ἔμπᾰλιν
• Alolema(s): ἔμπαλι Orph.H.73.5, AP 7.421 (Mel.), 12.5 (Strat.), Orac.Sib.4.184, Q.S.13.540


adv., frec. c. art. τὸ ἔμπαλιν, τοὔμπαλιν, τὰ ἔμπαλιν, τἄμπαλιν

I de lugar, c. verb. de mov. y estado hacia atrás κατὰ δ' ἔ. αὐτὸς ἔβαινε h.Merc.78, ἔ. ... δεδορκώς mirando hacia atrás Hes.Sc.145, τὰ ἔ. ... ἀπαλλάσσεσθαι volver sobre sus pasos Hdt.9.26, πρόσωπον ἔ. στρέφοντα E.Hec.343, τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντες X.An.6.6.38, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν X.An.1.4.15, fig. εἰ δ' ἐχθρά (las visiones), τοῖς ἐχθροῖσιν ἔ. μέθες si son hostiles, hazlas recaer en mis enemigos S.El.647
c. prep. εἰς τοὔμπαλιν δέδορκεν S.Fr.314.119
c. subst. ἡ ἔμπαλιν ὁδός el camino de vuelta Luc.Am.32.

II gener. c. verb. de acción, lengua, etc.

1 en sentido contrario, al contrario, al revés ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν κραίνῃ θεός A.A.1424, ἔ. λέγειν decir lo contrario S.Tr.358, οἱ ἔ. ὑποδούμενοι Pl.Tht.193c
c. subst. ἡ ἔ. (θύρα) la (puerta) de atrás Luc.Merc.Cond.42.

2 c. rég. casual o c. ἤ, expresando una oposición o diferencia contrario a, al contrario de

a) c. gen. ἔ. ... τέρψιος Pi.O.12.11, ἔ. γνώμας Pi.P.12.32, τὰ ἔ. πρήσσων τοῦ πεζοῦ haciendo lo contrario del ejército Hdt.7.58, τἄμπαλιν δὲ τῶνδε lo contrario de esto A.Pers.223, τοὔμπαλιν οὗ βούλονται lo contrario de lo que quieren X.Cyr.8.4.32, τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν cambiar de opinión E.Hipp.390, τὰ ἔ. πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν ser de naturaleza contraria a la de los otros ríos Hdt.2.19;

b) seguido de ἤ: ἔχω γνώμην ... τὰ ἔ. ἢ οὗτοι Hdt.1.207, ἔμπαλιν ἢ πρίν al contrario que antes Emp.B 100.20, ἤισαν τὰ ἔ. ἢ Λακεδαιμόνιοι tomaron una dirección opuesta a la de los lacedemonios Hdt.9.56, ἐκ τοὔμπαλιν ἤ ... desde el lado opuesto a Th.3.22.

3 en una correlación, expresando oposición por el contrario οἳ μὲν θέλοντες ..., οἳ δὲ τοὔμπαλιν σπεύδοντες unos querían ..., otros, por el contrario, se afanaban ... A.Pr.202, χώρᾳ δ' ἔμπαλιν κατοικιῶ por el contrario lo instalaré en el país como ciudadano S.OC 637, οἱ μὲν ἀξίοι ... οἱ δὲ ἔ. ἀνίεροι Ph.1.264, cf. Orph.H.73.5, cf. AP 7.421 (Mel.), τὰ δ' ἔ. ἐξανατέλλειν Emp.B 61.2, cf. B 65, ἔ. δὲ κατορθοῦν τοῖς σπουδαίοις por el contrario, rectificar es propio de los virtuosos Porph.Abst.1.44, cf. Amph.Seleuc.50, οἱ μὲν ... εὐτυχεῖς ... οἱ δ' ἔ. los unos afortunados, los otros lo contrario Luc.IConf.8, τοῖς μὲν ὀρθῶς ... τοῖς δ' ἀτάκτως τοὔμπαλιν Mnesith.Ath.41.3.

4 reforzando una oposición, sin sent. neg. por otro lado, por otra parte στέργω δ' ἔ. τοὺς μέλανας AP 12.5 (Strat.), ἄλλοτε μὲν χροιῇ ψολόεις, ὁτὲ δ' ἔ. αἰθός Nic.Th.288, τῷ μὲν ἀγαθῷ ... ὡς κακῷ, τῷ δὲ κακῷ τοὔμπαλιν ὡς ἀγαθῷ Epicur.Ep.[4] 130, οὐ μὴν τὸ ἔ. Porph.Sent.32, cf. Q.S.13.540, Hsch.

III de tiempo de nuevo κρίνων ἔ. κόσμον Orac.Sib.4.184, cf. 5.477, τὸ ἔμπαλιν καὶ ἀνάπαλιν una y otra vez Vett.Val.146.26.