1 βρέγμα, -ματος, τό


I anat. bregma parte superior y anterior de la cabeza, Hp.VC 2, Stratt.35, Arist.HA 491a31, PA 653a35, Herod.4.51, 8.9, Batr.(l)228, Gal.12.506, 17(2).3, Poll.2.39, Hsch.
poét. cabeza βρέγμ[α]το[ς] ἐκ δίοιο σὺν ἔντ[ε]σιν ἥλαο πατρός de Atenea, Call.Fr.37.3, cf. Call.SHell.259.28.

II 1infusión D.S.3.32, cf. ἀπόβρεγμα.

2 plu. lluvias Erot.88.2.
• Etimología: V. βρέχμα, βρεχμός y βρέχω.