1 δίαυλος, -ου, ὁ


I 1deport. diaulo, doble estadio, carrera doble con vuelta al punto de partida, Pi.O.13.37, S.El.691, Pl.Lg.833b, Hp.Vict.35.9, 78.3, Call.Lau.Pall.23, Fr.384.39, AP 13.5 (Phal.), Ph.2.298 (p.146), Artem.1.58, Paus.6.13.3, 6.16.4, PRyl.93.7 (III d.C.), Philostr.Gym.3, δ. ἕλιξ δρόμος Nonn.D.11.400, instituida en Olimpia en la decimocuarta olimpiada (724 a.C.), Paus.5.8.6, Philostr.Gym.12, frec. en inscr. agonísticas SEG 11.338 (Argos III a.C.), IG 42.629 (Epidauro II a.C.), Milet 1(9).369.3 (I a.C.), IKeramos 15.3 (I d.C.), IEphesos 1613.4 (II/III d.C.), IAphrodisias 3.70.25, 34 (III d.C.), ἀνδρῶν δ. IEphesos 1084A, 1132.14, 1133.6 (todas imper.)
tb. para niños y jóvenes νεικήσαντα παιδικῶν δίαυλον IEphesos 3810.8 (heleníst.), νεικήσας ἀγενίων δίαυλον SEG 40.1568.15 (Leontópolis III d.C.), νικήσαντα παῖδας δόλιχον καὶ δίαυλον IStratonikeia 1329, cf. IEphesos 1101.12 (II a.C.), SEG 28.1246.17 (Janto II/I a.C.), παίδων πολιτικῶν δ. INap.52.6 (II d.C.), νει]κήσας τοὺς καθ' ἡλικίαν δίαυλον TAM 3(1).209 (Termeso II d.C.)
en modalidad con armas, Ar.Au.292a, ἐν ὅπλοις δ. IG 22.956.78 (II a.C.), νίκας ἀνείλετο Ὀλυμπιάσι ... διαύλου δὲ ἀμφοτέρα, καὶ γυμνὸς καὶ μετὰ τῆς ἀσπίδος Paus.2.11.8, cf. 10.34.5
como competición hípica θᾶσσον ... ἢ δρομεὺς δισσοὺς διαύλους ἱππίους διήνυσεν E.El.825, ἵππῳ πολεμιστῇ δίαυλον IG 22.957.75, 956.82 (ambas II a.C.), ἵππῳ πολεμιστῇ δίαυλον ἐν ὅπλοις IG 22.2316.29 (II a.C.), cf. IG 7.2871.13, 15 (I a.C.)
con carros ζεύγει δ. IG 22.2316.60 (II a.C.), SEG 41.115.10 (Atenas II a.C.), συνωρίδι δ. IG 22.2316.25 (II a.C.), SEG 41.115.47 (Atenas II a.C.)
p. ext. vuelta en las carreras de carros en los circos romanos, D.C.49.43.2.

2 metrol. diaulo o doble estadio como medida de longitud equiv. in palaestris peristylia ... ita sint facienda uti duorum stadiorum habeant ambulationis circumitionem quod Graeci uocant δίαυλον Vitr.5.11.1, δ.· μέτρον πηχῶν <σ'> Hsch., cf. Sch.Ar.Au.291D.
fig. como etapa en la ‘carrera de la vida’ τὸν γὰρ ὕστατον τρέχων δίαυλον τοῦ βίου ζῆν βούλομαι Alex.237.

II fig. y metáf.

1 carrera de ida y vuelta como viaje o recorrido de ida y vuelta: de vuelta del Hades a la vida θανόντες εἰς αὐγὰς πάλιν ἁλίου δισσοὺς ἂν ἔβαν διαύλους E.HF 662, cf. 1102, ref. a la expedición a Troya κάμψαι διαύλου θάτερον κῶλον πάλιν A.A.344, de la mujer a casa del marido y de vuelta a casa de los padres, Anaxandr.57, del sol en su recorrido, Fauorin.de Ex.13.18, ref. al circuito de ciertos nervios, Gal.3.579, cf. 575, del aire en el proceso de aspiración y espiración ὁ τῆς ἀναπνοῆς δ. Ph.2.263, πνοιῇσι δίαυλοι Opp.C.2.181, cf. 342
recorrido de ida y vuelta, paseo de ida y vuelta del pretendiente frente a la casa de la amada ἐκπεριτρέχειν διαύλους Aristaenet.1.27.23, cf. Ach.Tat.1.6.6
vaivén, movimiento de ida y vuelta πολλοῖς διαύλοις κυμάτων φορούμενος zarandeado por los innumerables vaivenes de las olas E.Hec.29, cf. Ach.Tat.3.1.6.

2 de palabras discurso, tirada, circunloquio μακροὺς ἑλίττοντες διαύλους λόγων dando vueltas a largas tiradas de palabras Chrys.M.61.48, cf. M.52.658, Ep.10.4.4, Pall.V.Chrys.4.117.

III bot. doble flauta otro n. de la nébeda, Nepeta cataria L., Ps.Apul.Herb.94.6.