LMPG en línea
ἄγγελος, -ου, ὁ–/+


1 ángel entidad superior invocada en las prácticas:
a)
εἰσερχόμενος ἄ. ... εἰσέρχεται ... ἔχων ἀστέρα ἔκλαμπρον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
el ángel que se acerca viene con una estrella muy brillante en la cabeza P VII 797
κύριοι ἅγγελοι, δότε μοι ... νίκην, χάριν, δόξαν
ángeles soberanos, concededme victoria, encanto, fama P XXXVI 44, cf. SM 11.9
καταβάτω σου ὁ ἄ., ὁ ἀπαραίτητος
que descienda tu ángel, el inexorable P IV 3024
 
μετ' ἐσοῦ γάρ ἐστιν ὁ ἀγαθοφόρος ἄ.
pues contigo está el ángel portador de bienes P IV 3166
σε, πολύμορφε ἄγγελε Ολαμτηρ
a ti, ángel polimorfo Olamter SM 97re.7
 
φύλαξόν με ἀπὸ παντὸς δαίμονος ... καὶ παντὸς ἀγγέλου καὶ φαντάσματος καὶ σκιασμοῦ
guárdame de todo demon, de todo ángel, fantasma y visita de una sombra P IV 2701
b)
 
ὁ ἄ. τοῦ ἁγίου φέγ[γ]ους, ὁ κ[ύ]κλος ὁ π[υ]ροειδής
el ángel de la sagrada luz, el círculo de ígneo aspecto P III 140
 
σὲ] κλῄζω, πύριν[ο]ν Διὸς ἄγγελον, θε[ῖ]ον Ἰάω
a ti te invoco, ángel de fuego de Zeus, divino Iao P III 211 (identif. con Helios), cf. P III 289, P I 300
c)
κατ' ὄμ[μα κατα]χυ[θ]ὲν τὸ ἄστρον, ἀθρήσεις, ὃν ἐκάλεσας ἄγγελον πεμφθέντα σοί
una vez desvanecida la estrella ante tus ojos, verás que te ha sido enviado el ángel al que invocaste (ref. a un demon asesor) P I 76
δὸς ἱερὸν ἄγγελον ἢ πάρεδρον ὅσ<ι>ον διακονή[σον]τα τῇ σήμερο[ν ν]υκτί
dame un sagrado ángel o un santo asesor que me sirva esta noche P VII 884
μέστωσόν μου [τὴν] καρδίαν ἀγαθῶν, δέσποτα, ὡς ἄγγελον ἐπ[ίγ]ειον
llena mi corazón, señor, de bienes, como a un ángel terrestre P XXIIb 24
d)
ὁρκίζω σε, τ[ὸν] ἐν τῷ τόπῳ τ[ού]τῳ μὲν ἄγγελον κραταιὸν καὶ ἰσχυρὸν τοῦ ζώου το[ύτο]υ
te conjuro a ti, el ángel poderoso y fuerte de este animal en este lugar P III 71
συν[τ]έλεσό[ν μ]οι τοῦτο τὸ δεῖνα πρᾶγμα ἐπὶ τῇ μορφῇ σου, [αἰ]λουρ[οπ]ρόσωπος ἄγγελος
realiza completamente para mí tal obra con tu aspecto, ángel de rostro de gato P III 92
2 ángel personal
ἀπόστειλόν μοι τὸν ἴδιον <ἄγγελον> τῇ νυκτὶ ταύτῃ δηλοῦντα μοι περὶ τοῦ τινος πράγματος
envíame a mi ángel propio en esta noche para que me dé información sobre tal asunto P VII 478
3 ángeles entidades tanto paganas como judeo-cristianas
 
δέσποτι, ἔκπεμψον ἄγγελόν σου ἐκ τῶν παρεδρευόντων σοι
señora, envía un ángel de entre los que te asisten P VII 891, cf. P VII 899
ἐλθέ μοι, ὁ κυριεύων πάντων ἀγγέλων
ven a mí, tú que gobiernas sobre todos los ángeles P I 215
μέλλω τὸ μέγα ὄνο<μα> λέγειν ... ᾧ πᾶς ἄ. τὰ ἐπιτασσόμενα ἀποτελεῖ
voy a pronunciar el gran nombre, para el que todo ángel cumple lo ordenado P XII 118
τούτῳ τῷ θεῷ γὰρ ὑπετάγησαν ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι
pues a este dios se han sometido ángeles y arcángeles P XIII 744
ἐπάκου[σό]ν μοι ... ὁ θ[εὸς ἀγγ]έλων κ[αὶ ἀ]ρ[χα]γγέλων
escúchame, dios de ángeles y arcángeles P XXIIb 7
τέλει μοι, Μιχαήλ, ἀγγέλων ἀρχάγγελε
cúmplelo para mí, Miguel, arcángel de los ángeles P IV 2357
ἐπικαλοῦμαί σε, κύριε, ἵνα μοι φανῇς ἀγαθῇ μορφῇ, ὅτι δουλεύω ὑπὸ τὸν σὸν κόσμον τῷ σῷ ἀγγέλῳ
te invoco a ti, señor, para que te me muestres con tu forma benéfica, porque yo sirvo bajo tu universo a tu ángel P XIII 73, cf. P XIII 585, P XIII 617
 
παντοδύναμε, δόξα σοι, ὁ θεὸς ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους
todopoderoso, gloria a ti, el que creó a los ángeles C 23.13, cf. P VII 262, P XXIIb 3
 
εὐλόγητος ἐν θεοῖς πᾶσι καὶ ἀγγέλοις καὶ δαίμοσι, ἐλθὲ καὶ φάνηθί μοι
alabado entre todos los dioses, ángeles y démones, ven y muéstrate a mí P IV 998, cf. C 10.7
τὸν δὲ θεὸν ὄψῃ ... βασταζόμενον ὑπὸ βʹ ἀγγέλων ταῖς χερσίν
verás al dios levantado por las manos de dos ángeles P IV 1113
ὁρκίζω σε ... ὃν εὐλογεῖ πᾶσα ἐνουράνιος δύναμις ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων
te conjuro a ti, a quien bendice toda fuerza celestial de ángeles y arcángeles P IV 3051, cf. P XIII 329, C 23.29, O 3.5
ὑμν]εῖ τὸν θεὸν χ[ορὸς Χερουβίν, καὶ] χορὸς ἀγγέλων συνυμνεῖ [Ἐκκ]λησίαν τρισα[γία]ν
alaba al Señor con himnos el coro de los querubines y el coro de ángeles alaba con él a la Iglesia tres veces santa C 23.22
ἐπικαλοῦμαί σε, ... [ὁ] τὸ ἰσχυρὸν ὄνομα ἔχων τὸ καθηγιασμένον [ὑ]πὸ πάντων ἀγγέλων
te invoco a ti, el que posee el nombre poderoso adorado por los ángeles P I 207, cf. P IV 1192, P XII 257
 
ἐπάκουσόν μου, ... ᾧ παρεστήκασιν μυριάδες ἀγγέλων ἄφατοι
escúchame tú, a quien acompañan miríadas indecibles de ángeles P I 209, cf. P IV 1204, C 13.6, C 17.12
 
ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, ... οἱ ἀνατέλλοντες τὸ φῶς ἐκ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τοῦ κόσμου
ángeles, arcángeles, los que hacéis salir la luz de las cuatro esquinas del cosmos C 15a.1, cf. C 15b.1