Ἑκατερός, -οῦ, ὁ


Hecátero macedonio, hijo de Alejandro de Aérope y hermano de Anfótero, Plu.2.177f
prov. ὁ μὲν Ἑ. ἀμφότερος, ὁ δὲ Ἀμφοτερὸς οὐδέτερος Hecátero vale por ambos y Anfótero por ninguno Apostol.12.72.