Ἐλευθερολάκωνες, -ων, οἱ


eleuterolaconios, laconios libres confederación de ciudades laconias liberadas por Augusto, Str.8.5.5, τὸ κοινὸν τῶν Ἐλευθερολακώνων IG 5(1).1167, 1243 (ambas I d.C.).