LMPG en línea
σμύρνα, -ης, ἡ–/+
• Alolema(s): frec. ζμύρνα


1 mirra
a)
λαβὼν χαρτίον βασίλειον ἐπίγραφε τὰ ὑποκείμενα ζμύρνῃ
toma una hoja de papiro real y escribe lo siguiente con mirra P I 9, cf. P VII 703
γράφε ζμύρνῃ ἐπευξάμενος, ὃ ποιεῖς ἢ ὃ θέλεις
escribe con mirra, suplicando, lo que haces o lo que quieres P VIII 57
ἐγγράψας ζμύρνῃ τὰ ὑποκείμενα καὶ ὃν θέλεις ὀν[ειροπ]ομπεῦσαι
escribe con mirra lo que sigue y el sueño que quieres enviar P XII 108
εἰς φύλλον δάφνης ἐπίγραψον ζμύρνᾳ μετὰ αἵματος βιαίου
en una hoja de laurel escribe con mirra mezclada con sangre de uno muerto violentamente P IV 2206
<ῥάκους> ἀπὸ ὀθονίου ἀρθέντος ἀπὸ Ἁρποκράτου ψηφίνου ... γράψον ἐπ' αὐτοῦ ζμύρνῃ
coge un trozo de lino que proceda de una estatua de Harpócrates y escribe en él con mirra P IV 1075, cf. P VII 664
εἰς τομίον ἱερατικὸν γράψας ζμύρνῃ καὶ καταθοῦ [εἰς] βιοθάνατον
escribe con mirra en un trozo de papiro hierático y ponlo dentro de uno que haya muerto violentamente (prob. ref. a un perro) P XIXb 5
ἄρξαι ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου μέρους κατὰ ἓν γράφων ζμύρνῃ
empieza por el lado izquierdo escribiendo con mirra una por una (ref. a hojas de hiedra) P IV 1994
ποίησον ἐλλύχνιον [ἀπ]ὸ πλοίου νεναυαγηκότος καὶ ἐπὶ μὲν τ[ο]ῦ [αʹ] ἐλλυχνίου γράφε ζμύρνῃ
haz una mecha de (una cuerda de) un barco que haya naufragado y en la primera mecha escribe con mirra P VII 596
εἰς δὲ τὸ στῆθος τοῦ παιδὸς γράφε ζμύρνῃ
en el pecho del muchacho escribe con mirra P LXII 46
ἔστιν δὲ τὸ μέλαν τόδε· σμύρναν καὶ πεντεδάκτυλον βοτάνην καὶ ἀρτεμισίαν καύσας ἁγνῶς λειοτρίβησον καὶ χρῶ
ésta es la tinta: tras quemar sagradamente mirra, cincoenrama y artemisa, machácalo y úsalo P II 34
ἆρον τὸν χυλὸν καὶ μίξας μέλιτι καὶ ζμύρνῃ, γράψον ἐπὶ φύλλου
toma el jugo (de la planta) y, mezclándolo con miel y mirra, escribe sobre una hoja P IV 781
μέλαν· μίλτου καὶ ζμύρνης κεκαυμένης καὶ ὠμῆς χυλὸς ἀρτεμισίας
tinta: con minio, mirra quemada y jugo de artemisa cruda P IV 2142, cf. P IV 2394
σκευ[ὴ μ]έλανος· ... ἀρτεμισίας ἄγματα γʹ καὶ ζμύρνης χόν[δρ]ους γʹ
preparación de la tinta: tres trozos de artemisa y tres granos de mirra P VII 999
ἔστι δὲ τὸ μέλα[ν], ἐν ᾧ γράφεις· αἷμα κορώνης, αἷμα περιστερᾶς λευκῆς, λίβανος ἄτμητος καὶ ζμύρνα καὶ μέλαν γραφικ[ό]ν
ésta es la tinta con la que vas a escribir: sangre de corneja, sangre de una paloma banca, incienso sin cortar, mirra y tinta para escribir P VIII 70
ἡ ἀναγραφή· ζμύρνης δραχμὴ αʹ, μίσυος δραχμαὶ δʹ, χαλκάνθου δραχμαὶ βʹ, κηκίδων δραχμαὶ βʹ
la fórmula: una dracma de mirra, cuatro de trufa, dos dracmas de sulfato de cobre y dos de agallas P XII 400
b)
λαβὼν ὀθόνιον καθαρ[ὸ]ν καὶ ζμύρνῃ γράψον εἰς αὐτὸ ἀνθρωποειδὲς ζῴδιον
toma un trozo de lino limpio y pinta en él con tinta de mirra una figura con forma humana P XII 122
λαβὼν νυκτερίδαν ζῶσαν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος ζωγράφησον ζμύρνῃ τὸ ὑποκείμενον ζῴδιον
toma un murciélago hembra vivo y dibuja en su ala derecha con mirra la figura siguiente P XII 376
c)
ῥάνας αἵματι περιστερᾶς καὶ ἐπιθύσας ζμύρναν εἰπέ
haz aspersiones con sangre de paloma, quema mirra y di P II 178
ἐπίθυμα τῆς πράξεως· λιβάνου δραχμαὶ δʹ, ζμύρνης δραχμαὶ δʹ, κασίας φύλλου
ofrenda de la práctica: cuatro dracmas de incienso, cuatro dracmas de mirra, una hoja de casia P IV 1309, cf. P IV 1833
ἀγωγή ἐπὶ ζμύρνης ἐπιθυομένης
encantamiento por medio de un sahumerio de mirra P IV 1496, cf. P XXXVI 333
ἐπίθυμα· ... ζμύρνα ὠμὴ καὶ ὀπτὴ ἀρτεμισία
ofrenda: mirra cruda y artemisa cocida P IV 2893
ἐπίθυε ζμύρναν καὶ λίβανον καὶ γλῶτταν βατράχου
quema mirra, incienso y lengua de rana P V 202
ἐπιθύσας τῷ θυμιατηρίῳ τὸ κοῖφι καὶ ζμύρναν
quema en el incensario kifi y mirra P V 228
d)
καὶ τελέσας (πλάκαν) ἐν ἀρώμασιν φαιοῖς οἷον ζμύρνᾳ, ... καὶ ἀλοῇ
y habiendo consagrado la lámina con especias oscuras como mirra y áloe P VII 434
e)
λαβὼν ἄγγος καλλάϊνον βάλε ὕδωρ καὶ ζμύρναν καὶ κυνοκεφάλιον βοτάνην
toma un recipiente turquesa y pon en él agua, mirra y boca de dragón P V 198
f)
λαβὼν γῆν πλάσον κορκόδειλον προσμείξας αὐτῷ μέλαν καὶ ζμύρναν
toma tierra y modela un cocodrilo mezclándole tinta y mirra P XIII 322
g)
λαβὼν κοκκοφαδίου τὴν καρδίαν βάλε εἰς ζμύρναν
toma el corazón de una abubilla y échalo en mirra P VII 412
h)
θάψας τὸν κάνθαρον ζμύρνῃ καὶ οἴνῳ Μενδησίῳ καὶ βυσσίνῳ
entierra el escarabajo con mirra, vino mendesio y lino P IV 768
i)
ἴβεως ὠὰ δύο, στύρακος δραχμὰς βʹ, ζμύρνης δραχμὰς βʹ, κρόκου δραχμὰς βʹ ... ταῦτα πάντα βάλε εἰς ὅλμον
dos huevos de ibis, dos dracmas de estoraque, dos de mirra, dos de azafrán: echa todo esto en un mortero P IV 2461
λαβὼν ζμύρναν καὶ λίβανον ἀρσενικὸν βάλε εἰς ποτήριον
toma mirra e incienso macho y échalo en una copa P XXXVI 134
σμύρνα καὶ ἰσχάδες καὶ βήτι ἔκλευκα
mirra, higos secos y díctamo blanco SM 67B.2 (fr. lac.)
j)
λαβὼν ... ὠὸν κανθάρου καὶ κυνοκεφάλου καρδίαν (ζμύρναν λέγει, κρίνινον μύρον)
toma un huevo de escarabajo y un corazón de papión (quiere decir mirra y aceite de lirio) P XIII 1067
k)
2 Mirra elemento semipersonificado con poder mágico
σὺ εἶ ἡ Ζμύρνα, ἡ πικρά, ἡ χαλεπή, ἡ καταλλάσσουσα τοὺς μαχομένους
tú eres la Mirra, la amarga, la dura, la que reconcilia a los que luchan P IV 1498
σὺ εἶ ἡ Ζμύρνα, ... πέμπω σὲ ... ἵνα μοι διακονήσῃς πρὸς αὐτήν
tú eres la Mirra, te envío para que me sirvas contra ella P IV 1503
Ζμύρνα, Ζμύρνα, ἡ παρὰ θεοῖς διακονοῦσα
Mirra, Mirra, que sirves junto a los dioses P XXXVI 335