LMPG en línea
λόγος, -ου, ὁ–/+


fórmula mágica consistente en nombres, palabras o voces mágicas
ἀκούσῃ μου τῶν ἱερῶν λόγων
debes escuchar mis sagradas fórmulas P IV 2245, cf. P IV 1281, P VII 1008
a)
 
λέγε λόγον αὔτοπτον καὶ α[ἴτ]ησαι παρὰ τοῦ δεσπότου [προ]γνῶναι
recita la fórmula de visión directa y pide al señor conocer de antemano P III 699, cf. P V 53
λέγε καὶ πρὸς ἥλιον ... [πρ]ογνωστι[κὸ]ν λόγον
pronuncia también ante el sol la fórmula para conocer el futuro P III 389
ἐνίοτε γάρ σου καλοῦντος τὸν θεαγωγὸν λόγον σκοτία γίνεται
pues, a veces, al pronunciar la fórmula que atrae a la divinidad, viene la oscuridad P IV 976, cf. P IV 986
ἐπίθυε αὐτῷ καὶ λέγε τὸν λόγον συνεχῶς τὸν τῆς ἐπικλήσεως
hazle una ofrenda y pronuncia sin interrupción la fórmula de la invocación P IV 1865
εἶτα παράθεσιν αὐτῷ ποιήσας τὸν αὐτὸν λόγον λέγε ἐπὶ τῆς τελετῆς
luego, tras presentarle una ofrenda, pronuncia la misma fórmula para la consagración P IV 2889
οὗτος ὁ λ. ἐπὶ τοῦ καθαρμοῦ λέγεται βʹ
esta fórmula se pronuncia dos veces en el rito de purificación P V 180, cf. P V 196
πρὸς φόβον καὶ ἀναλύων λέγε [δυοῖ]ν διὰ μαχαιρῶν [διη]χῆ λόγον
contra el miedo y para liberar di esta fórmula entre dos espadas P LXX 27
 
λέγε τοὺς ἀνακειμένους ἑπτὰ λόγο[υς ἑπτά]κις
pronuncia siete veces las siete fórmulas anteriores P III 695, cf. P V 454, P VII 364, P VII 633
πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας λέγε τὸν λόγον ζʹ
hacia los rayos del sol di la fórmula siete veces P IV 906, cf. P IV 958, P I 132, P I 142, P VII 439, P VII 526
τὸν λύχνον [ἐν]θῇς ἐν ὑδατίῳ ὑπαι[θρίῳ] ... καὶ δί[ωκε τὸν] λόγον ςʹ
pon la lámpara sobre una fuentecilla al aire libre y recita la fórmula seis veces P VII 619
λέγε τὸν λόγον τὸν ὑποκείμενον βʹ
di la fórmula siguiente dos veces P VII 976, cf. P V 180
ἐὰν πως βραδύνῃ, συνεπίλεγε τὸν λόγον τοῦτον ὕστερον τῆς θεολογίας λέγων ἅπαξ ἢ γʹ τὸν λόγον
si se retrasa, añade además esta fórmula después de la invocación al dios, diciendo la fórmula una o tres veces P IV 1037
ἔξω στὰς λέ[γε] τὸν λόγον ἑξάκ[ι]ς ἢ ἑπτάκις οὕτως
tú en pie desde fuera di la fórmula seis o siete veces así P XII 163
ὅταν δὲ τὸν λόγον τοῦτο[ν] τ[ε]λῇς, ἑκάστης ἡμέρας μὲν λέγε τρίς, ὥρᾳ γʹ, ςʹ, θʹ
cuando lleves a cabo esta fórmula, dila tres veces cada día en la hora tercera, sexta y novena P XII 307
πολλάκις δὲ δίωκε τὸν λόγον
recita muchas veces la fórmula P VII 912, cf. P IV 3089
 
σὺ δὲ προσιὼν καὶ δεξάμενος τῆς χειρὸς καταφιλῶν λέγε τὸν αὐτὸν λόγον
tú acércate y tómale de la mano, bésasela y di la misma fórmula P I 156
λ. [λεγ]όμενος, ὅτε ῥαίνεις
fórmula que se pronuncia cuando haces la aspersión P III 42
προσκύ]νει ἀνατείνας τὰς χεῖρας καὶ λέ[γε] τοῦτο[ν τὸν] λόγον
arrodíllate elevando las manos y di esta fórmula P III 622
ἔστιν δὲ ὁ λ. ὁ λεγόμενος, ὅταν βάψῃς τὴν λάμναν
esta es la fórmula que se recita cuando sumerjas la lámina P IV 2178
ἔστιν δὲ ὁ λ. ὁ λεγόμενος, ὅταν ἀφιεροῖς τὴν πλάκα
esta es la fórmula que se pronuncia cuando consagras la lámina P IV 2193
ποιήσας ἀνθρακιὰν ἀναβὰς ἐπὶ δώματος ὑψηλοῦ ἐπίθυε λέγων τὸν λόγον τοῦτον
haciendo un fuego con carbones sube a lo alto de la casa y haz la ofrenda diciendo esta fórmula P IV 2470
ὁ δὲ λ. ὁ λεγόμενος ἀλήθοντός σου ἐστιν οὗτος
la fórmula que se recita mientras mueles es ésta P IV 3098
λαβὼν πανουργικὸν ξύλον γλύψον σφῦραν καὶ ἐν ταύτῃ κροῦε εἰς τὸ οὐ<τάτιον> λέγων [τ]ὸν λόγον
toma madera de un patíbulo, talla un martillo y golpea con él en el ojo mientras dices la fórmula P V 76
κλάδον ἐλαίας καὶ δάφνης κατασείων τῷ λύχνῳ, ἅμα λέγων τὸν λόγον ζʹ
agita un ramo de olivo y laurel hacia la lámpara, al tiempo que pronuncias la fórmula siete veces P V 454
περιένεγκον τὸν δακ[τ]ύλιον ἐπὶ τῆς ἀτμίδος τοῦ λιβάνου λέγων ζʹ τὸν [λόγον
lleva el anillo alrededor del humo del incienso, diciendo siete veces la fórmula P VII 639
ἐπιθύων λίβανον λέγε τὸν λόγον
quema incienso y di la fórmula P VII 828
λό[γος πρῶτ]ος λεγόμενος σὺν τῇ θυσίᾳ
primera fórmula que se recita con el acto de ofrenda P XII 38, cf. P XII 58, P XII 66
λέγε μόνον τοῦτον τὸν λόγον, ἄρας τὸν Ἔρωτα ἀπὸ τῆς τραπέζης
pronuncia únicamente esta fórmula, levantando la imagen de Eros de la mesa P XII 77
λέγε τὸν λόγον, ὅταν τρίβῃς καὶ ὅταν συνχρίῃ τὸ αἰδοῖον σου
pronuncia la fórmula al triturar y al ungir tu sexo P XXXVI 285
 
καμμύσας δίωκε τὸν λόγον τοῦτον ζʹ
cerrando los ojos recita esta fórmula siete veces P IV 958, cf. P IV 179, P IV 586, P VII 439
θεαγωγὸς λ. γʹ λεγόμενος ἀνεωγότων σου τῶν ὀφθαλμῶν
fórmula para atraer a la divinidad que se recita tres veces con los ojos abiertos P IV 986
καὶ σὺ αὐτὸς ἐπικύπτων ἐν τῷ σκεύει λέγε τὸν λόγον τὸν ὑποκείμενον
y tú inclinándote sobre el recipiente recita la fórmula que sigue P IV 230
καθίσας ἐπὶ γόνατα λέγε τὸν ὑποκείμενον λόγον
siéntate de rodillas y di la fórmula siguiente P IV 1344
λαβὼν αὐτὸν ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου στρέφε, εἰς ὃ θέλεις, λέγε τὸν λόγον τοῦτον
ponla (la piedra) bajo la lengua, dale vueltas hasta que quieras y pronuncia esta fórmula P IV 1747
ὑποδησάμενος λύκεια ὑποδήματα δίωκε τὸν λόγον τοῦτον
calzado con sandalias de piel de lobo recita esta fórmula P VII 729
στὰς πρὸς τῇ θύρᾳ λέγε τὸν λόγον
colócate junto a la puerta y di la fórmula P XII 161
κρατῶν σου τοὺς ἀντίχειρας λέγε τὸν λόγον ζʹ
junta tus pulgares y pronuncia siete veces la fórmula P XXXVI 163
 
στὰς πρὸς αὐγὴν τῆς θεοῦ ἄντικρυς λέγε τὸν ὑμ[νικὸν λόγον
poniéndote de frente a la luz de la diosa recita la fórmula hímnica P I 71
ὅταν ὁρκ[ίζῃ]ς τὴν γαῖαν λέγων τὸν ἕβδομον [λόγο]ν [εἰς τὴν] γῆν
cada vez que conjures a la tierra diciendo la séptima fórmula a la tierra P III 391, cf. P III 363, P III 387
λέγε δὲ καὶ τὸν κατὰ πάντων λόγον
di también la fórmula que tiene poder sobre todo P IV 1595, cf. P IV 1925, P IV 2186
λ. τοῦ ἀρτοτύρου
fórmula del pan y el queso P V 181
πάλιν λέγε τὸν μασκελλι λόγον
de nuevo di la fórmula Mascelli P IV 3181, cf. P III 90, P VII 301
εἶτα σὺ γράψον <γράμματα> νθʹ, ἰαεω- λόγον
luego tú escribe cincuenta y nueve letras, la fórmula Iaeo P VII 1022, cf. P III 77, P III 269, P V 366
ἔστιν δὲ ἐπάναγκος λ. γʹ
ésta es la tercera fórmula coactiva P IV 2574, cf. P IV 3111, P XIII 35
καὶ <ἔστιν> ὁ λ. σεληνιακός
y ésta es la fórmula que se dirige a Selene P VII 879
 
κατά[λεξο]ν πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου λόγον τοῦτον
pronuncia esta fórmula a la salida del sol P III 325, cf. P III 128, P IV 932, P VII 982
ἐπὶ τῆς καταδύσεως τοῦ αὐτοῦ πρὸς Ἥλιον λ.
fórmula de éste a Helios cuando el sol se pone P IV 1956, cf. P IV 1597, P V 246, P XIII 334
πρὸς τὴν σε[λ]ήνην καὶ λέγε τὸν λόγον ζʹ
di esta fórmula siete veces ante la luna P LXI 6, cf. P IV 74
φθινο]ύσης σελήνης λ[έ]γε ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ τ[ὸν λόγον
cuando la luna se oculte, pronuncia la fórmula en ritmo de hexámetros P III 437
 
ἐ[πί]λεγ[ε κ]αὶ το[ῦτον τὸ]ν λόγον τοῖς τέσσαρσ[ι]ν ἀνέμ[ο]ις κυκλεύ[ων πρὸς] ἄνεμον
pronuncia también esta fórmula a los cuatro vientos, girando en la dirección del viento P III 273
εἰς τὸ οὖς τοῦ δεῖνα ἀνθρώπου ἢ παιδίου ἐπίλεγε ζʹ τὸν λόγον
pronuncia siete veces la fórmula en el oído del hombre o del muchacho tal P IV 911
λ. λεγόμενος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
fórmula que se recita sobre su cabeza P IV 1228
λέγε τὸν λόγον εἰς τοὺς ψωμοὺς καὶ ῥῖπτε
recita la fórmula sobre los trozos (de pan) y tíralos P IV 1395, cf. P IV 1398
δίωκε τὸν λόγον ὀψὲ πρὸς τὸν λύχ[ν]ον
recita la fórmula tarde ante la lámpara P VII 226, cf. P VII 232, P VII 250, P VII 667, P VIII 89, SM 90.fr.D.3
λόγον λεγόμενον εἰς τὸ ποτήριον λέγε ζʹ
la fórmula pronunciada sobre la copa dila siete veces P VII 643
b)
ἐὰν θέλῃς χρηματισθῆναι περὶ οὗτινος θέλεις πράγματος, λέγε [τοῦ]τον <τὸν> λόγον θυμῷ, μηδὲν λαλήσας
si quieres recibir un oráculo sobre cualquier asunto que desees, pronuncia esta fórmula en tu mente, sin hablar P LXXVII 3
c)
ὁμο]ῦ [ποίησον, εἶτα] λειώσας [ἐπίγραφε] τὸν ὑποκείμενον λόγον
mézclalo todo, machácalo y escribe la fórmula siguiente P VII 1000
 
γράψον τὸν λόγον εἰς χάρτην ἱερατικόν
escribe la fórmula en un rollo de papiro hierático P V 381, cf. P V 386, P II 60
τὸν λόγον ... γράψον εἰς χάρτην καθαρὸν [κινν]αβάρει
escribe la fórmula en un rollo de papiro limpio con (tinta de) cinabrio P III 17
λ. γραφό]μενος εἰς [χα]ρτίον [αἵμα]τι Τυφῶνος
fórmula que se escribe en una hoja de papiro con sangre de Tifón P LXI 60
 
λ. ὁ γραφόμενος εἰς τὸ πιττάκιον
fórmula que se escribe en la tablilla P IV 2956, cf. P XII 78, P XII 84
 
λαβὼν καλπάσου φύλλον ζωγράφησον τῷ μηνυθησομένῳ σοι μέλανι τὴν θεὸν τήν σοι μηνυθησομένην καὶ κύκλῳ τὸν λόγον τοῦτον
toma una hoja de lino y con la tinta que se te indicará dibuja la diosa que te será indicada y en círculo esta fórmula P IV 2049, cf. P IV 2070 (pero en papiro)
λ. ὁ γραφόμενος οὗτος (εἰς ῥάκος λινοῦν)
fórmula que se escribe en un trozo de lino P VII 361
d)
 
λαβὼν πλάτυμμα μολιβοῦν γράψον τὸν λόγον
toma una lámina de plomo y graba la fórmula P IV 329, cf. P IV 334
ἐὰν δὲ κατορυκτικὸν ποιῇς (τὸ πλάτυμμα), ἢ <εἰς> ποταμὸν ἢ γῆν ἢ θάλασσαν ... γράφε τὸν λόγον τὸν Ὀρφαϊκόν
si quieres ocultar la lámina, en un río, en tierra o en el mar, graba la fórmula órfica P VII 451
 
 
λαβὼν ὑμένα ὄνειον καὶ ... ἐπίγραφε ἐπ' αὐτοῦ τὸ ζῴδιον τὸ μηνυθησόμενον καὶ κύκλῳ τὸν λόγον τοῦτον
toma una piel de asno y graba sobre ella la figura que se te indicará y en círculo esta fórmula P IV 2017
 
ἔστιν δὲ ὁ καταγραφόμενος λ. τοῦ [πλιν]θίου οὗ[τος
ésta es la fórmula que se graba en el ladrillo P IV 3260
 
εἰς ταρίχου ὄστρακον ἐπίγραψον χαλκῷ γραφείῳ λόγον
en una orza de salazón graba con un estilo de bronce la fórmula P XII 366
e)
τὸν δὲ λόγον πάλιν τὸν αὐτὸν πρωῒ ἐγερθείς ... ἔπᾳδε
canta la misma fórmula de nuevo, levantándote al amanecer P IV 3156
f)
λαβὼν χάρτην καθαρὸν γράφε τὰ ὑποκείμενα ὀνόματα καὶ τὸ ζῴδιον ζμυρνομέλανι καὶ λέγε τὸν λόγον τρίς
toma un rollo de papiro limpio, escribe los nombres de abajo y la figura con tinta de mirra y di tres veces la fórmula P XXXVI 104