Ἑλλήσποντος, -ου, ὁ
• Alolema(s): Ἑλλάσ- Theoc.13.29


Helesponto

1 paso estrecho de mar entre el Quersoneso tracio y la Tróade, actual estrecho de los Dardanelos Ἑ. ἀγάρροος Il.2.845, 12.30, ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον Il.17.432, cf. Od.24.82, Orph.A.495, AP 9.381, Ἑλλήσποντον ἐπ' ἰχθυόεντα Il.9.360, ἱρὸς Ἑ. A.Pers.745, μέγας Ἑ. D.P.821, ἡ δὲ Προποντίς ... καταδιδοῖ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον Hdt.4.85, στενὸς ὢν ὁ Ἑ. Th.8.106, cf. 2.67, Aeschin.1.56, X.HG 1.1.2, IG 22.398A.7 (IV a.C.), D.18.71, Arist.Mu.398a27, A.R.1.935, οἱ μὲν ἐπὶ πλευρῇσι Προποντίδος ἀμφιτρίτης, οἱ δ' ὑπὲρ Ἑλλήσποντον D.P.325, ἀφ' Ἑλλησπόντου γὰρ φερόμενον εἰς Καλχηδόνα Plb.4.44.8, cf. 16.29.8, Luc.DMar.6.1, (Πράκτιος) ὃς ῥέων ἐκ τῶν ὀρῶν τῶν Ἰδαίων ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν τὴν μεταξὺ τοῦ Ἑλλησπόντου τε καὶ τοῦ Εὐξείνου πόντου Arr.An.1.12.6, ἡ ἰδίως καλουμένη Ἀσία περιορίζεται ... ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς Προποντίδος καὶ Ἑλλησπόντῳ Ptol.Geog.5.2.1
a veces en sent. más amplio: el estrecho de los Dardanelos y la Propóntide hasta Perinto, Str.7.fr.57b
incluyendo parte del Mar Tracio, limitando el reino de Príamo Ἑ. ἀπείρων Il.24.545
baña la Limnas tracia, Hecat.164
incluyendo el norte del Mar Egeo, Hecat.139, Στρυμόνι καὶ μεγάλῳ πεπολισμένον Ἑλλησπόντῳ ἠρίον ... Ἀμφίπολι AP 7.705 (Antip.Thess.), Ἑ. οὐχ ὁμολογεῖται παρὰ πᾶσιν ὁ αὐτός Str.7.fr.57, 57c.

2 territorio costero en torno a este mar ὅμουροι ... τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην πελασγῶν οἰκισάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ Hdt.1.57, οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι Th.1.89, cf. Lys.6.6, Isoc.15.108, ἔχεται καὶ Ἑ. καὶ Φρύγες Arr.An.5.25.4, Ἑλλησπόντου πόλεις las ciu. de la Tróade, Plb.18.54.8, de la zona oeste de los Dardanelos, hasta Sesto y Abidos, Plb.4.50.5, Sch.D.P.142.