ἀπλήξ, -ῆγος


1 que no ha sido golpeado, intacto sent. obs. Ἀλκιβιάδης ... οὐκ ἀπλὴξ ἀνέστη Luc.Am.54.

2 que no ha recibido un espolonazo ἀλεκτρυόνα ... ἀπλῆγα ἡττηθέντα Arr.Epict.4.1.124.