αἴδεσις, -εως, ἡ


1 jur. composición e.d. arreglo mediante indemnización entre el homicida involuntario y la familia de la víctima ἐὰν δὲ φεύγων φυγὴν ὧν αἴδεσίς ἐστιν y si es un huido por causa en que pueda haber composición Arist.Ath.57.3, τοὺς δ' ἀκουσίως (φονικοὺς) αἰδέσεως καὶ φιλανθρωπίας πολλῆς ἠξίωσαν a los (asesinos) involuntarios los consideran dignos de composición y gran benevolencia D.21.43.

2 respeto, veneración αἰδέσεως τε καὶ ἐλέου ἅμα ἄξιος digno al mismo tiempo de respeto y compasión D.C.36.52.2, cf. Ph. en Eus.PE 8.6.