LMPG en línea
ὕδωρ, ὕδατος, τό–/+


1 agua
ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ ἀνενεγκὼν καὶ ἐμβαλὼν εἰς τὸ ὕδωρ τὰ τετριμμένα
en un recipiente de cerámica trae agua e introduce en ella lo triturado P II 38
a)
σπονδὴν τέλεσον ἀπὸ οἶνου καὶ μέλ[ι]τος καὶ γάλακτος καὶ ὀμβρίου ὕδατος
completa la libación con vino, miel, leche y agua de lluvia P I 287
βαλὼν μὲν γάλα, οἶνον, ὕ. ἐν καινῷ ἀγγείῳ
vierte leche, vino y agua en un recipiente nuevo P XIII 1015
λαβὼν ἄγγος χαλκοῦν ... βάλε ὕ., ἐὰν μὲν τοὺς ἐπουρανίους θεοὺς κλῄζῃ, ζήνιον
toma un recipiente de bronce y vierte agua de lluvia si vas a invocar a los dioses del cielo P IV 224
ἀ[ναλά]μβανε ὕδατι ὀμ[βρίμῳ
mézclalo con agua de lluvia SM 90.fr.D.3
b)
ἄρας δὲ τὸ ὕ. τὸ ἀπὸ τῆς πνίξε[ω]ς ῥᾶνον [ἐπὶ] τῷ σταδίῳ
toma el agua del ahogamiento y haz aspersiones en el estadio P III 41, cf. P III 43
ἐπιλεγέτω ὕδατι θαλασσίῳ ῥαίνων ... πρὸς ἐπιπομπάς
que recite (unos versos de Homero) haciendo aspersiones con agua de mar, contra encantamientos P IV 2158
λαβὼν ἄγγος καλλάϊνον βάλε ὕ. καὶ ζμύρναν καὶ κυνοκεφάλιον βοτάνην
toma un recipiente turquesa y pon en él agua, mirra y boca de dragón P V 198
χολὴν αἴγειαν μετὰ ὕδατος μεταμείξας σκόρπισον
mezcla hiel de cabra con agua y haz una aspersión P VII 152
c)
ἔστιν δὲ καὶ τοῦ μελανίου ἡ σκευή· ... ἀρτεμισίας μονοκλώνου καρδίας ζʹ, ἴβεως Ἑρμαϊκῆς πτερὰ ζʹ, ὕ. πηγαῖον
esta es la preparación de la tinta: siete médulas de artemisa de un solo tallo, siete alas de ibis de Hermes, agua de una fuente P I 246
χρῆσαι ἐλαίῳ ἀ[ν]απτικῷ καὶ ὕδατι ποταμίῳ καθαρῷ
emplea aceite de quemar y agua de río pura P IV 3250
λαβὼν ... χυλὸν ἀρτεμισίας μονοκλώνου καὶ κιννάβαρι καὶ ὕ. ὄμβριμον καὶ πάντα λειώσας ... γράφε
toma jugo de artemisa de un solo tronco, cinabrio y agua de lluvia, machácalo todo y escribe P VII 224, cf. P VIII 72
d)
λαβὼν αἴ]λουρον [ἐκποί]ησον Ἑσιῆν ἐ[μβαλὼν τὸ σ]ῶμ[α ἐς] τὸ ὕ.
toma un gato y deifícalo metiendo su cuerpo en el agua P III 2
λαβὼν μυγαλὸν ἐκθέωσον πηγαίῳ ὕδατι
toma una musaraña y deifícala en agua de manantial P IV 2456
λαβὼν κανθάρους σεληνιακοὺς δύο ἐκθέωσον ὕδατι ποταμίῳ
toma dos escarabajos lunares y deifícalos en agua de río P IV 2457
e)
ἁγνεύσας ἡμέρας ζʹ καὶ λαβὼν φιάλην λευκὴν πλῆσον ὕδατος
habiéndote mantenido puro durante siete días, toma un cuenco blanco y llénalo de agua P IV 3210, cf. P LXII 49
f)
λαβὼν ἀγγεῖον χαλκοῦν <καὶ> βαλὼν εἰς αὐτὸ ὕδωρ ὄμβριμον
toma un recipiente de bronce y pon en él agua de lluvia P VII 319
g)
παράθες π[αρὰ] τὸν τρίποδα δέπασ[τρο]ν ἢ κόγχην ἔχουσαν ὕδωρ κα[θαρόν
coloca al lado del trípode una copa o una concha con agua pura P III 301
h)
ἔγχρισον δὲ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν μεθ' ὕδατος πλοίου νεναυαγηκότος καὶ τὸν εὐώνυμον στίμι κοπτικὸν μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὕδατος
úngete el ojo derecho con agua procedente de un barco que haya naufragado y el izquierdo con antimonio cóptico mezclado con la misma agua P V 67
i)
ἀπόκλυσον τὸν χάρτην ἐς ὕ. πηγαῖον ἀπὸ ζʹ πηγῶν καὶ πίε αὐτὸ ἐπὶ ἡμέρας ζʹ
sumerge el rollo de papiro en agua de manantial procedente de siete fuentes y bébelo durante siete días P I 234
j)
μετὰ δὲ τὸ γλυφῆναι πλύνας αὐτὸ νίτρῳ καὶ ὕδατι χάλασον αὐτὸ εἰς βιαίου αἷμα
después de haber grabado, lávala con natrón y agua y mójala con sangre de uno muerto violentamente P IV 2886
σκίλλαν εἰς ὕ. χλιαρὸν βρέξας δὸς αὐτῷ νίψασ[θ]αι
moja una cebolla en agua caliente y dásela para que se lave P VII 177
k)
ὅτε δὲ βούλει λῦσαι, ἐξαλείψας πηγαίῳ ὕδατι τὰ ἐπὶ τῶν πτερύγων καταγραφέντα ἀπόλυσον τὸ ὀρνύφιν
cuando quieras liberarlo, borra con agua de una fuente lo dibujado sobre las alas y libera al pájaro P XII 382
l)
ἐὰν ναί, δεῖ[ξόν μ]οι φυτὸν καὶ ὕ., εἰ δὲ μήγε, πῦρ καὶ σίδηρον
si es sí, muéstrame una planta y agua, si es no, fuego y hierro P VII 254, cf. P VII 259
εἰ] γίνεται πρὸς ἐξαίτησιν καλόν, [δ]εῖξ[όν] μοι ὕ.
si el momento es bueno para la petición, muéstrame agua P XXIIb 30, cf. SM 79.18
2 agua con valor sagrado
νερτέριαί τε πύλαι καὶ Λήθης ἱερὸν ὕ.
las puertas infernales y el agua sagrada del Leteo P IV 2535
σαῖς τε θελημοσύναις περιμίγνυται ἱερὸν ὕ.
por tu voluntad se mezcla el agua sagrada P IV 2922
αἴρει (Ὄσιρις) τὸ ψυχρὸν ὕ. καὶ ἀναπαύσεται ὑμῶν τὰς ψυχάς
Osiris trae el agua fría y dará descanso a vuestras almas (en un conjuro a démones) SM 45.13