδε mañana a esta misma hora Pl.Phd.76b, αὐτὸς ἔγραψεν αὔ. νομοθετεῖν D.24.28, αὔ. ἐξελθεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς LXX 2Pa.20.17, cf. Plot.6.1.13, αὔ. δέ σοι Ἀχιλλᾶν πέμψο (sic), PSarap.81.9, cf. 103bis.8 (II d.C.), en invitaciones de boda ἐρωτᾷ σε ... δειπνῆσαι ... αὔ. POxy.524.3, 110.3 (II d.C.), αὔ. ... ἐλεύσεαι εἰς χθόνα Λυδῶν Nonn.D.40.188, αὔ. οὖν φέρετε τοὺς στεφάνους Hierocl.Facet.38, cf. 84, 134, 187
op. σήμερον Eu.Matt.6.30, BGU l.c.
c. ἐς o εἰς al día siguiente, para mañana ἠελίου ἀνίοντος ἐς αὔ. mañana por la mañana, Il.8.538, μηδ' ἀναβάλλεσθαι ἔς τ' αὔ. ἔς τε ἔνηφι no dejar nada para mañana ni para pasado mañana Hes.Op.410, ἐς αὔ. δοῦναι ἐλλέβορον πιψεῖν Hp.Morb.2.12, καλέσαι δὲ αὐ[τὸν] ἐπὶ δε[ῖπ]νον εἰς [τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς αὔ. ABSA 65.1970.157.40 (Atenas IV a.C.), cf. IG l.c., Nicoch.18, Anaxandr.4.4
colocado entre el art. y un subst. de tiempo ἡ αὔριον ἡμέρα mañana ἵνα ... πειρῶμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὔ. ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεῖσθαι a fin de intentar imitarte a partir de mañana X.Oec.11.6, ἡ γὰρ αὔ. ἡμέρα μόνη λοιπὴ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστιν Lys.26.6
el mañana, el futuro τῆς ἐς αὔ. οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας S.OC 567, ὁ αὔ. χρόνος el tiempo venidero E.Hipp.1117, ἡ αὔ. εὐδαιμονία la felicidad venidera Plot.1.5.2.

2 mañana, pronto φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔ. γὰρ ἀποθνῄσκομεν 1Ep.Cor.15.32.

II subst. c. art.

1 el día siguiente en distintas constr. al día siguiente en dat. τῇ αὔ. Hp.Nat.Mul.5, en ac. τὴν αὔ. ... οὐχ ὑπερβήσῃ Babr.75.7, en giro prep. c. εἰς: ἐς τὴν αὔ. Hp.Aph.4.30, Alex.241.3, ἐπὶ τὴν αὔ. Act.Ap.4.5
διὰ τῆς αὔ. durante el día de mañana, PWash.Univ.8.4 (VI d.C.), μετὰ τὴν αὔ. pasado mañana, PFlor.118.5 (III d.C.), POxy.1931.5 (V d.C.).

2 ἡ αὔ. el mañana, el futuro οὐ γάρ ἐσθ' ἥ γ' αὔ. no existe el mañana S.Tr.945, cf. OT 1090, τὴν αὔ. μέλλουσαν E.Alc.784, τῆς αὔ. ... μνημονεύειν Plu.2.703f, περιμενούσας τὴν αὔ. Plu.2.127a
tb. neutr. τὸ δ' αὔ. οὐκ ἐσορῶμες Theoc.13.4, τὸ ἐς αὔ. S.Fr.593.3
personif. ἡ Αὔ. el Mañana Simon.110, tb. ὁ Αὔ. Call.Epigr.114.1.
• Etimología: Deriv. de un loc. *αὖρι < *αυσρι de la misma raíz *H2eus- que ai. usās gr. ἕως; cf. lit. aušrà ‘aurora’, lat. auster, etc.