1 ἀκμή, -ῆς, ἡ


I filo φασγάνου Pi.P.9.81, ὅπλων Plb.15.16.3, ὀδόντων Pi.N.4.63, (ὀνύχων) Plu.2.966c
prov. ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς (la suerte, decisión) se asienta en el filo de una navaja, el momento es decisivo, Il.10.173, Thgn.557, cf. Hdt.6.11
punta λόγχης E.Supp.318, δούρατος Theoc.22.185, κερκίδων S.Ant.976, ἔμπυροι ἀκμαί lenguas de fuego E.Ph.1255
de las extremidades del cuerpo ποδῶν ἀκμαί plantas de los pies A.Eu.374 διατόρους ποδοῖν ἀκμάς extremidades de los pies atravesadas S.OT 1034, κόμην σπῶσ' ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς arrancándose el pelo con sus dos manos S.OT 1243.

II 1c. nombres de frutos maduración, sazón πρὶν τὸν σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι Th.4.2, εἰς ἀκμὴν ἐλθεῖν PMerton 92.11 (IV d.C.), καυλῶν Thphr.CP 6.11.12.

2 ref. a la vida humana madurez, florecimiento βίου θαλέθοντος ἐν ἀκμῇ Emp.B 20.3, cf. X.Cyr.7.2.20, χρόνος ἀκμῆς εἴκοσι ἔτη γυναικὶ, ἀνδρὶ τριάκοντα Pl.R.460e, ἀ. ἥβης S.OT 741, ἀ. ἡλικίας D.S.3.58, ὡς μέσος ἀκμήν en la flor de la edad Theoc.25.164, ἀ. τῶν νέων la flor de la juventud (c. un doble sent. sexual), Ar.Ec.720, οἱ ἐν ἀκμῇ los jóvenes Plb.6.37.9
perifr. ἀ. Θησειδᾶν los Teseidas, S.OC 1066.

3 c. conceptos que admiten gradación culminación, grado máximo, madurez, colmo c. gen. de abstr. ἀ. τοῦ κάλλους Cratin.208, φρενῶν Pi.N.3.39, (ὄψεως) Pl.Smp.219a, ῥώμης Eub.6.6, ἰσχύος Pi.O.1.96, σώματός τε καὶ φρονήσεως Pl.R.461a, δόξης Th.2.42, φρονημάτων Gorg.B 11a.13 (ap.crít.), πάθους Luc.Abd.16, ἀ. εὐτυχίας el colmo de la buena suerte Ael.VH 2.10
c. concr. máximo vigor χερός Pi.O.2.63, ποδῶν ref. la velocidad de Aquiles, Pi.I.8.37, τῆς ἄνθης Pl.Phdr.230b, χερός Pi.O.2.63
c. palabras que indican actividad momento culminante ἐγχέων del combate Pi.P.1.11, ἀγῶνος Paus.10.21.4, ἀσκήσεων Pl.Lg.840a, δρόμου Pl.R.460e, μάχη ἀκμὴν ἔχει Plu.Phil.6, cf. 2.736e
medic. esp. ref. a la enfermedad y frec. en plu. momento de mayor intensidad, clímax, acmé, de las fiebres, inflamaciones e hinchazones máxima subida op. ἀρχή, ἀρχαί ‘comienzo’ τῆς νούσου ἡ ἀκμή Hp.Acut.38, κατὰ τὰς ἀρχὰς ... τῶν ὀξυτάτων πυρετῶν Gal.7.202, ἀκμὰς μὲν σφοδροτάτας ἴσχοντες Gal.8.330, ἐν ὑπερβολῇ καυσοῦ κατὰ τὰς ἀκμάς Archig. en Aët.3.170, αἱ ἀκμαὶ τῶν φλεγμονῶν el punto máximo al que llega la inflamación Gal.13.997
concr., como n. de una afección de los párpados κάλλιστον ... πρὸς τὰς ἀκμὰς καὶ ἑλκώσεις πάσας de un remedio, Aët.7.103, ὑποπύοις ἐν ἀκμαῖς Aët.7.107
ret. ἀ. λόγου culminación, clímax del discurso Hermog.Inu.4.4 (p.189), ὑποθέσεων Philostr.VS 537.

4 concr. la flor, la crema, lo más escogido τοῦ ναυτικοῦ Th.8.46, ἀ. τῆς Σπάρτης Demad.87.12, τῶν νέων Demad.87.12.

III temp.

1 el filo, la culminación, a mediados ἦρος Pi.P.4.64, ἀ. θέρους X.HG 5.3.19, ἀ. καύματος Plb.11.24.5, χειμῶνος Plb.5.51.1.

2 tiempo oportuno, justo, momento de ἐπ' αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμήν D.4.41, ἀκμὴν εἴληφεν alcanzó el momento crítico Isoc.Ep.1.1, c. inf. κοὐκέτ' ἦν μέλλειν ἀ. A.Pers.407, τὸ μὴ μέλλειν δ' ἀκμή A.A.1353, ἀπηλλάχθαι δ' ἀκμή S.El.1338, φιλοσοφεῖν Isoc.1.3, cf. ἐπ' ἀκμῆς εἶναι ... ἰδεῖν E.Hel.897, c. gen. ἀ. ἔργων S.El.22, λόγων S.Ph.12, c. dat. εἰς ἀκμὴν ἐλθὼν φίλοις llegando en el momento oportuno para tus seres queridos E.HF 532.

IV adv. ἀκμήν

1 en la culminación Cratin.408
con mucho ἀπῆλθον ... ἀκμὴν ἔμπροσθεν αὐτῶν les aventajé con mucho, SB 8536.12 (Talmis V d.C.).

2 en este momento de ahora, en el pasado en ese momento, entonces ἀκμὴν δ' ὅσα τὰ κύμβαλ' ἠχεῖ A.Fr.339a, τὰ σκευοφόρα ... ἀ. διέβαινε X.An.4.3.26, ἀ. ἐκεῖνος ... ἐνεσκευάζετο Men.Fr.504
todavía Hyp.Fr.116, Plb.1.13.12, Theoc.4.60, Eu.Matt.15.16, PGen.14.13 (byz.), Pall.H.Laus.35.9, ἀκμὴν ἔτι Plb.14.4.9, 15.6.6, cf. Sor.23.2, SB 8267.34 (I a.C.) en Bull.Epigr.1941.171.
• Etimología: Cf. ἄκων, -οντος, ὁ.