1 ἀ-
• Alolema(s): ἀν- ante vocal, cf. ἀνέλπιστος, etc., salvo ante espír. áspero o antigua Ϝ, cf. ἄοπλος, ἄοινος; a veces hay dobletes, cf. ἄϋδρος Thphr.CP 2.4.10, ἄνυδρος Hes.Fr.128; ἄϊσος Pi.I.7.43, ἄνισος Pl.Ti.36d; ἀα- red. como elemento distintivo: ἀάσχετος (para evitar la confusión con *ἀνάσχετος, ἀνσχετός proc. de ἀνέχω)
• Prosodia: [ᾰ excep. en palabras c. tres breves o más, inutilizables en el ritmo dactílico, cf. ᾱθᾰνᾰτος Il.1.520, ᾱπᾰλᾰμος Hes.Op.20; lo mismo gener. para la lír. y el drama]


comp. gener. c. adj. y adv. indica negación o privación ἄσοφος falto de sabiduría Thgn.370, ἄψυχος carente de vida, que no tiene vida Archil.95.2.
• DMic.: a-ki-ti-to.
• Etimología: Ide. *-, cf. ai. a- y an-, lat. in-, osc.-u. *an-, air. in (ē, an) gót. un-; c. otro grado vocálico, ide. *ne, cf. gr. νέποδες, etc.; ide. *, cf. gr. νήποδες.