LMPG en línea
πλάτυμμα, -ατος, τό–/+


lámina para grabar fórmulas o signos
λαβὼν π. μολιβοῦν γράψον τὸν λόγον
toma una lámina de plomo y graba la fórmula P IV 329
γράψον εἰς ἕτερον μέρος τοῦ πλατύματος τὴν καρδίαν καὶ τοὺς χαρακτῆρας
graba en la otra cara de la lámina el corazón y los signos P IV 407
ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπολῦσαι (τὸν κάτοχον), λῦσον τὸ πλάτυμ<μ>α, δίωκε τὸν λόγον ζʹ
si quieres romper el conjuro, desata la lámina y recita la fórmula siete veces P VII 438