Ἑλλήνιος, -α, -ον
• Alolema(s): dór. Ἑλλάνιος Pi.N.5.10, E.Hel.230, Thphr.Sign.24; -ήνειος Aristid.Or.20.23
• Grafía: graf. hελλ- IG 42.1056 (Egina V a.C.)


I griego, heleno

a) esp. de divinidades como epít. cultual: de Zeus παρ' βωμὸν πατέρος Ἑλλανίου Pi.l.c., cf. Fr.52f.125, Hdt.9.7α, Ar.Eq.1253, IG l.c., 12(5).910B (Tenos IV a.C.), SIG 428 (Siracusa III a.C.), ἐπὶ τοῦ Διὸς τοῦ Ἑλλανίου Thphr.l.c., I.AI 12.261, 263, en plu. de divinidades comunes a los griegos πρὸς θεῶν τῶν Ἑλληνίων ῥύσασθε Ἴωνας ἐκ δουλοσύνης Hdt.5.49, θεοὶ βασίλειοί τε καὶ Ἑλλήνειοι Aristid.l.c., cf. Plu.Arist.18, Luc.Herc.2, Ael.VH 6.1, σπένδωμεν, ἔλεγε, θεοῖς ἐγχωρίοις τε καὶ Ἑλληνίοις Hld.2.23.1, cf. 5.4.6, Lib.Decl.13.18, Ep.469.4, tb. de emperadores filohelenos θεὸς Ἁδριανὸς Ἑ. IG 22.3386.3 (II d.C.);

b) del territorio γαῖα E.Io 796, τὶς ἑλλανίας ἀπὸ χθονός E.l.c.;

c) de pers. ναύτης Nonn.D.1.125, τέκνον Nonn.Par.Eu.Io.7.35, στρατός AP 2.54 (Christod.).

II subst.

1 ἡ Ἑλλανία Grecia κἆιτ' ἰαχήθης καθ' Ἑλλανίαν προδότις y luego fuiste llamada por toda Grecia traidora E.Hel.1147, τίν' οὐκ ἀφ' Ἑλλανίας ἄγορον ἁλίσας φίλων E.HF 411, cf. Hipp.1121.

2 τὸ Ἑλλήνιον Helenio recinto sagrado y emporio de varias ciu. dorias y eolias en Náucratis τὸ μέν νυν μέγιστον αὐτῶν τέμενος καὶ ὀνομαστότατον ... καλεύμενον δὲ Ἑ. Hdt.2.178, ἀγγράψαι ... ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῷ Ἑλλανίῳ SEG 32.1586.17 (Náucratis V a.C.)
tb. n. de varios recintos y barrios dentro de ciu., en Esparta, Paus.3.12.6, 7, en Arsínoe ἄμφοδον BGU 133.6 (II d.C.), en Menfis UPZ 116.5 (III a.C.).