LMPG en línea
ἑπτά–/+


siete
 
ἕως ἐκτελέσῃς τοὺς ζʹ ἀθανάτους θεοὺς τοῦ κόσμου
hasta que completes los siete dioses inmortales del cosmos P IV 620
προέρχονται δὲ καὶ ἕτεροι ζʹ θεοὶ
avanzan también otros siete dioses P IV 673
γελάσαντος δὲ τοῦ θεοῦ ἐγεννήθησαν θεοὶ ζʹ
al reírse el dios nacieron siete dioses P XIII 163, cf. P XIII 473
ἐξορκίζω ὑμᾶς κατὰ τῶν ἑ. θρόνων
os conjuro por los siete Tronos SM 45.40
 
ἐπιγράψεις δὲ τὸ νίτρον τῷ μέλανι τῷ διὰ τῶν ἀνθέων τῶν ζʹ ἀστέρων
pintarás el natrón con la tinta de las flores de los siete planetas P XIII 228, cf. P XIII 24, P XIII 354
 
ὁ ἐντὸς τῶν ζʹ πόλων καθήμενος
el que está sentado dentro de los siete polos P IV 1026
ἑ. ὑδάτων κρατεῖς
dominas siete aguas P IV 2769
εἰσελεύσομαι ἐσώτερος τῶν [ἑ]πτὰ πυλῶν
entraré dentro de las siete puertas P LXII 13
ὁρκίζω αὐτὸ τοὺ[ς ἑπτὰ κύκλους] τοῦ οὐρανοῦ
lo conjuro por los siete círculos del cielo C 10.14
 
ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς (πτέρυγος) τὰ ζʹ ὀνόματα καταγράψον θεοῦ
sobre el ala izquierda escribe los siete nombres del dios P XII 377
 
λέγε τοὺς ἀνακειμένους ἑ. λόγο[υς ἑπτά]κις
pronuncia siete veces las siete fórmulas anteriores P III 695
 
γράψον εἰς τὸν κλῶνα τῆς δάφνης τοὺς ζʹ ῥυστικοὺς χαρακτῆρας
escribe en la rama de laurel los siete signos protectores P I 266, cf. P I 271
 
τὸ δὲ δεύτερο<ν> ὄνομα ἔχον ἀριθμὸν ζʹ τῶν κυριευόντων τοῦ κόσμου
tu segundo nombre tiene siete letras, número de los que gobiernan el cosmos P VIII 47
τῶν <ζʹ> γραμμάτων ὄνομα
el nombre de siete letras P XIII 737
 
τὸ ὄνομα γραμμάτων λʹ, ἐν ᾧ ἐ[σ]τιν τὰ ἑ. φωνάεντα
el nombre de treinta letras, en el que se encuentran las siete vocales P VII 706
θεῖον ὄνομά σοι τὸ κατὰ τῶ[ν] ζʹ
divino es tu nombre, según las siete (vocales) P XII 119
τὸ ὄνομά σου τὸ ἑπταγράμματον πρὸς ἁρμονίαν τῶν ἑ. φθόγγων
tu nombre de siete letras para armonía de los siete sonidos (de las vocales) P XII 253, cf. P XIII 776, P XXI 12
εἰς ὃ γράψει[ς] τὸ μέγα ὄνομα ταῖς ἑ. φωναῖς
en el que escribirás el gran nombre con las siete vocales P XIII 39, cf. P XIII 53
ἀπομιμοῦμαι ταῖς ζʹ φωναῖς
yo te represento por medio de las siete vocales P XIII 207, cf. P XIII 701
πρὸς τὸ ἐκλε<ῖ>ξαι τὰ ζʹ
para lamer las siete (vocales) P XIII 898, cf. P XIII 899
μάγω[ν δὲ τὰ γρά]μ[μα]τα ἑ. [λ]έγε
di las siete letras de los magos (e.e., las vocales) P LXIII 5
 
πρὸ ἑ. ἡμερῶν σελήνης λειπούσης
siete días antes de la luna menguante P XIII 115
τὸν ἥλιον χαιρέτισον ἐπὶ ἑ. ἡμέρας
saluda al sol durante siete días P XIII 118, cf. P XIII 674
ἅγνευσον [ἑπτὰ ἡμέρας
manténte puro durante siete días P XXXVIII 1, cf. P III 697 (fr. lac.)
προαγνεύσας ζʹ ἡμέρας
habiéndote purificado previamente durante siete días P IV 26, cf. P IV 52, P IV 3209, P XIII 671
ἄπε]χε σαυτὸν ἐν ἡμέρ[αις ζʹ] συνουσιάσαι γυναικί
absténte de tener relaciones con una mujer durante siete días P I 41
συναγνευέτω σοι <ζʹ> ἡμέρας
que permanezca puro contigo durante siete días P IV 734
λέγε τὸ ὄνομα ἐπὶ τοῦ ἄγγους ἐπὶ ἡμέρας ζʹ
pronuncia la fórmula sobre el vaso durante siete días P IV 762
πίε αὐτὸ τὸ ὕδωρ ἐπὶ ἡμέρας ζʹ
bebe el agua durante siete días P I 235
τοῦτο δὲ ποίει ἐπὶ ἡμέρας ζʹ
haz esto durante siete días P IV 1274, cf. P VII 527
ἄυπνος τελευτήσει μὴ διαμηκύνασα ἡμέρας ζʹ
morirá sin poder dormir antes de que pasen siete días P XII 380
 
ἀνεῖλεν ἐν ὥραις ζʹ
mató en siete horas (ref. a una práctica) P IV 2451
 
λαβὼν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἀπόπνιξον ζῷα ζʹ
toma el primer día siete animales y estrangúlalos P XII 30
 
ποιήσας ἀπὸ μὲν τῶν ζʹ κλάδων στέφανον
haz una corona con siete de las ramas P II 28
ζʹ κλῶνας ἐλαίας ἄρας
toma siete ramas de olivo P IV 1249
 
κλῶνας ἐλαίας ἆρον ἑ. φύλ[λ]α
toma siete hojas de ramas de olivo P LXI 3
 
ἑ. μὲν πυροῦ κόκκους ... ἐνέβαλον
echaron siete granos de trigo P IV 3003
 
ἅψον λύχνους ἑ.
enciende siete lámparas P III 22
παρακείσθω δὲ αὐτῷ ... λύχνοι ζʹ
junto a éste debe haber siete lámparas P IV 2192, cf. P XII 22, P XII 25
 
ἀπόκλυσον τὸν χάρτην ἐς ὕδωρ πηγαῖον ἀπὸ ζʹ πηγῶν
sumerge el rollo de papiro en agua de manantial procedente de siete fuentes P I 235
 
ἅψον λύχνους ἑ. ἐπάνω πλίνθ[ων ζʹ ὠ]μῶν
enciende siete lámparas sobre siete ladrillos sin cocer P III 22
 
δῆσον ζʹ λιναρίοις ἀνουβιακοῖς
átala con siete hilos de lino de Anubis P IV 1083
 
ἔνδυνε ἐν χρώμασι ζʹ
envuelve (una lámina) en siete colores P VII 271
 
ποίησον εἰς ἑ. ψωμούς
haz siete pedazos P IV 1393
 
θείου ἀπύρου βόλους ἑ.
siete píldoras de azufre no sometido al fuego P XXXVI 296
 
 
φοινίκων Νικολάων ὀστέα ζʹ
siete huesos de dátiles nicolaos P I 244
στροβίλια ἄβροχα ζʹ
siete piñones secos P I 245
ἀρτεμισίας μονοκλώνου καρδίας ζʹ
siete médulas de artemisa de un solo tallo P I 245
ἴβεως Ἑρμαϊκῆς πτερὰ ζʹ
siete alas de ibis de Hermes P I 246
βάλε δὲ ἐκ τῶν ζʹ ἀνθέων ... εἰς τὸ μέλαν
echa de las siete flores en la tinta P XIII 432
 
Ἑρμῆς κλέψας τὰ ἐπιθύματα ζʹ
Hermes robó las siete sustancias para quemar P XIII 15
παρακείσθω δὲ καὶ τὰ θυμιάματα τὰ ζʹ καὶ τὰ ἄνθη τὰ ζʹ ἠρτισμένα
deben estar al lado también las sustancias aromáticas, las siete, y las flores, las siete preparadas P XIII 373, cf. P XIII 351, P XIII 352
 
ποίει πλακοῦντας ζʹ καὶ πόπανα ζʹ
haz siete tortas y siete pasteles P I 288, cf. P IV 2191, P XII 21
στροβ[ί]λους ζʹ
siete piñas P XII 22
μαράθου ζʹ
siete de hinojo P III 454 (fr. lac.)