αἴξ, -γός, ὁ
• Alolema(s): át. αἶξ según Hdn.Gr.1.397
• Morfología: [ἡ αἴξ Od.14.106, 530, A.R.2.279; ac. sg. αἶγον SEG 6.784.9 (Cilicia III d.C.), gen. plu. beoc. ἠγῶν IG 7.3171.45 (Orcómeno II a.C.); dat. plu. αἴγεσιν Il.10.486, αἴγεσσι Choerob.in Theod.1.323.1., beoc. ἤγυς IG 7.3171.39 (Orcómeno II a.C.)]


I 1cabra, Capra hircus, Il.11.679, Od.9.167, Hes.Th.445, Thgn.55, Theoc.5.27, A.R.2.691, PSarap.1.18 (II d.C.), Stud.Pal.20.37.6 (III d.C.), PCair.Isidor.72.27 (IV d.C.), Nonn.D.48.671, en exvotos y ofrendas ID 442B.46, 49 (II a.C.)
de la cabra Amaltea, Nonn.D.46.17
consagrada a Ártemis αἰγῶν ἔμβρυα καλλιθύτων SEG 39.855.5 (Patmos II/III d.C.), ἱερὰν αἶ. Sch.Er.Il.1.108-9b
prov. αἲξ οὐρανία en los cóm. aludiendo al cuerno de Amaltea para señalar una fortuna de origen oscuro, Cratin.261
οὐράνιον αἶγα πλουτοφόρον Com.Adesp.708
αἲξ τὴν μάχαιραν sc. ηὗρε referido a los que se perjudican a sí mismos, Zen.1.27
αἲξ οὔπω τέτοκεν referido a los que se creen favorecidos sin existir causa real de ello, Zen.1.42
αἲξ Σκυρία· ἐπὶ τῶν τὰς εὐεργεσίας ἀνατρεπόντων. Ἀνατρέπει γὰρ τὸ ἀγγεῖον ἀμελχθεῖσα Diogenian.1.2.33
αἲξ εἰς θάλασσαν· ἀτενὲς ὁρᾷς, ἐπὶ τῶν φιληδούντων Diogenian.1.3.8, κἂν αἲξ δάκῃ ἄνδρα πονηρόν Diogenian.1.5.87
οὐ δύναμαι τὴν αἶγα φέρειν, ἐπί μοι θέτε τὸν βοῦν prov. en Plu.2.830a
ἐλεύθεραι αἶγες ἀρότρων· ἐπὶ τῶν βάρους τινὸς ἢ κακῶν ἀπηλλαγμένων Zen.3.69
fig. αἶγας ἐς ἀγριάδας a paseo Call.75.13, cf. κατ' αἶγας ἀγρίας Diogenian.1.5.49.

2 en plu. como género epiceno τῶν αἰγῶν τῶν τράγων los machos cabríos Hdt.3.112, ἀπολωλεκέναι ... αἶγας δασεῖς δύο ἔρσενα καὶ θέλεαν PHib.37.6 (III a.C.).

3 c. esp. determ. cabra salvaje, Capra ibex o Capra aegagrus ἄγριος αἴξ Il.3.24, Plb.12.4.3, ἀγροτέρα Od.17.295, αἶγες ὀρεσκῷοι Od.9.155.

4 ἡ Αἴξ la estrella Capella Arat.157.

5 especie de ganso Arist.HA 593b23.

II meteoro luminoso Arist.Mete.341b3.

III en plu. olas Artem.2.12, αἴγες· τὰ κύματα. Δωριεῖς Hsch.
• DMic.: a3-ki-a2-ri-jo, a3-ki-de-j̣ạ, a3-ñki-no-o, a3-ki-pa-ta, de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja.
• Etimología: De *H°H°g-, cf. arm. aic ‘cabra’; las formas sin diptongo como ai. ajá- ‘macho cabrío’ proceden de una silabación *°HHg-; del grado pleno *HeHg- (dudoso si H2 o si H3 lituan. ôzỹs ‘macho cabrío’.