γυαλοθώραξ, -ακος, ὁ


coraza con peto y espaldar Paus.10.26.6.