ἔλεγχος, -εος, τό


1 motivo de oprobio, vergüenza o deshonor ἔ. ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ ... Ἕκτωρ Il.11.314, cf. Od.21.329, tb. en plu. Μυρμιδόνες ... ὧν ... ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν Ἀριστοκλείδας ... ἐμίανε los mirmidones, cuya ágora no mancilló Aristoclides con motivos de oprobio por haber sido vencido, Pi.N.3.15, ἐλέγχεα μύρια βάζων Q.S.1.760.

2 de pers. digno de oprobio, que es el baldón o deshonra ὦ πέπονες, κακ' ἐλέγχε', Ἀχαιΐδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί ¡blandos, ruines oprobios, aqueas, que no aqueos!, Il.2.235, αἰδώς, Ἀργεῖοι, κάκ' ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί Il.5.787, cf. 8.228, Hes.Th.26, Timo SHell.784, A.R.3.800, τοὺς μὲν ἀπώλεσ' Ἄρης, τὰ δ' ἐλέγχεα πάντα λέλειπται a aquéllos (hijos) los mató Ares, pero (me) han quedado todas estas deshonras (habla Príamo ref. a sus hijos vivos) Il.24.260.

ἔλεγχος, -ου, ὁ


A en sent. posit.

I no jur.

1 prueba, medio de prueba, examen

a) c. gen. obj. de lo que se pone a prueba διάπειρά τοι βροτῶν ἔ. la constancia es piedra de toque de los hombres, e.d., aquello con lo que demuestran su valía, Pi.O.4.18, καὶ τῶνδ' ἔλεγχον (ἐρῶ) y (diré) la prueba de estas afirmaciones S.OT 603, οὔτ' εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὐδ' ἔργου μολεῖν no venir a pruebas de brazo ni de hazañas e.e., no demostrar fuerza ni valor S.OC 1297, ποιεῖν ... ἔλεγχον αὐτοῖν τῆς τέχνης hacer una comprobación del arte de ellos dos (de Esquilo y Eurípides), Ar.Ra.786, ἔλεγχον ποιήσασθαι τῶν πεπραγμένων hacer una comprobación de los hechos Antipho 1.7, de Ayante, Teucro y Aquiles μέγιστον καὶ σαφέστατον ἔλεγχον ἔδοσαν τῆς αὑτῶν ἀρετῆς dieron la prueba mayor y más evidente de su valía Isoc.9.17, cf. And.Myst.150, διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου dar cuenta de la vida Pl.Ap.39c, διδοὺς ἔλεγχον ... τῆς αὑτοῦ φύσεως Isoc.6.106, σαφέστατος ἔ. τοῦ ἀληθοῦς Lys.19.61, ὁ τοῦ πλήθους (τῶν μεταφορῶν) ἔλεγχος la comprobación del número (de las metáforas) Longin.32.4, ἔλεγχος τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων escrutinio de los justos y los injustos, IG 4.563 (Argos, imper.), ἔ. τῆς ἀπαιδευσίας Luc.Ind.1, ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τὸν τῆς ἀκμῆς ἢ τῆς πράξεως παραγενέσθαι llegar al momento de prueba de su florecimiento corporal o de su energía Vett.Val.153.2, ὁ ἔ. τοῦ πράγματος Arr.Epict.3.10.11, ἀτελοῦς τε φύσεως ἔ. Aristid.Quint.117.2, μὴ ἔχων ἐρύθημα ἔλεγχον ἀμαθίας sin tener el sonrojo como prueba de ignorancia Vett.Val.228.29
c. περί y gen. εἰς ἔλεγχον ἰέναι περὶ τῶν χρημάτων Lys.32.12, cf. Isoc.17.12, Is.4.22;

b) c. ἐπί y dat. τὸν ἐπὶ τῇ ἀπαιδευσίᾳ ἔλεγχον ὑπομεῖναι aguantar la prueba de la ignorancia, e.d., no mostrar que se es un ignorante Luc.Lex.23;

c) c. gen. y or. interr. indir. τούτου ... ἔλεγχον ... λαβεῖν, πότερον ... comprobar lo siguiente, si ... Pl.Ep.340b, ἔλεγχον διδόναι εἴ τι εἰς ὑμᾶς τυγχάνουσι μὴ εὖ φρονοῦντες dar prueba de que acaso no os quieren bien And.2.4, ὥστ' ... εἰς ἔλεγχον καταστήσειν ὁποῖός τις ἕκαστος ἡμῶν περὶ αὐτοὺς ἐγένετο de modo que (ellos) pusiesen a prueba cómo se portó con ellos cada uno de nosotros Isoc.19.41;

d) abs. δεικνυμένων ἐλέγχων τῶνδε una vez que son demostradas estas pruebas E.Heracl.905, προσφέρειν πάντας ἐλέγχους Ar.Lys.484, ἕκαστα ... ἐν εὐμενέσιν ἐλέγχοις ἐλεγχόμενα Pl.Ep.344b, ἐλέγχους παρέχειν aportar pruebas e.d. demostrar Hermog.Inu.3.4 (p.132)
de las leyes escritas διδόναι εἰς πάντα χρόνον ἐλεγχον dar cuenta de sí para siempre Pl.Lg.891a, cf. D.4.15
ref. a la conciencia ἔ. ἀδέκαστος escudriñador imparcial Ph.1.236.

2 indic. el resultado subjet. experiencia, evidencia en giros prep. δόμεν εἰς ἔλεγχον someter a prueba Pi.N.8.21, εἰς ἔλεγχον ἐξιέναι S.Ph.98, cf. Pl.Phdr.278c, εἰς ἔλεγχον ἐξελθεῖν E.Alc.640, cf. Trag.Adesp.1b.10, Philem.96.3, I.AI 20.47, εἰς ἔλεγχον πίπτειν caer en la prueba, e.d., quedar en evidencia E.Hipp.1310, cf. E.HF 73, εἰς ἔλεγχον ἀφικέσθαι I.Vit.91, εἰς ἔλεγχον καθιστάναι poner a prueba Plu.Rom.8, εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι someterse a un examen por los actos de su vida Lys.16.1.

II jur., a veces fig.

1 prueba, evidencia, demostración, testimonio λοιδορία οὐκ ἔχουσα ἔλεγχον una injuria sin una prueba Gorg.B 11a.29, τῇ πόλει ... μετεμέλησεν τῶν κρίσεων ... τῶν μὴ μετ' ἐλέγχου γενομένων la ciudad se ha arrepentido de los juicios llevados a cabo sin prueba Isoc.15.19, βέβαιος ἔλεγχος prueba segura Polyaen.6.36, φανερός ἔ. Polyaen.6.36, c. gen. οἱ τῆς κατηγορίας ἔλεγχοι POxy.237.8.17 (II d.C.), τοὺς τῶν τοιούτων ἐγκλημάτων ἐλέγχους διαφθείρας SB 7518.20 (IV/V d.C.)
fig., en lit. crist. τὸ ὄνομα ὡς ἔλεγχον λαμβάνετε tomáis el nombre (de cristiano) como prueba Iust.Phil.1Apol.4.4, c. gen. πραγμάτων ἔ. οὐ βλεπομένων evidencia de lo que no es visible ref. a la fe Ep.Hebr.11.1, c. ἐκ y gen. οἱ ἐκ τῶν Γραφῶν ἔλεγχοι argumentos o testimonios tomados de las Escrituras Ath.Al.M.26.32B.

2 examen, prueba pericial consistente en el interrogatorio del testigo de la parte contraria εἰ μὲν ἐγὼ ... ἄλλον τινὰ ἐφευγον ἔλεγχον Antipho 5.38, τοὺς ἐλέγχους ἀποδέχεσθαι Lys.19.6, ἐκ τῆς ἀνθρώπου ποιήσασθαι τὸν ἔλεγχον Lys.4.12, ἐν τῇ ἀνθρώπῳ τὸν ἔλεγχον γίγνεσθαι D.47.16, (τὴν ἐφημερίδα) διὰ τὸν ἔλεγχον ἔκρυψε ocultó (el libro de cuentas) a causa del examen, e.e., porque se temía un severo interrogatorio POxy.2342.26 (II d.C.), cf. PPhilad.4.9, 25 (II d.C.), ὁ γὰρ ἔ. δεικνύ[σει ref. a una prueba o instrucción judicial PStras.41.6 (III d.C.), κατὰ γὰρ τῶν χρωμένων (τῇ μαντικῇ) οὐκ ἔχει ἔλεγχον Synes.Insomn.12 (p.170)
frec. unido a βάσανος y térm. afines ὁ δὲ οὐκ ἔλεγχον παρασχὼν οὐδὲ βάσανον ποῦ δίκην δώσει; Antipho 2.4.7, cf. Is.8.12, Isoc.17.12, Lys.12.31, D.30.36
c. gen. obj. ξυνεπῃτιῶντο ... τὸν Θεμιστοκλέα, ὡς ηὕρισκον ἐκ τῶν Παυσανίου ἐλέγχων acusaron a Temístocles, de acuerdo con lo que descubrieron en sus investigaciones sobre Pausanias Th.1.135
crist., ref. al juicio final ὁ ἔ. τοῦ κόσμου, τοῦ διαβόλου, τοῦ ἀντιχρίστου Dion.Alex. en Eus.HE 7.25.21, ἐν καιρῷ τοῦ ἐλέγχου περὶ τῶν ἁμαρτημάτων Meth.Res.1.24.

3 personif. ὁ Ἔ. Elenco, e.d., la Prueba Men.Fr.507.1, cf. Luc.Pseudol.4, Pisc.17.

4 fig., ref. a una perla como prueba o muestra de la riqueza cum auribus extentis magnos commisit elenchos Iuu.6.459, cf. Plin.HN 9.113.

B en sent. neg.

I argumento refutatorio, refutación ὁ δὲ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ λέξας ... οὐκ ἔχει ἔλεγχον el que ha hablado acerca del Océano ... no tiene refutación Hdt.2.23, cf. Th.3.53, σοφιστικοὶ ἔλεγχοι Refutaciones sofísticas Arist.SE tít., ἔ. καὶ ἀπολογία tít. de un opúsculo de Dionysius Alexandrinus, Ath.Al.Dio.13.3
esp. frec. en fil. y ret. πολύδηρις ἔ. argumento refutatorio muy discutido Parm.B 7.5, ὑμᾶς δὲ χρὴ μὴ ... τὰς αἰτίας τῶν ἐλέγχων προκρίνειν y es preciso que vosotros no prefiráis las acusaciones a las refutaciones Gorg.B 11a.34, ὁ ἔ. οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν Pl.Grg.471e, ἔλεγχον παραδοῦναι τῷ ἀντιδίκῳ Pl.Phdr.273c, ἔ. δὲ συλλογισμὸς μετ' ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος una refutación, en cambio, es un razonamiento con contradicción en la conclusión, e.d., que tiene como conclusión la proposición contradictoria de la del oponente, Arist.SE 165a2, cf. APr.66b14, οὕτως διαιρετέον τοὺς φαινομένους συλλογισμοὺς καὶ ἐλέγχους así hay que dividir los razonamientos y refutaciones aparentes Arist.SE 168a18, ἡ τοῦ ἐλέγχου ἄγνοια Arist.ib., ὁ γὰρ ἔ. συναγωγὴ τῶν ἀντικειμένων ἐστίν porque la refutación es una unión de opuestos Arist.Rh.1410a23, διαφέρει ὥσπερ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ἔ. καὶ συλλογισμός se diferencian como la refutación y el silogismo en la dialéctica de los entimemas demostrativos y los refutativos, Arist.Rh.1396b24, distinto de σημεῖον Anaximen.Rh.1431b3, πραγματικὸς ἔ. refutación basada en hechos Epicur.Nat.28.13.10.9, ὅταν ὑπὸ τῶν ἐλέγχων πιέζωνται Phld.D.3.8.2, cf. Phlp.Aet.296.22, op. μάρτυς Ammon.Diff.309
en constr. prep. εἰς ἔλεγχον λόγους δοῦναι dar argumentos para refutar Pl.Ep.319d, ἐπὶ τὸν ἔλεγχον ... ἰέναι emprender la refutación Pl.Sph.242b
c. gen. obj. πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιήσασθαι a lo uno hay que replicar, de lo otro hacer una refutación Th.3.61, de un poema de Simónides ἔλεγχός ἐστι τοῦ Πιττακείου ῥήματος es una refutación del dicho de Pítaco Pl.Prt.344b, tb. c. compl. prep. Ἰουδαῖοι ... ἀπιστοῦντες ἔχουσιν ἀφ' ὧν ἀναγινώσκουσι καὶ αὐτοὶ γραφῶν τὸν ἔλεγχον los judíos incrédulos reciben su refutación de las escrituras que también ellos leen Ath.Al.Inc.33.

II esp. jud.-crist. censura, reprobación, tal vez deshonor, oprobio (ὁ δίκαιος) ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν (el justo) se nos convirtió en censor de nuestros pensamientos LXX Sap.2.14, op. ἔλεος LXX Si.16.12, ἀνάβλεψον εἰς ἔλεγχον τοῦ τυφλοῦ τῶν ... ἀνθρώπων γένους Ph.1.483, ἔ. δέ ἐστιν προφορὰ ἁμαρτίας εἰς τὸ μέσον φέρουσα Clem.Al.Paed.1.9.78, cf. Origenes Io.6.58, ἔ. καὶ ὄνειδος μέγιστον αὐτῷ τυγχάνει PSI 1337.14 (III d.C.), ὁ τοῦτο προστάξας (Ἰουλιανός) ... τοὺς ἐλέγχους ... οὐ διέφυγεν el que decretó esto (Juliano) no escapó a la censura Gr.Naz.M.35.536B, sinón. διόρθωσις Dor.Ab.Sent.18.

C concr. elenco, índice, catálogo, annalium Enni elenchorum Suet.Gramm.Rhet.8, cf. Gloss.2.294, οὐ τούτων ὅ γε παρὼν καιρὸς τὸν ἔλεγχον ἡμᾶς ἀπαιτεῖ παραστήσασθαι al menos la ocasión presente no impide que nosotros proporcionemos el catálogo de esos hechos Eus.DE proem.3.