LMPG en línea
ἅγιος, -α, -ον–/+


1 sagrado
a)
ἅγιε β[ασι]λ[εῦ, ὁ] ναυτ[ικός, ὁ] τὸ[ν οἴ]ακα [κρατῶν κυ]ρίου θεοῦ
sagrado rey, el navegante, el que gobierna el timón del dios soberano P III 81, cf. P III 102
ὄμνυμί σοι θεούς τε ἁγίους καὶ θεοὺς οὐρανίους μηδενὶ μεταδοῦναι τὴν Σολομῶνος πραγματείαν
te conjuro, por los dioses sagrados y los dioses celestiales, a que no compartas con nadie la práctica mágica de Salomón P IV 851
ὅτι ἐπεύχομαι ἅγιον θεὸν ἐπὶ Ἄμμων
porque yo suplico al sagrado dios, por Amón P IV 3028
κύριε, παντοκράτωρ ἅγιε καὶ δέσποτα πάντων
señor, sagrado y todopoderoso soberano de todas las cosas P XII 250
ἐπικαλοῦμαί σε ... ἅγιε, [ἅγιε], ἀπέρατε, ἀπέρα[τε
te invoco a ti, sagrado, sagrado, ilimitado, ilimitado P LXXVII 17
 
ἐπικαλο[ῦ]μαί σε, κύριε, κλῦθί μου, ὁ ἅ. θεός
te invoco a ti, señor, escúchame, dios sagrado P I 198
ἐγώ εἰμι ὁ Ἥλιος ὁ δεδειχὼς φῶς, ... ἐγὼ εἰμι ὁ ἅ[γ]ι[ο]ς ἐπίβολος ἀνέμων
yo soy Helios, el que muestra la luz, yo soy el sagrado emisor de los vientos (en palabras del mago) P XII 233
 
σὲ καλῶ τὸν μέγαν, ἅγιον, τὸν κτίσαντα τὴν σύμπασαν οἰκουμένην
a ti te llamo, el grande, sagrado, el que creó toda la tierra P IV 3099
 
τοῦτο θέλει καὶ ἐπιτάσσει σοι ὁ ἅ. θεὸς Ὄσιρις
esto quiere y te lo ordena el sagrado dios Osiris P IV 2093
 
ἐπικαλοῦμαί σε, κύριε, ἅγιε, πολυύμνητε, μεγαλότιμε, κοσμοκράτωρ, Σάραπι
te invoco a ti, señor, sagrado, muy alabado con himnos, grandemente honrado, señor del universo, Sarapis P XIII 618
 
ἐγώ εἰμι ὁ ἐπὶ τοῦ λωτοῦ τὴν δύναμιν ἔχων, ὁ ἅ. θεός
yo soy el que sobre el loto tiene el poder, el sagrado dios SM 6.2
 
Θαΰθ ἅ., οὗ οὐδεὶς ὑποφέρει θεῶν τὴν ἀληθινὴν ὄψιν ἰδεῖν τοῦ προσώπου
sagrado Taut, cuya verdadera imagen del rostro ningún dios soporta ver P XIII 273, cf. P XIII 282
 
ἅγιε Ἀκέφαλε, ἀπάλλαξον τὸν δεῖνα ἀπὸ τοῦ συνέχοντος αὐτὸν δαίμονος
sagrado Acéfalo, libera a fulano del demon que lo posee P V 125
 
ἧκε μοι, ὁ ἅ. ὠρίω[ν, ὁ ἀνακ]είμενος ἐν τῷ βορείῳ
ven a mí, sagrado Orión, tú que descansas en el norte P I 29
 
ἐνεύχομαί σοι ... ἁγία, ἡμέρη
a ti te suplico, sagrada, benigna P IV 2282
δεῦρο, λύκαινα, καὶ μόλε νῦν, νυχία, χθονία, ἁγία
aquí, loba, ven ahora, nocturna, subterránea, sagrada P IV 2551
b)
διατέλει ἀψευδῶς, κύριε, [ὕπ]αρ πάσης πρά[ξεω]ς πρὸς ἐπιταγὴν ἁγίου πνεύματος
cumple sin engaño, señor, la visión de cada práctica, de acuerdo con el mandato del sagrado espíritu P III 289, cf. P III 550
ε[ὐχ]αριστῶ σοι, κύριε, ὅ[τι] με ἔ[λυσε]ν τὸ ἅγιον πνεῦμα
te doy gracias, señor, porque me ha liberado el sagrado espíritu P XII 174
ἐπικαλοῦμαι ὑμᾶς, ἁγίους, μεγαλοδυνάμους
os invoco a vosotros, sagrados, que tenéis gran poder P IV 1345, cf. P IV 1347, P IV 1376
ὑμεῖς δέ ἐστε ἅγιοι ἄγγελοι, φύλακες τοῦ Ἀρδιμαλεχα καὶ Ὀραρω
vosotros sois ángeles sagrados, guardianes de Ardimaleca y Oraro P IV 1938, cf. P IV 1934
ἐπικαλοῦμαί [σ]ε, ἅγιε ἄγγελε Ζιζαυβω
te invoco a ti, sagrado ángel Zizaubo P VII 829
χαίρετε, ... αἱ ἁγιώταται φυλάκισσαι τῶν τεσσάρων στυλίσκων
os saludo, las guardianas más sagradas de las cuatro columnas P IV 668
c)
ἐν δὲ τοῖς πρὸς νότον μέρεσι μορφὴν ἔχεις τοῦ ἁγίου ἱέρακος
en las regiones del Sur tienes forma del halcón sagrado P II 109
ὁ τῶν ὅλων δεσπότης, ἅγιε κάνθαρε
tú, el señor de todo, sagrado escarabajo P VII 520, cf. P XII 44
σὺ εἶ τὸ ὠὸν τὸ ἅγιον ἀπὸ λοχίας
tú eres el huevo sagrado desde tu concepción P XII 102
σὲ μόνον ἐπικαλοῦμαι ... τὸν ἑαυτὸν ἀλλάξαντα μορφαῖς ἁγίαις
a ti únicamente te invoco, el que se transforma a sí mismo en sagradas formas P XIII 272
ὠδικῷ ὕμνῳ ὑμνῶ σου τὸ ἅγιον κράτος
con un himno cantado alabo tu sagrado poder P XIII 629
d)
σὺ γὰρ εἶ ὁ ἐπὶ τοῦ ἁγίου στηρίγματος σεαυτὸν ἱδρύσας ἀοράτῳ φάει
pues tú eres el que te has sentado sobre el sagrado firmamento con una luz invisible P VII 509
χαῖρε, Ἥλιε· ... σὺ εἶ ὁ νέος, εὐγενής, ἔγγονος ὁ τοῦ ἁγίου ναοῦ
te saludo, Helios, tú eres el joven, noble, descendiente del sagrado templo P VII 517, cf. P VII 326
ἐ[ξαπόστ]ειλόν μοι, δέσποτα, τοὺς ἁ[γίους] σου ἀρχαγγ[έ]λους, τοὺς κατάντικρυ τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου ἑστῶτας
envía, Señor, a tus santos arcángeles, los que se encuentran frente a tu sagrado altar C 21.12
e)
ὅτι ἐπικαλοῦμαί σου τὸ ἅγιον ὄ[ν]ομα, πάντοθεν
porque invoco tu sagrado nombre en todas partes P III 570, cf. P IV 871
ὅτι ἐπικαλοῦμαί σε τοῖς ἁγίοις σου ὀνόμασιν, οἷς χαίρει σου ἡ θειότης
porque yo te invoco con tus sagrados nombres, con los que se alegra tu naturaleza divina P VII 690, cf. P LXIV 5
προφήτης τῶν ἁγίων ὀνομάτων εἰμί, ὁ ἀ<εὶ> ἴσος
soy profeta de los sagrados nombres, el que es siempre igual P XII 229
ὁρκίζω τὰ ἅγια καὶ θεῖα ὀνόματα ταῦτα
conjuro a estos sagrados y divinos nombres P I 312
ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ <ἁγίου> καὶ κατ' ἐπιτίμου ὀνόματος
te conjuro por el sagrado y honorable nombre P XII 85, cf. P IV 2033, P LXVII 9, SM 50.15
ὁρκίζω σέ, δέσποτα Ὄσιρι, κατὰ τῶν σῶν ἁγίων ὀνομάτων
te conjuro, soberano Osiris, por tus sagrados nombres P VII 444, cf. P IV 979, P V 77, P XVIIIb 1
καρδάμ[ωμον] λαβὼν κα[ὶ τ]ὰ ὀνόμ[ατ]α ἅγια λέγων
toma cardamomo y pronuncia los nombres sagrados P III 390, cf. P III 627
ἐπεὶ οὐκ ἀρκέσομαί σου τὰ ἅγια καὶ ἀμίαντα ὀνόματα
porque no voy a proteger tus sagrados y puros nombres P IV 874
γράφε τὰ ἅγια ὀνόματα διὰ αἵματος ὀνίου μελάνου
escribe los sagrados nombres con sangre de un asno negro P VII 300
ἧς τὸ ὄνομα ἀναγραμματιζόμενον μέγα ἐστὶν καὶ ἅγιον καὶ ἔνδοξον
cuyo nombre escrito en forma anagramática es grande, sagrado y glorioso P XIII 184, cf. P XIII 501, P XIII 505
ἔστιν δὲ τὸ ὄνομα μέγα καὶ ἅγιον
éste es el nombre grande y sagrado P XIII 535, cf. P XIII 561
ὕμνησά σου τὸ αὐθεντικὸν ὄνομα καὶ ἅγιον, κύριε
he alabado con himnos tu nombre auténtico y sagrado, señor P XIII 638
ὅτι δοξάζω ὑμῶν τὰ ἅγια καὶ ἔνδοξα ὀνόματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ
porque yo alabo vuestros sagrados y gloriosos nombres que están en el cielo P XXXVI 165
ἐξορκίζω ὑμᾶς, ἅγια ὀνόματα τῆς Κυπρίδος
os conjuro a vosotros, sagrados nombres de Cipris P VII 388
ὡς ταῦτα τὰ ἅγια ὀνόματα πατεῖται, οὕτως καὶ ὁ δεῖνα
igual que estos sagrados nombres son pisados, así también lo sea fulano P X 40
f)
ὁ ἄγγελος τοῦ ἁγίου φέγ[γ]ους, ὁ κ[ύ]κλος ὁ π[υ]ροειδής
el ángel de la sagrada luz, el círculo de ígneo aspecto P III 140
ἐξορκίζω σε, πῦρ, δαίμων ἔρωτος ἁγίου, τὸν ἀόρατον καὶ πολυμερῇ
te conjuro a ti, fuego, demon del amor sagrado, el invisible y el compuesto de muchas partes P XIII 304
g)
ἁγίοις ἁγιασθεὶς ἁγιάσμασι
consagrado por medio de sagrados ritos de purificación P IV 522
εἰσάκουσόν μου τῆς φωνῆς ... ἐν ταῖς ἁγίαις ὥραις ταύταις
escucha mi voz en estas sagradas horas P IV 1700
ἁγία στήλη καὶ ἰσχυροὶ χαρακτῆρες, ἀποδιώξατε τὸ ῥιγοπύρετον
sagrada inscripción y poderosos signos, alejad la fiebre SM 23.10
2 santo
a)
ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἅ., ὁ ἀληθινός
Dios todopoderoso, Santo, el verdadero C 1.1, cf. O 3.7
ἅγιος ἅγι[ος ἅ]γιος κύριος ... ὁ ἐγ[είρ]ων τὸν Λάζαρον ἐκ νεκρ[ῶν ἤ]δη τεταρταίῳ
Santo, Santo, Santo Señor, el que resucitó a Lázaro de entre los muertos al cuarto día C 18.1, cf. SM 25.5, SM 32.6, SM 32.1 (fr. lac.)
ἅ., ἅ. ὁ βασιλεὺς τοῦ αἰῶνος
Santo, Santo, el Rey del universo C 13.7
ἅ. ὁ θεὸς, ὅν ἀνυμνοῦσι τὰ χερουβίν
Santo es Dios, a quien los querubines alaban O 3.6, cf. SM 61.1
b)
δόξα] τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ [κα]ὶ τῷ ἁ[γίῳ πν]ε[ύματι
gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo C 5d.2, cf. C 19.6, SM 21.2
διὰ τὴν δύναμιν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo C 15a.21, cf. C 5a.17, C 10.42, C 12.1, C 15b.6, C 16.21, SM 31.4
c)
ἡ ἁγεία Τριάς, ἡ ἁγεία Τριάς, ἡ ἁγ[εία Τριάς
Santa Trinidad, Santa Trinidad, Santa Trinidad C 16.1
d)
φύλαξον, κύριε, ... ὁ τεχθεὶς ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας
guárdame, Señor, el nacido de la Santa Virgen María C 3.9
e)
ὁρκίζω αὐτὰ ... τοὺς ἁγίους ἀγγέλ[ους
os conjuro por los santos ángeles C 10.43
ἐ[ξαπόστ]ειλόν μοι, δέσποτα, τοὺς ἁ[γίους] σου ἀρχαγγ[έ]λους
envía a mi lado, Señor, a tus santos arcángeles C 21.10
f)
εὔχεσθε πρεσβίας ... τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἀποστόλου ... Ἰωάννου
suplicad la intercesión del santo y glorioso apóstol Juan C 5.43
διὰ τὸ ὄνομα] ... τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν ἀποστόλων
en el nombre de los santos padres nuestros apóstoles C 12.4
g)
ὁ ἅ. Φωκᾶς ὧδέ ἐστιν
el santo Focas está aquí C 2.9, cf. C 5c.6
διὰ τὸ ὄνομα] ... ἁγιοτάτου καὶ προδρόμου Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
en el nombre del santísimo y precursor Juan el bautista C 12.2
δέσποτά μου, θεὲ παντοκράτωρ, καὶ ἅγιε Φιλόξενε, πρόστατά μου
Señor mío, Dios todopoderoso, y San Filóxeno, mi protector C 8a.1, cf. C 5b.48, C 8b.2, C 24.1
ἅγιε Σερῆνε, εὐχαριστῶ ἐγώ
San Sereno, te doy gracias yo C 9.3, cf. C 9.29, C 5b.47
ἐ]πικαλοῦμαί σε, ... θ[εὸν] τῶν διὰ [αἵματος σου] ἁγίων
te invoco, Dios de los santos a través de tu sangre C 13.1, cf. C 23.27
h)
διὰ τῶν ἁγίων μαρτύρω[ν εὔχομαι τῷ] κυρίῳ
por medio de los santos mártires suplico al Señor C 16.2, cf. C 16.9
i)
τοῦ πλάσματος τούτου, ὃ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἐν τῷ ἁγίῳ ἑαυτοῦ παραδείσῳ
esta criatura que modeló Dios en su santo Paraíso P IV 3027
j)
ἐλθὲ καὶ διασκέ[δα]σον αὐτῶν πᾶσαν ἐπιβουλὴν πονηρὰν καθ' ἡμῶν κινουμένην καὶ κατὰ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας
ven y dispersa toda su malvada maquinación contra nosotros y contra la santa Iglesia C 20.26
k)
ἅγιοι χαρακτῆρες, θεραπεύσατε Τείρωνα
santos signos, curad a Tirón SM 21.10