LMPG en línea
διατρυπάω–/+


agujerear, perforar
γλυφέντα (τὸν λίθον) δὲ διατρυ[π]ήσας καὶ διείρας σπάρτῳ περὶ τ[ὸν τρά]χηλόν σου εἴρησον
una vez grabada la piedra, hazle un agujero, pasa por él un cordón y cuélgatela al cuello P I 68