LMPG en línea
ἱερός, -ά, -όν–/+


1 sagrado, que tiene poder divino o sobrenatural
 
ἕως ἐγ[ὼ] ἐντύχω τῷ ἱερῷ Ἡλίῳ
hasta que yo me encuentre con el sagrado Helios P III 100
εἰς δὲ τὸ ὑποκάτω τοῦ κανθάρου γλύψον Ἶσιν ἱεράν
graba en la parte de abajo del escarabajo una sagrada Isis P V 242
πλουτοδότα Αἰών, ἱερὲ Ἀγαθὲ Δαίμων, τέλει πάσας χάριτας
Eón dador de riquezas, sagrado Demon Bueno, cumple todos los favores P IV 3169, cf. P IV 995
κύριε, ἔκπεμψον τὸν ἱερὸν δαίμονα
señor, envía al sagrado demon P VIII 83
δὸς ἱερὸν ἄγγελον ἢ πάρεδρον ὅσ<ι>ον
dame un sagrado ángel o un santo asesor P VII 884
ὁρκίζω σε τὸν συνσείοντα τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἀπὸ τῶν ἱερῶν αἰώνων
te conjuro por el que agita conjuntamente los cuatro vientos desde los sagrados eones P IV 3067
χαίρετε, οἱ κνωδακοφύλακες, οἱ ἱεροὶ καὶ ἄλκιμοι νεανίαι
os saludo, guardianes del eje, los sagrados y poderosos jóvenes P IV 679
ὅτι ἐπικαλοῦμαί σε, ἱερὸν πνε[ῦμ]α
porque te invoco, sagrado espíritu P III 8
καὶ πνεύσῃ ἐν ἐμοὶ τὸ ἱερὸν πνεῦμα
y sople en mí el sagrado espíritu P IV 510
συνεστάθην σου τῇ ἱερᾷ μορφῇ
me he unido a tu sagrada forma P IV 216
ἀποκρίθητί μοι διὰ τῆς ἱερᾶς σου φωνῆς
contéstame por medio de tu sagrada voz P IV 1031
ἐξορκίζω σε, Κέρβερε, κατὰ τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τῶν καταχθονίων θεῶν
te conjuro, Cérbero, por la sagrada cabeza de los dioses subterráneos P IV 1917
ἐδυναμώθην τῷ ἱερῷ σου ὀνόματι
quedé lleno de poder por medio de tu sagrado nombre P IV 216
ἐπικαλοῦμαί σου τὰ ἱερὰ καὶ μεγάλα καὶ κρυπτὰ ὀνόματα
invoco tus sagrados, grandes y secretos nombres P IV 1609, cf. P XIII 953
 
δι]ώκων τόνδε τὸν ἱερὸν λόγον
recitando esta sagrada fórmula P I 62, cf. P IV 1281
ἀκούσῃ μου τῶν ἱερῶν λόγων
debes escuchar mis sagradas fórmulas P IV 2245, cf. P VII 1008
ἔστιν δὲ ἡ ἱερὰ στήλη ἡ ἐν τῷ νίτρῳ γραφομένη
ésta es la sagrada inscripción que se escribe en el natrón P XIII 61, cf. P XIII 568
πέμψον δαίμονα τοῦτον ἐμαῖς ἱεραῖς ἐπαοιδαῖς
envía este demon a mis sagrados cánticos P I 317, cf. P I 322, P II 83, P IV 1974, P IV 2788
κύριε, τῇ πόστῃ καλῶ τὸν θεὸν εἰς τὰς ἱερὰς θυσίας
señor, en tal día invoco al dios para las sagradas ofrendas P XIII 121, cf. P XIII 678
ἐξορκίζω πᾶν δῆγμα τοῦ [δ]ιαβόλου θηρίων ... διὰ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἱεροῦ βαπτισμοῦ
yo conjuro toda mordedura de animales diabólicos por medio del óleo del sagrado bautismo C 12.8
αὕτη ἡ ἱερὰ λῆψις τοῦ παρέδρου
ésta es la sagrada captación del asesor P I 96
ἐγώ εἰμι ᾧ ὑπήντησας [τε ἐ]δωρήσω τὴν τοῦ σοῦ μεγίστου ὀνόμα<τος> γνῶ[σίν τ]ε καὶ ἐκφώνησιν ἱεράν
yo soy aquel con el que te encontraste y a quien regalaste el conocimiento de tu más grande nombre y su sagrada pronunciación P III 159
κ]αὶ λυθῇ πᾶσα σύστασις τῆς ἱερᾶς συνθέσεως
y se rompa toda comunicación de la sagrada composición P III 438
διέβαλεν γὰρ σου τὰ ἱερὰ μυστήρια
pues calumnió tus sagrados misterios P IV 2477
τοῖς συμμύσταις εἰς τὰς σὰς ἱερὰς τελετάς
a los iniciados en tus sagrados rituales P XII 94
ὦ μα[κάρι]ε μύστα τῆς ἱερᾶς μαγείας
oh feliz iniciado en la sagrada magia P I 127
ἀπέστειλά σοι τήνδε τὴν πρᾶξιν ἐν πάσῃ εὐκοπίᾳ ἱερὰν ἐπιτελουμένην ἐνέργειαν
te he enviado esta práctica que con toda facilidad proporciona sagrada energía P IV 160, cf. P IV 3171
2 sagrado en cuanto relacionado con la divinidad
 
στήσατε, στήσατε, κυβερνῆται τοῦ ἱεροῦ πλοίου, τὸ ἱερὸν πλοῖον
detened, detened, capitanes de la sagrada nave, la sagrada nave P III 98, cf. P III 114
Ἑρμῆν σὲ καλῶ, θεὸν ἀθάνατον, ... βᾶρίν θ' ἱερήν
te invoco a ti, Hermes, dios inmortal, y a la sagrada barca P V 175, cf. P VIII 41
σὺ τὸ ἱερὸν ὄρνεον ἔχεις ἐν τῇ στολῇ
tú tienes el sagrado pájaro en tu vestido P II 104
ἔστω δὲ ἐντὸς τοῦ δράκοντος κάνθαρος ἀκτινωτὸς ἱερός
que haya dentro de la serpiente un escarabajo sagrado adornado con rayos P XII 275
αὐτοὶ γὰρ οἱ ἀδικήσαντές σου τὸ ἱερ[ὸν] εἴδωλον
pues esos son los que ofendieron tu sagrada imagen P III 113
ἐξ<ακ>ούσ[α]σα τὰ ἱερά σου σύμβολα
escuchando tus sagrados símbolos P VII 883
 
ἵνα θαυμάσω τὸ ἱερὸν πῦρ
para que contemple admirado el sagrado fuego P IV 512
ὁρκίζω σέ, ἱερὸν φῶς, ἱερὰ αὐγή
te conjuro, sagrada luz, sagrado brillo P IV 978, cf. P IV 1066, P IV 1067, P IV 1068, P IV 2242, P IV 2243, P IV 3221 (ref. a Afrodita-Selene), P LXII 30, P LXII 33
3 consagrado, que está bajo protección divina
 
νερτέριαί τε πύλαι καὶ Λήθης ἱερὸν ὕδωρ
las puertas infernales y el agua sagrada del Leteo P IV 2535
χαῖρε, Ἥλιε· ... σὺ εἶ ὁ νέος, εὐγενής, ἔγγονος ὁ τοῦ ἁγίου ναοῦ, ὁ συγγενὴς τῇ ἱερᾷ λίμνῃ
te saludo, Helios, tú eres el joven, noble, descendiente del sagrado templo, el pariente del lago sagrado P VII 517
ἐπάκου[σό]ν μοι, ... ὁ κ[α]θ[ήμενος] ἐπὶ ὄρους ἱ[εροῦ Σ]ιναΐου
escúchame, tú que estás sentado en el sagrado monte Sinaí P XXIIb 10, cf. P XII 92
 
οὗτ[ός ἐστιν ὁ καύσας τὸν παπυρῶ]να τ[οῦ Ὀσείρεω]ς καὶ φα[γὼν τῶν ἱχθύων τῶν ἱερῶν
éste fue quien quemó la barca de Osiris y comió los peces sagrados P LVIII 13
δράκοντες ἱεροί, ... μόλετ' ἐς [ἐπα]οιδὰς τὰς ἐμάς
serpientes sagradas, venid a mis cánticos SM 42.4, cf. SM 66.
 
δάφνη, μαντοσύνης ἱερὸν φυτὸν Ἀπόλλωνος
laurel, sagrada planta de la adivinación de Apolo P II 81, cf. P VI 6, P VI 40
δέδεσαι, ἡ δεῖνα, τοῖς νεύροις τοῦ ἱεροῦ φοίνικος
estás atada, fulana, a las fibras de la sagrada palmera P XXXVI 156
4 sagrado
 
ἀντίγραφον ἀπὸ ἱερᾶς βίβλου
copia de un libro sagrado P III 424, cf. P XIII 231, P XIII 232
βίβλος ἱερὰ ἐπικαλουμένη Μονὰς ἢ Ὀγδόη Μοϋσέως
libro sagrado llamado Mónada u Octavo de Moisés P XIII 3, cf. P XIII 341, P XIII 343
ἀντίγραφον ἱερᾶς βίβλου τῆς εὑρεθείσης ἐν τοῖς τοῦ Ἑρμοῦ ταμίοις
copia del sagrado libro encontrado en los tesoros de Hermes P XXIV 2, cf. SM 72.1.2
 
λίπε Παρνάσιον ὄρος καὶ Δελφίδα Πυθὼ ἡμετέρων ἱερῶν στομάτων ἄφθεγκτα λαλοῦντων
deja el monte Parnaso y la délfica Pitó cuando nuestras bocas consagradas pronuncien palabras indecibles P I 299
καὶ ἀκουσάτω μου τῆς ἱερᾶς φωνῆς
y que escuche mi sagrada voz P IV 2474
στρώσας καθαρείως ἄμμον ἱεράν
extiende con pureza arena sagrada P IV 760
σαῖς τε θελημοσύναις περιμίγνυται ἱερὸν ὕδωρ
por tu voluntad se mezcla el agua sagrada P IV 2921