ἔνδειξις, -εως, ἡ


I 1abstr. expresión, manifestación ἐννοεῖν μέν, τὴν δὲ ἔνδειξιν τῷ λόγῳ ἀδυνατεῖν ἐνδείκνυσθαι; ¿comprender, para luego ser incapaces de expresarlo razonadamente? Pl.Lg.966b, ἐξ ἀνάγκης ἐνδείξεως ἕνεκα αὐτοῖς (ὀνόμασι) χρῆται forzosamente para su expresión se sirve de las palabras Plot.6.8.13.

2 concr. expresión sucinta, sentencia παρὰ τὸ σύνηθες ὁ Ἀριστοτέλης ταῖς Πυθαγορικαῖς ἐνδείξεσιν εἰς ἀπόδειξιν ἐχρήσατο Simp.in Cael.9.11.

II ref. la mostración

1 indicación, indicio ἀνευρεῖν ... διὰ σμικρᾶς ἐνδείξεως Pl.Ep.341e, cf. Didym.Trin.2.6.4.12, c. gen. obj. ἔ. τῆς εὐδαιμονίας Arist.Rh.1391a3, cf. Plu.Per.31, I.AI 13.306, ἔ. τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ (de Dios) Ep.Rom.3.25, πονηρίας ἔ. ἀνδρὸς ἀναιδοῦς Aesop.Prou.74, cf. Clem.Al.Strom.2.16.75, ἔ. τοῦ σκοποῦ τῆς μετρικῆς Aristid.Quint.41.2, τοῦ κλίματος Ptol.Phas.10.14, cf. Phlp.in Mete.123.34, c. rég. prep. δι' ἐνδείξεως περὶ τῶν θείων λέγοντες Procl.Theol.Plat.1.4 (p.20), ἔ. περὶ τῶν ζητουμένων Procl.in Cra.p.29, τὰ οἰκεῖα πάθη ... ἑαυτῶν μηνυουσῶν οὐδὲ σαφῶς, ἀλλὰ δι' ἐνδείξεων Dam.Pr.4, ἐ. πρὸς τοὺς μακαρίους Origenes Philoc.23.20, c. complet. δι' ἔνδειξιν ὅτι ... D.C.69.4.3, cf. Hsch.H.Hom.5.2.15.

2 gesto, señal ἡ πρὸς Ἀλέξανδρον ἔ. Aeschin.3.219, cf. Synes.Ep.23.

3 acusación, reclamación ἔ. καὶ ἔρις πρὸς ἀνθρώπους ... οὐδεμία por parte de Dios, Didym.M.39.876B.

III usos téc.

1 jur. denuncia, imputación γραφαί, φάσεις, ἐνδείξεις, ἀπαγωγαί D.39.14, cf. 20.156, τὰς ἐνδείξεις ... εἰσάγουσιν οἱ ἕνδεκα las denuncias las presentan los Once Arist.Ath.52.1, And.Myst.10, cf. SB 10989.2.3 (IV d.C.), c. gen. obj. ἐ. αὐτοῦ Arist.Ath.29.4, c. giro prep. ἡ Κατὰ Δεινίου ἔ. tít. de Din.Fr.9.4, πρὸς τοὺς [ἕνδεκα IG 22.1128.35 (IV a.C.).

2 medic. indicación como principio del método terapéutico ὑπὲρ τῶν θεραπευτικῶν ἐνδείξεων Gal.10.126, τὴν γὰρ οἶον ἔμφασιν τῆς ἀκολουθίας λέγομεν ἔνδειξιν Gal.10.126, τῶν παθῶν Gal.10.351, cf. 104, 248, S.E.P.1.240, αἱ κατὰ μέρος ἐνδείξεις Gal.10.169, αἱ δ' ἀπὸ τῶν συμπτωμάτων τε καὶ νοσημάτων ἐνδείξεις Gal.11.47, ἡ ἀπὸ τοῦ ἔθους ἔ. Orib.10.1.30, cf. 7.23.27.

3 gram. indicación, significación ἔ. ἑτέρου προσώπου del verbo, A.D.Synt.14.18, cf. 237.18, 247.6.