ἔλεος, -ου, ὁ
• Alolema(s): ἐλεός Luc.Dem.Enc.43


I 1piedad, compasión, conmiseración en cont. de infortunio, junto a αἰδώς y rel. c. los muertos ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς γίγνεται Il.24.44, c. el exiliado y mendigo οὔτ' αἰδὼς οὔτ' ὄπις οὔτ' ἔλεος Tyrt.6.12, junto a δάκρυα y ref. actos criminales τίνα δάκρυα καὶ τίς ἔλεος μείζων ... ἢ ματροκτόνον αἷμα χειρὶ θέσθαι; ¿qué motivo de llanto o compasión es mayor que el derramar la sangre materna por propia mano? E.Or.832, cf. Lycurg.150, rel. c. un amante despreciado ἐλέου δ' οὐδ' ὄναρ ἠντίασας Call.Epigr.63.4, c. un herido τὰς ἐκ τῶν τραυμάτων οὐλὰς ... δεικνὺς ... ἐξεκαλεῖτο ... πρὸς ἔλεον Plb.33.11.3
en ret. compasión, llamamiento a la compasión junto a otras emociones provocadas por un discurso τοὺς ἀκούοντας εἰσῆλθε ... φρίκη ... καὶ ἔλεος πολύδακρυς καὶ πόθος Gorg.B 11.9, εἰς ἔλεον ἐκκαλεῖσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας mover a compasión a los lectores ref. la narración de hechos terribles, Plb.2.56.7, τὰ κινεῖν ὀρ[γὴ]ν π[εφυ]κότα καὶ ἔλεον ... τούτοις χρῆσθαι como medio de persuasión por parte del político, Phld.Rh.2.117Aur., junto a παράκλησις y δέησις como una de las partes obligadas de un epílogo, D.H.Lys.19.6, χαριεντισμὸς ... πρᾶγμα ... πολεμιώτατον ἐλέῳ D.H.Isoc.12.4
gener. como abstracción ἔοικε δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάντα εἶναι ... θυμός, πραότης, φόβος, ἔλεος, θάρσος Arist.de An.403a16, cf. EN 1105b23, ἔστω δὴ ἔλεος λύπη τις ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ ... τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν Arist.Rh.1385b13, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον (ἐστί) Arist.Po.1453a5, cf. Ph.2.348, χρηστὸν πάθος ἐν ταῖς τότε συμφοραῖς ὡς ἔλεος I.BI 4.384, junto a φόβος como sentimientos sobre los que reposa la tragedia y realiza la catarsis τραγῳδία ... δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν Arist.Po.1449b27, para ciertas filosofías sentimiento al que no debe abandonarse el cínico, junto a ὀργή: σοὶ μὴ ὀργὴν εἶναι, ... μὴ ἔλεον Arr.Epict.3.22.13.

2 misericordia, clemencia, benevolencia del vencedor con el vencido, Th.3.40, ἔλεος οὐκ ἦν, ἀλλὰ φρίκη καὶ τρόμος ... πρὸς τὴν ὄψιν Plu.Mar.44, del que sojuzga con el sojuzgado, dif. de εὔνοια: οὐ δι' ἔλεον ὑμᾶς, ἀλλὰ δι' εὔνοιαν εὐεργετῶ SIG 814.21 (Acrefia I d.C.), en el ámbito de la justicia μὴ τυχοῦσα μήτ' αἰδοῦς μήτ' ἐλέου ... παρ' ὑμῶν Antipho 1.27
c. dif. compl. clemencia para con, compasión hacia c. gen. obj. μ' ἔλεος τῆς ταλαιπώρου κόρης ἐσῆλθε ref. una muerte prematura, E.IA 491, ἔλεος ἐμπέπτωκέ τίς μοι τῶν ὅλων Philippid.9.1, c. dat. de pers. τὸ ... κακὸν πολὺν ἔλεον τοῖς πάσχουσιν ... ἐκκαλεῖται ref. un naufragio, Agatharch.83, c. constr. prep. τὸν ἔλεον ... ἐπὶ τῷ πλήθει ... ποιήσασθαι ref. los oprimidos por impuestos injustos, D.24.111
como virtud religiosa misericordia ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν LXX Os.6.6, a la que corresponde χάρις ‘gracia’ ὅτι ἔλεον ... ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός, χάριν ... δώσει LXX Ps.83.12, cf. Mi.6.8, op. κρίσις: κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως la misericordia prevalece sobre el juicio, Ep.Iac.2.13
meton. limosna ἔλεον χρῄζοντι παράσχου Ps.Phoc.23.

3 personif. Clemencia, Piedad op. φθόνος: τοῖς μὲν τεθνεῶσιν ἔλεος ἐπιεικὴς θεός para los muertos Piedad es una divinidad conveniente Timocl.33.1, c. un altar en Atenas οἱ πρῶτοι βωμὸν ἐλέου καθιδρυσάμενοι D.S.13.22, cf. Apollod.2.8.1, Paus.1.17.1, Luc.Tim.42, Zen.1.30, 2.61, en dedicatorias de altares del Asclepieion de Epidauro Ἐλέου βωμὸν Ἱεροκλῆς κατ' ὄναρ IG 42.513.

II plu.

1 sentimientos de lástima o compasión Pl.R.606c, D.25.83, Arist.Rh.1387a12.

2 quejas, lamentos para suscitar compasión de los jueces ἀφέντες οὖν τοὺς ἐλέους και τοὺς φενακισμούς Din.1.111, c. gen. subjet. οὐδὲ προετέον ... τοῖς Δημοσθένους ἐλέοις Din.1.108; cf. tb. ἔλεος, -ους, τό para el que se documentan sólo casos no ambiguos.

ἔλεος, -ους, τό


1 compasión, clemencia, piedad junto a ‘perdón’ μὴ καταλείπεσθαι ... τόπον ἐλέους μηδὲ συγγνώμης no dejar lugar a la clemencia ni al perdón para con el vencido, Plb.1.88.2, op. ‘crueldad’ οὐ γὰρ δυνατὸν τὸν ... ὠμὸν ... τυγχάνειν ἐλέους D.S.27.18, incluso como sinón. de ‘perdón’ ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα Dosith.Hist.6, νῦν δὲ καὶ παραδεδώκατε ἡμᾶς λῃσταῖς ... ἵνα μηδὲ ἐλέους τύχωμεν Ach.Tat.3.10.2, solicitada a un patrono en rel. a unos pagos παρακαλῶ τοῦ ὑμετέρου ἐλέους τυχεῖν POxy.2479.23 (VI d.C.).

2 relig. judeo-crist. piedad, dicho de la misericordia divina τὸ ἔ. σου κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μού ἐστιν LXX Ps.25.3, cf. Is.63.15, op. ὀργή ‘ira divina’ ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ LXX Hb.3.2, cf. Si.16.11, op. ἔλεγχος ‘severidad’, ‘castigo’, LXX Si.16.12, tb. en plu. θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου LXX Ps.16.7, como virtud del hombre, junto a κρίσις y πίστις Eu.Matt.23.23, en la concepción crist. como advoc. a Dios ἐλθ[έ], τὸ ἔλεο[ς], ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος PMag.Christ.13.8, c. dat. de pers. ποιεῖν ... τὸ ἔλεος ... τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν compadecerse de los que le invocan Ath.Al.V.Anton.58.4.
• Etimología: De *ελε-Ϝ-ος sin etim. segura.