LMPG en línea
λευκός, -ή, -όν–/+


1 blanco
a)
 
ἐπίθυμα· περιστερᾶς λευκῆς αἷμα καὶ στέαρ
ofrenda: sangre y grasa de paloma blanca P IV 2892
λαβὼν μίλτον <καὶ αἷμα> περιστερᾶς λευκῆς, ... καὶ γράφε
toma minio y sangre de una paloma blanca y escribe P VII 222, cf. P VIII 70
λαβὼν ῥύπου ἀπὸ σανδαλίου σου καὶ ῥητίνης καὶ κόπρου περιστερᾶς λευκῆς ἴσα ἰσῶν ἐπίθυε
toma suciedad de tu sandalia, resina y excremento de una paloma blanca a partes iguales y haz la ofrenda P VII 485
 
ἔχων πρὸς ἥλιον [ἀν]ίσχοντα ἀλεκτρ[υό]να [λε]υκὸν ἄσπιλον
sujetando ante el sol un gallo blanco sin mancha P III 693
θῦε δὲ λ<ε>υκὸν ἀλέκτορα ἄσπιλον καὶ ἄλλον ἄφες
ofrece en sacrificio un gallo blanco sin mancha y deja otro P XIII 369, cf. P IV 2190
ἔχε ἀλέκτορα δίλοφον, ἤτοι λευκόν ἢ ξανθόν, ἀπέχου δὲ μέλανος
toma un gallo de doble cresta, blanco o dorado, pero guárdate de uno negro P XII 312
ἀναπήξας μέσον τοῦ οἴκου βωμὸν γέϊνον καὶ ... ἀλέκτορας δύο λευκούς, ἀσινεῖς τελείους
coloca en medio de la habitación un altar de barro y dos gallos blancos, que no tengan daños, perfectos P XIII 10
 
τὸ δὲ εὐώνυμον (φυλακτήριον) εἰς ὑμένα λευκοῦ προβάτου
el amuleto izquierdo en la piel de una oveja blanca P IV 818
 
βάλλε (βύθιζε) δὲ εἰς τὴν φιάλην (πατήλιον χρηστόν) χόριον κυνὸς ... κυνὸς λευκοῦ γεγενημένου
echa (sumerge) en la fuente (en una fuente valiosa) una placenta de una perra cuando le haya nacido un perro blanco P LXII 45
 
θῦε δὲ καὶ ... χοῖρος λευκός
sacrifica también ... un cochinillo blanco ... SM 75.9 (fr. lac.)
 
λύκος λ.
lobo blanco (ref. prob. a Horus-Apolo) SM 34C.1
 
κλῦθί μοι ... ὅν ἐγέννησεν λευκὴ χοιράς
escúchame tú, al que engendró la blanca cerda (e.e., Isis) P XXXVI 107
b)
 
ἔχων ἐσθῆτα [λευκὴ]ν καὶ καθαρὰν καὶ [ἐστε]μμένος δ[α]φ[ν]ίνῳ στεφ[άνῳ
con una vestidura blanca y pura y adornado con una corona de laurel P III 305
ὄψῃ θεὸν νεώτερον, εὐειδῆ, πυρινότριχα, ἐν χιτῶνι λευκῷ καὶ χλαμύδι κοκκίνῃ
verás a un dios más joven, de hermoso aspecto, de ígneo cabello, en un manto blanco y clámide escarlata P IV 636
καὶ ὄψῃ ... κατερχόμενον θεὸν ὑπερμεγέθη ... ἐν χιτῶνι λευκῷ καὶ χρυσῷ στεφανῷ καὶ ἀναξυρίσι
y verás que desciende un dios gigantesco con un manto blanco, una corona de oro y pantalones anchos (prob. ref. al dios Mitra) P IV 698
 
σὺ δὲ ἀναστὰς ἀμφιέσθητι λευκοῖς εἵμασιν
tú vístete al levantarte con ropas blancas P IV 213
c)
ποίει σεαυτῷ στέφανον, περιπλέξας αὐτῷ στέφος, ὅ ἐστιν λευκὸν ἔριον
hazte una corona, entrelazándole alrededor una cinta de lana blanca P II 70
ἐπίγραψον ἐν τ[ῷ] ἐδ[ά]φει ... λευκῇ γρα[φ]ίδι τὸν ὑποκείμεν[ο]ν χαρακτῆρα
graba en el suelo con un estilo blanco el siguiente signo P III 303
λαβὼν φιάλην λευκὴν πλῆσον ὕδατος
toma un cuenco blanco y llénalo de agua P IV 3210
ταῦτα τὰ ἄνθη ... λειοτρίβησον εἰς λευκὴν θυίαν
machaca estas flores en un mortero blanco P XIII 27
λαβὼν φιάλην λευκὴν ... κήρωσον λευκῷ κηρῷ
toma un cuenco blanco y encéralo con cera blanca P IV 3215
d)
ἐπίθυμα τῆς πράξεως· ... πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ οὐγκίας βʹ, ... στύρακος τερεβινθίνης ἀνὰ δραχμάς βʹ
ofrenda de la práctica: unas dos onzas de pimienta blanca, unas dos dracmas de estoraque de terebinto P IV 1310
γόνος Ἡλίου· ἐλλέβορος λ.
semen de Helios es eléboro blanco P XII 433
2 claro, limpio
 
χαῖρε δὲ, λευκὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον
os saludo también, agua clara y árbol de elevada copa P IV 940
 
ἐπὶ τραπέζης ... ἐχούσης τοὺς ζʹ λύχνους καιομένους λευκῷ ἐλαίῳ
sobre una mesa que tenga las siete lámparas encendidas con aceite limpio P XII 25
3 claro, blanco
 
γάλα, οἶνον λευκὸ[ν] σπ[ένδων
haciendo una libación de leche y vino blanco P III 694
οἴνῳ λευκῷ μενδησίῳ καὶ μέλιτι (ταῦτα) ἀναλάμβανε καὶ ποίει κολλούρια
mezcla estas cosas con vino blanco mendesio y miel y haz una pasta P IV 1315
4 parte clara
εἰς φύλλον ἐλαίας εἰς τὸ λευκὸν ἐπίγραψον
en una hoja de olivo, en la parte clara, escribe P VII 214