ἔμετος, -ου, ὁ
• Alolema(s): ἐμετός Hdn.Epim.31, Basil.M.29.477B, Cyr.Al.Chr.Un.750c, Pall.Gent.Ind.2.45


1 vómito, acción de vomitar ἐν ... τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτοισι γινομένοισιν cuando se producen vómitos de forma espontánea Hp.Aph.1.2, cf. Salubr.5, Dieuch.19.1, Ps.Democr.B 300.11, Gal.6.414, Ruf.Ren.Ves.2.30, Luc.Merc.Cond.19, Paus.10.36.7, Clem.Al.Paed.2.2.24, Pall.Gent.Ind.2.45, Pall.in Hp.Fract.62.11, Procop.Pers.1.24.15, ἐμέτοισι ... καὶ κλύσμασι Hdt.2.77, cf. D.S.1.82, Plu.2.134d, Ael.Prom.49.25, Basil.l.c., αἱ κύνες ... ἔμετον ποιοῦνται φαγοῦσαί τινα πόαν los perros se provocan el vómito comiendo una hierba Arist.HA 612a6, cf. 584a7
fig. φιλοδέσπ[οτον;] ἔμετο[ς ¿complaciente con mi amo? Para vomitar, Com.Adesp.1006.14.

2 vómito, materia vomitada ἔμετοι φλεγματώδεες Hp.Epid.1.5, Aët.4.6, cf. Nic.Th.435, ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον LXX Pr.26.11, ἔ. αἵματος Dsc.3.38.2, Gal.18(1).251, φλέγματος Artem.4.26, ἔμετοι τροφῆς ποικίλοι App.BC 2.44, τὸν ἔμετον αὐτοῦ μέλιτος ... εἶναι γλυκύτερον Ath.250a
fig. τὸν πλοῦτον ... Τύχης ἔμετον εἶναι Monim.4, ἐρρῶσθαι ... τοῖς ἐκείνων εἰπόντες ἐμέτοις diciendo adiós a los vómitos de aquéllos ref. doctrinas falsas o heréticas Cat.Ep.Hebr.1.9 (p.135.20), cf. Cyr.Al.Ep. en ACO 1.1.3 (p.95.29), Chr.Un.750c, Gr.Nyss.Apoll.166.21, ref. a la vida mundana por oposición a la monástica, Basil.M.31.1392A. Según Sud.s.u. es dif. ἔμετος acción de vomitar de ἐμετός materia vomitada.