LMPG en línea
πνεῦμα, -ατος, τό–/+


I aire como medio en que habita la divinidad
ἐπικαλοῦμαι σε, τὸν ἐν τῷ κενῷ πνεύματι δεινὸν καὶ ἀόρατον θεόν
te invoco a ti, el dios terrible e invisible que habitas el aire vacío P V 122, cf. P VII 961, P XII 368, P XII 455, P XIV 16, SM 2.3
II
1 aliento, espíritu de la divinidad
καὶ εὐθέως εἰσέρχεται τὸ θεῖον π.
y al punto se acercará el divino espíritu P I 284, cf. P I 313
δεῦρό μοι ... θεῶν θεέ, κοίρανε παντὸς, διαστήσας τὸν κόσμον τῷ σεαυτοῦ πνεύματι θε[ί]ῳ
ven junto a mí, dios de dioses, señor de todo, que has dividido el cosmos con tu espíritu divino P III 550
δεῦρό μοι ... θεῶν θεέ, κοίρανε παντὸς, διαστήσας τὸν κόσμον τῷ σεαυτοῦ πνεύματι θε[ί]ῳ
ven junto a mí, dios de dioses, señor de todo, que has dividido el cosmos con tu espíritu divino P III 552
ἐπάκουσόν μου, ἄκουσόν μου, ... ὁ συνδήσας πνεύματι τὰ πύρινα κλῆθρα τοῦ τετραλιζώματος
escúchame, escúchame a mí, tú que con tu espíritu has atado juntas las ígneas cerraduras del conjunto de los cuatro elementos P IV 589
ἕλκε ἀπὸ τῶν ἀκτίνων πνεῦμα γʹ ἀνασπῶν
extrae aliento de sus rayos aspirando tres veces P IV 538
ἕλκε ἀπὸ τοῦ θείου ἀτενίζων εἰς σεαυτὸν τὸ π.
atrae hacia ti el espíritu de la divinidad mirando fijamente P IV 629
εἴσελθε ἐν τῷ πυρὶ τούτῳ καὶ ἐμπνευμάτωσον αὐτὸν θείου πνεύματος
entra en este fuego y llénalo de espíritu divino P IV 966
δεῦρό μοι, πυριλαμπὲς π.
ven junto a mí, espíritu que resplandece por el fuego P VII 965
2 espíritu, demon, entidad superior indefinida
ὦ φίλε ἀερίων πνευμάτων χωρουμ[ένων
amigo de los espíritus aéreos que circulan P I 50
πνεῦμα ἔστιν ἀέριον, ὅ εἶδες
es un espíritu aéreo al que viste P I 97
διατέλει ἀψευδῶς, κύριε, [ὕπ]αρ πάσης πρά[ξεω]ς πρὸς ἐπιταγὴν ἁγίου πνεύματος
cumple sin engaño, señor, la visión de cada práctica, de acuerdo con el mandato del sagrado espíritu P III 289
καὶ πνεύσῃ ἐν ἐμοὶ τὸ ἱερὸν π.
y sople en mí el sagrado espíritu P IV 510
ε[ὐχ]αριστῶ σοι, κύριε, ὅ[τι] με ἔ[λυσε]ν τὸ ἅγιον π.
te doy gracias, señor, porque me ha liberado el sagrado espíritu P XII 174
χαῖρε, τὸ πᾶν σύστημα τοῦ ἀερίου πνεύματος
te saludo, unión total del espíritu aéreo P IV 1116, cf. P IV 1117, P IV 1124
χαίρετε, τὰ πάντα ἀερίων εἰδώλων πνεύματα
os saludo, espíritus todos de las aéreas formas P IV 1134
ὑποταγήσεταί σοι πᾶν π. καὶ δαιμόνιον
se te someterá todo espíritu y demon P IV 3080, cf. P XXI 23
ὁρκίζω σε, πᾶν π. δαιμόνιον, λαλῆσαι, ὀποῖον καὶ ἂν ᾖς
te conjuro a ti, a todo espíritu demoníaco, a que digas de qué clase eres P IV 3038, cf. P IV 3065, P IV 3075
ἧκέ μοι, τὸ π. τὸ ἀεροπετές, καλούμενον συμβόλοις καὶ ὀνόμασιν ἀφθέ<γ>κτοις
ven a mí, espíritu que vuela por el aire, llamado con símbolos y nombres inefables P VII 559
ὁρκίζω σε, π. ἐν ἀέρι φοιτώμενον
te conjuro a ti, espíritu que habitas en el aire P XIII 278
ἔξαφες τὰ πνεύματα τῶν δαιμόνων ... ἵνα καταδήσωσι Νῖλον
envía los espíritus de los démones, para que aten a Nilo P XV 16
διαφύλαξον τὸν οἶκον τοῦτον ... ἀπὸ βασκοσύνης πάσης ἀερίνων πνευμάτων
guarda esta casa de todo hechizo de espíritus aéreos C 3.5
3 espíritu, alma
 
εἰς γὰρ Ἅιδην οὐ χ[ω]ρήσει ἀέριον π.
pues no irá al Hades un espíritu aéreo P I 178
ἀέριον π. συσταθὲν κραταιῷ παρέδρῳ
un espíritu aéreo unido a un poderoso asesor P I 180
ὥστε ἀπὸ τῆς τοῦ θεάματος ἡδονῆς καὶ τῆς χαρᾶς τὸ πνεῦμά σου συντρέχειν καὶ ἀναβαίνειν
de modo que por el placer de la contemplación y por el gozo tu espíritu correrá de igual modo y se elevará P IV 627
 
δέσποτα Ἥλιε, ἐπάκουσόν μου τοῦ δεῖνα καὶ δός μοι τὴν κατεξουσίαν τούτου τοῦ βιοθανάτου πνεύματος
soberano Helios, escúchame a mí, fulano, y concédeme el poder sobre el espíritu de éste que ha muerto violentamente P IV 1951, cf. P XIXa 49
 
ὅτι ἐπικαλοῦμαί σε, ἱερὸν πνε[ῦμ]α
porque te invoco, sagrado espíritu P III 8
ἀποπ[νίξ]εις ἅμα προσφέρων τῷ Ἔρωτι, μέ[χ]ρις οὗ ἕκαστον τῶν ζῴων ἀποπνιγῇ καὶ τ[ὸ] πν[εῦ]μα αὐτῶν εἰς α[ὐ]τὸν ἔλθῃ
los estrangularás acercándolos al Eros, hasta que estrangules a cada uno de ellos y su espíritu marche hacia él P XII 33
θῦε δὲ λ<ε>υκὸν ἀλέκτορα ... ἵνα οὗ ἐὰν βούληται εἰσελθὼν ὁ θεὸς π. λάβῃ
ofrece en sacrificio un gallo blanco, para que, si quiere, el dios pueda tomar su espíritu cuando venga P XIII 371, cf. P XIII 378
III
1 Espíritu ref. al Espíritu Santo
δόξα] τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ [κα]ὶ τῷ ἁ[γίῳ πν]ε[ύματι
gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo C 5d.2, cf. SM 21.2
τῷ ὀνόματι τοῦ] πατρὸς καὶ ἁγ[ί]ου [πνεύματος καὶ τοῦ] υἱοῦ
en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo C 7.21, cf. C 12.1, C 16.21
διὰ τὴν δύναμιν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo C 15a.21, cf. C 15b.6
2 espíritu maléfico, demonio
ὁρκίζω [ὑμᾶς, ἀκά]θαρτα πνεύματα, τὸν κύριον κακοῦν[τα
os conjuro a vosotros, espíritus impuros, que dañáis al Señor C 10.21, cf. C 36.
αἱ ἀρχ[αὶ καὶ ἐξ]ουσίαι καὶ κοσ[μο]κράτορες τοῦ [σ]κότους, ἢ καὶ ἀκάθαρτον π. ἢ πτῶσις δαίμονος ... μὴ ἰσχύσωσι κατὰ τῆς εἰκόνος
que los Principados y Potencias y los señores de las tinieblas, ya sea un espíritu impuro o aparición de un demonio, no tengan fuerza contra su imagen C 13.15
ἐξορκισμὸ<ς> Σαλομῶνος πρὸς πᾶν ἀκάθαρτον πν(εῦμ)α
exorcismo de Salomón contra todo espíritu impuro C 17.11
ὑπόταξόν μοι πᾶν πν(εῦμ)α δαιμονίων φθειροποιούντων ἀκαθάρτων
somete a mí todo espíritu de demonios destructivos e impuros C 13a.4