Ἁρποκράτης, -ους, ὁ
• Alolema(s): Ἁρποχράτης IPh.3 (III a.C.), POxy.490.16 (II d.C.); -χράτας IG 9(2).591 (Larisa I a.C.); Ἁρφοκράτης SIS 116 (Filipos III d.C.); Καρποκράτης SIS 88 (Cálcide III/IV d.C.)
• Morfología: [ac. -ην IG 14.719.3 (Nápoles I d.C.)]


Harpócrates mit. n. griego de Horus, hijo de Isis y Osiris IPh.3, 4 (III a.C.), IG 9(2).591 (Larisa I a.C.), AP 11.115 (Lucill.), Plu.2.358e, 337b, 378b, POxy.l.c., SIS 88 (Cálcide III/IV d.C.)
identificado con Apolo IG 14.719.3 (Nápoles I d.C.), SIS 116 (Filipos III d.C.).