LMPG en línea
τελέω–/+


1 llevar a cabo, cumplir una acción mágica
 
τελέσατε τὰ γινόμενα ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς ταύτης
cumplid lo que hay en este encantamiento P IV 1456
πάντα μοι τελέσαι διὰ τῆς χρείας τοῦ δακτυλίου τούτου
cúmpleme todo por medio del uso de este anillo P IV 1712, cf. P IV 1679, P IV 1701
μοι τόδε πρᾶγμα τέλεσσον εὐχομένῳ τε ἐπάκουσον ἐμοί
cúmpleme este asunto y escúchame en mis súplicas P IV 2565, cf. P VII 1025, P XII 258
ἐνθῶ τὴν παρακαταθήκην ταύτην, ἵνα μοι τελέσητε πάντα τὰ ἐν τῷ πιττακίῳ γεγραμμένα
depositaré este hechizo, para que me cumpláis todo lo que está escrito en la tablilla P XV 9, cf. P XV 17, P IV 2094, P XIXa 15
ὅπως ἂν πέμψωσί μοι τὸ θεῖον πνεῦμα καὶ τελέσῃ ἃ ἔχω κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν
para que me envíen al espíritu divino y cumpla lo que tengo en mi mente y en mi corazón P I 313, cf. SM 42.25
πλουτοδότα Αἰών, ἱερὲ Ἀγαθὲ Δαίμων, τέλει πάσας χάριτας
Eón dador de riquezas, sagrado Demon Bueno, cumple todos los favores P IV 3169
τέλεσόν μοι καὶ δυνάμωσόν μοι τοῦτο πρᾶγμα
realiza para mí esta práctica y llénala de poder mágico P XII 266
ναί, δέσποτα, δέσποτα, τέλει τελείαν τελετήν
sí, señor, señor, realiza de modo completo esta consagración P XII 306
τελέσατέ μοι τὴν τελείαν ἐπαοιδήν
cumplidme el encantamiento completamente P IV 294, cf. P IV 2939, P VII 992, P XX 2 (fr. lac.), SM 45.53, SM 72.1.13, SM 72.1.27, SM 72.2.8, SM 72.2.25
τέλει μοι, Μιχαήλ, ἀγγέλων ἀρχάγγελε
cúmplelo para mí, Miguel, arcángel de los ángeles P IV 2356
τελέσαντι δέ σοι θυσίαν ἀποδώσω
si me lo cumples, te presentaré una ofrenda P IV 2095
ἄν μοι τοῦτο τελέσῃς, λύσω σε ταχέως
si realizas esto para mí, te liberaré rápidamente SM 50.71, cf. P IV 384
τέλεσόν μοι τὸ δεῖνα πρᾶγμα
realiza para mí este asunto P XIII 847, cf. P XIII 870, P LXXVIII 11
ἐὰν δὲ παρακούσητε καὶ μὴ ταχέως τελέσητε ὃ λέγω ὑμῖν, οὐ δύνεται ὁ ἥλιος ὑπὸ γῆν
si me desobedecéis y no cumplís rápidamente lo que os digo, el sol no se ocultará bajo la tierra SM 45.10, cf. SM 14.
δίχα <γὰ>ρ αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ) ἁπλῶς οὐδὲν τελεσθήσεται
pues sin el dios no se realizará nada en absoluto P XIII 755
 
ὅταν τελέσῃς πάντα τὰ προειρημένα, κάλει τῇ ἐπαοιδῇ
cuando hayas realizado todo lo dicho anteriormente, invócalo con este cántico P I 295
σπονδὴν τέλεσον ἀπὸ οἶνου καὶ μέλ[ι]τος καὶ γάλακτος καὶ ὀμβρίου ὕδατος
completa la libación con vino, miel, leche y agua de lluvia P I 286
τέλει τὴν προγνωστικὴν τρανὴς τῇ ὁμι[λ]ίᾳ, μέχρι [ο]ὗ θέλεις
realiza la investigación del futuro claramente, en unión con él, hasta que tú quieras P III 194
Uuχὴν τέλεσον ταὐτὸν ὡς Ἔρωτα
realiza una figura de Psique como la de Eros P XII 20
ὅταν δὲ τὸν λόγον τοῦτο[ν] τ[ε]λῇς, ἑκάστης ἡμέρας μὲν λέγε τρίς
cuando lleves a cabo esta fórmula, dila tres veces cada día P XII 307
τελεῖται ἡλίοις τῆς ιγʹ αὕτη ἡ τελετή
esta consagración se realiza en los soles del decimotercer día P XIII 888
τέλει δὲ καὶ τὸ τοῦ Ἡλίου ὄνομα πρὸς πάντα
ejecuta también el nombre de Helios para todo P XII 176
2 consagrar, dotar de poder mágico gener. amuletos
 
τέλει τὸ μέγα φυλακτήριον ἐπ' ἀγαθῷ τῷ δεῖνα ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον
da poder mágico al gran amuleto para el buen fulano, desde el día de hoy hasta siempre P IV 1690
 
δὸς ... δύναμιν ᾧ ἐπιτελοῦμαι σήμερον τῷ δεῖνα λίθῳ (ἢ φυλακτηρίῳ τελουμένῳ) πρὸς τὸν δεῖνα
da fuerza a esta piedra (o amuleto consagrado) con la que hoy celebro contra fulana P IV 1620
ἄρχου δὲ αὐτὸν τελεῖν τῇ ἐν λέοντι κατὰ θεὸν νουμηνίᾳ
comienza a consagrarlo con la luna nueva en Leo P IV 787
πλάσσε δὲ αὐτὸν ... καὶ τέλει εὐφραινόμενος καὶ τὸν ἐπὶ μελῶν αὐτοῦ λόγον ἐπανάγνωθι
modélalo, conságralo alegrándote y recita la fórmula que hay sobre sus miembros P IV 2389
τελέσας (πλάκαν) ἐν ἀρώμασιν φαιοῖς οἷον ζμύρνᾳ
y habiendo consagrado la lámina con especias oscuras como mirra P VII 433
γλυφέντι δὲ τῷ λίθῳ καὶ τελεσθέντι χρῶ οὕτως
una vez que la piedra haya sido grabada y consagrada, úsala de este modo P IV 1744, cf. P V 242
τελέσ]σας τὸν λίθον ἐν χρυσῷ δακτυλίῳ φόρει
cuando hayas consagrado la piedra, llévala en un anillo de oro P XII 207
τελέσεις δὲ τὸ δακτυλίδιον ἅμα τῇ ψήφῳ
consagrarás el anillo junto con la piedra P XII 209
τελέσας αὐτὴν τὴν ναόν τῇ κατὰ πάντων τελετῇ <ἀπόθου>
tras consagrar la capilla con la consagración general, guárdala P VII 872
τελέσας φόρει (τὸν λίθον) καθαρείως
tras haber consagrado la piedra, llévala con pureza P XII 276, cf. P VII 590, P X 27
ἔχε δὲ τοῦτο κατὰ τοῦ τραχήλου τελέσας συνεργὸν ὄν τῶν πάντων
lleva esto al cuello durante la consagración, como colaborador en todo P XIII 113, cf. P XIII 669
ἐγὼ σε ἐτέλεσα, ἵνα μοι ἥ σου οὐσία γένῃ χρήσιμος
yo te he consagrado, para que tu entidad me sea útil P IV 763
3 consagrar, iniciar en los misterios al mago
λαβ[ὼν] δὲ μετὰ ταῦτα νυκτικόρακος χολὴν, ἀπ' αὐτῆ[ς] ἐγχρίου πτερῷ ἴβεως τοὺς ὀφθαλμούς [σου], καὶ ἔσει τετελεσμένος
toma después de esto hiel de una lechuza y úngete los ojos con el ala de un ibis y quedarás consagrado P IV 48, cf. P XIII 37
τέλεσόν με τοῖς πράγμασί μου τούτοις καὶ σύστησόν με
conságrame para estas prácticas y úneme (al dios) P XIII 610
ἧκε <μοι>, κύριε, ... ὁ μηδένα τόπον μιαίνων, ὅτι τετέλεσμαί σου τὸ ὄνομα
ven a mí, señor, tú que ningún lugar manchas, porque estoy consagrado a tu nombre P XIII 90, cf. P LXX 13
λαβὼν σινδόνα καθαρὰν ἔνγραψον κροσῷ τοὺς τξεʹ θεούς, ποίησον καλύβην, ὑφ' ἣν ἴθι τελούμενος
toma una sábana limpia, escribe en el borde los trescientos sesenta y cinco dioses y haz con ella una tienda, bajo la que entrarás al consagrarte P XIII 100, cf. P XIII 655