ἀρτῐτόκος, -ον


1 que acaba de parir, recién parida de anim. βόες I.AI 6.11, ὄνους πεντακοσίας ἀρτιτόκους καθ' ἡμέραν ἀμέλγεσθαι para el baño de Popea, D.C.62.28.1, cf. Opp.C.3.119, AP 9.1 (Polyaen.), 2 (Tib.Ill.)
de pers. ὤλετο ... ἀ. AP 7.729 (Tymn.), Marc.Sid.79.

2 de la recién parida κόλπος Nonn.Par.Eu.Io.9.32.