Α 1 ἀ- 2 ἀ- 3 ἀ- ἁ- ἀά ἐλάα Ἀγελάα Δανάα γράα 1 βᾶ 2 βᾶ †ἄβα· 1 ἄβα 2 ἄβα Ἄβα Βάβα Γάβα Ἄγαβα Ἀγάνζαβα Βήθαβα Βίθαβα Ϝακάβα ἀλικάκκαβα· ἀλάβα· Ἄλαβα Δάναβα Βέρναβα Βριξάβα Ἀράβα Δάραβα Ἀζάραβα Ἀκράβα Ἀκοράβα Δουράβα Δαύαβα ἀββα Ἄββα Γούββα Ἄρυββα Ἄδεβα Δῆβα Βαίβα Γάλιβα Γαμαλίβα Ἄννιβα Ἄσιβα Βέρσιβα ἄλβα Ἄλβα βόλβα Δόλβα βοῦλβα ἔμβα Ἀγίσυμβα γόβα Ἄβνοβα Αὐτόβα δοιδυκοφόβα Ἄρβα Ἀνάζαρβα βορβοροφόρβα γυβᾷ· Ἄρδουβα Βηθεζουβᾶ Ἀβάθουβα γᾰ γᾶ