ἀναξιφόρμιγξ, -ιγγος


que señorea la lira ὕμνοί Pi.O.2.1, ἀ[ναξιφόρ]μιγγος Οὐρ[αν]ίας B.4.7.