Δίολκος, -ου, ὁ


Diolco ψευδόστομον del Nilo, entre las bocas Sebennítica y Patmética, Ptol.Geog.4.5.5, St.Byz.s.uu. Ἄβδηρα y Ὠρεός, sede de un monasterio, Soz.HE 6.29.7.