3 ἀ-


vocal protética, sin significado. Se desarrolla ante sonante: ἀνήρ, ἀλείφω, ἀμαλδύνω, ἀρέγω, etc.; ante grupos consonánticos: cons. + líquida ἀτραπός, ἄτλας, ἀγλαός, ante σ + cons. ἀστήρ, ἀσκαρίζω, ἀσκαίρω; ante Ϝ, υ (de *Hu̯-) ἄελλα, ἄερσα, ἀέξω, αὐξάνω.