ἔκθεσις, -εως, ἡ
• Grafía: inscr. y pap. frec. graf. ἐχθ-
• Morfología: [jón. gen. -ιος Hdt.1.116]


A abstr.

I ref. pers.

1 exposición, abandono como expósito de recién nacidos ὅ τε χρόνος τῆς ἐκθέσιος τῇ ἡλικίῃ τοῦ παιδὸς ἐδόκεε συμβαίνειν la edad del niño parecía concordar con la fecha de su exposición Hdt.l.c., περὶ τὴν ἔκθεσιν de Rómulo y Remo, Plu.Rom.8, cf. Longus 1.2.3, Hld.4.8.2, Vett.Val.369.12, c. gen. τέκνου E.Io 956, βρεφῶν Ph.2.319, D.H.1.82, cf. ISmyrna 728.3 (II/III d.C.).

2 acción de dejar abandonado, abandono de adultos τὰ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκθεσιν los hechos ilógicos de la Odisea en relación con el «Abandono» de Odiseo que es desembarcado dormido por los Feacios y dejado abandonado en la orilla del mar (Od.13.116 ss.), Arist.Po.1460a36, cf. Plu.2.27d.

II no ref. pers.

1 formulación, exposición, enunciación oral o escrita: fil. ἡ ἀπάτη γίγνεται παρὰ τὴν τῶν ὅρων ἔκθεσιν el error surge a partir de la enunciación de los términos Arist.APr.48a25, cf. 49b6, τῆς δό[ξ]ης τ[ὴν] ἀρίστην ἔκθεσιν Epicur.Nat.15.23.2, Περὶ ἐκθέσεων tít. de una obra de Crisipo, D.L.7.196
ref. a la materia ret. o doctrinal περὶ ἁπλοῦ πράγματος Demetr.Eloc.231, τῶν πραγμάτων D.H.Imit.5.1, πράγματος γεγονότος Aphth.Prog.2, esp. en forma abreviada κεφαλαίων συστηματικὴ ἔ. Clem.Al.Strom.1.1.14
doctrina Λουκιανοῦ Ath.Al.M.28.1204A, ἡ τῶν ... Ἀρειανῶν ἔ. Epiph.Const.Haer.73.26.8, ἔ. πίστεως La profesión de fé tít. de una obra de Severo Antioqueno, Eust.Mon.Ep.51, τὴν ἔκθεσιν τῶν ἐν Νικαίᾳ Pamph.Mon.Solut.13.112
crist. explicación, exégesis τοῦ ἀποστολικοῦ ῥητοῦ ἔ. Eus.Marcell.1.2 (p.11), cf. Thdt.HE 2.22.1, M.80.1220D
medic. receta Alex.Trall.1.493.12.

2 exhibición, ostentación ποτηρίων ... πολλῶν Phylarch.44, ἀργυρωμάτων ἐκθέσεις ... ἐκπονούμενος esforzándose en hacer ostentación de vajillas de plata D.S.34/35.2.

3 publicación, edición Ματθαῖος ... Ἑβραιστὶ ... ἐποιήσατο τὴν τοῦ εὐαγγελίου ἔκθεσιν Epiph.Const.Haer.30.3.7
promulgación τοῦ γράμματος Eus.VC 2.23.2, cf. Hsch.

4 cita, mención τὸν εὐαγγελιστὴν πεποιῆσθαι αὐτοῦ τὴν ἔκθεσιν Eus.DE 9.4 (p.413.24).

5 distribución, reparto de aceite en el gimnasio οἱ αἱρεθέντες ἐπὶ τὰν φυλακὰν καὶ ἔχθεσιν τοῦ ἐλαίου SEG 39.776, cf. 774 (ambas Rodas, heleníst.).

III cien.

1 desarrollo, esp. mat. desarrollo exponencial, progresión como teoría pitagórica de los números οἱ δὲ Πυθαγόρειοι πάσας παρὰ τὸ ἑξῆς τὰς τῶν ὅρων ἐκθέσεις, δι' ὧν ἄρτιοί τε καὶ περιττοὶ νοοῦνται Moderatus 2, cf. Theo Sm.20.

2 geom. representación o desarrollo geométrico ἀπλατὴς ... ἐν τῇ ἐκθέσει ἐφ' ἓν μόνον διιστάμενος carece de superficie en el desarrollo geométrico, siendo divisible sólo por la unidad dicho del número primo, Thym.3, cf. Theol.Ar.51, ἔ. τῶν τετραγώνων utilizada en astr. para relacionar los signos del zodiaco, Gem.2.18.

3 mús. desarrollo, presentación de la sucesión de las notas, incluso en notación gráfica ἡ καθ' ἡμιτόνιον τῶν στοιχείων ἔ. Aristid.Quint.23.17, ἡ ἔ. τῶν σημείων Aristid.Quint.23.18.

4 en gener. planteamiento o desarrollo como condición de un problema, Procl.in Euc.203.4.

5 lóg., como procedimiento derivado de teorías platónico-pitagóricas exposición, éctesis, hecho de poner fuera o aparte los rasgos comunes a una clase de individuos, Arist.Metaph.1090a17, τῇ γὰρ ἐκθέσει οὐ γίγνεται πάντα ἕν con la prueba de exposición no resulta que todo es uno Arist.Metaph.992b10, cf. APr.28b14.

B concr.

I 1saliente de una muralla τῶν δε τειχέων ... αἱ ἐκθέσεις καὶ ἐγκλίσεις Ph.Mech.82.3
baluarte καὶ κατὰ τῶν πύργων τὰς ἐχθέσεις πόδας πεντήκοντα IEphesos 3.7 (III a.C.).

2 añadido, prolongación a base de un verso corto, op. εἴσθεσις: ὅτε τίθεται ἐν τοῖς ἀμοιβαίοις τῶν ὑποκριτικῶν προσώποις ἐν ἐκθέσει κῶλά τινα μετὰ τὴν περίοδον τῶν στίχων τοῦ αὐτοῦ μέτρου ὄντα Heph.Sign. en Sch.Ar.Pl.253c, cf. Sch.Ar.Pl.302D.

3 apuesta en el juego ἐπεὶ γὰρ εἰς ἐμαυτὸν ὅλας τὰς ἐκθέσεις συνελεξάμην cuando recogí todas las apuestas Alciphr.3.18.2.

4 parte concedida, ración δίδοσθαι αὐτοῖς ἔκθεσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καθ' ἑκάστην ἡμέραν LXX Da.1.5.

II econ.

1 lista esp. lista de atrasos de pagos pendientes o sumas adeudadas al fisco ἔ. λαογρ(αφίας) το(ῦ) α (ἔτους) PTeb.520ue. (I d.C.), cf. PRyl.200.5 (II d.C.), τ[ὴ]ν ἔκθεσιν ... σειτικὴν καὶ ἀρ[γ]υρικὴν ... γράψον confecciona la lista de atrasos en grano y en metálico, POxy.291.3 (I d.C.), cf. 4531.28 (II d.C.), ἔ. Εὐημερ[είας ὀ]φειλῆς SB 13145.1 (I/II d.C.), ἔ. κατ' ἄνδρα PFay.42a.5 (II d.C.), ἔ. προσόδ(ων) εἰς Ἐπιφ PIand.32.1 (II d.C.), ἐν τῇ πεμφθείσῃ ἀπὸ διοικήσεως ἐκθέσει PMich.787.9 (II d.C.), ἔ. ναυβίων PAbinn.74.1, cf. 75.1, 76.1 (todos IV d.C.), ἔ. ἀργυ(ρίου) ἐν πορφ(ύρᾳ) PKell.G.61.1 (IV d.C.)
sin sent. econ. lista, relación ἔ.· καμάσια δύο, ἓν πάληον lista: dos camisas, un manto, PPrag.93 (VI d.C.).

2 atraso(s), suma pendiente de pago, cantidad adeudada οὐδὲν ὀφείλω οὔτε ἔκθεσιν οὔτε ὑποκείμενον PMich.656.11 (I d.C.), τὴν ἔχθεσιν ἣν ὀφείλει ἀποπληρ(οῦν) POxy.189 (IV d.C.), cf. Stud.Pal.22.67.248 (II/III d.C.), αὐτὸν ἀπετῆσαι (sic) τὰς ἐχθέσις τὰς λοιπαζομένας τῆς τετάρ<της> ἰνδικτίωνος POxy.3419.6 (IV d.C.), λοιπὰ{ι} ἐν ἐχθέσει νο(μισμάτια) ιβ quedan pendientes de pago 12 sólidos, PVindob.Tandem 18.33 (IV/V d.C., cf. BL 9.368), λόγ(ος) ἐχθέσε(ως) cuenta de atrasos debidos, PMasp.138.3re.16 (VI d.C.), cf. PKell.G.96.48 (IV d.C.), POxy.136.24 (VI d.C.), ἔ.· ὀφειλὴ παλαιά Hsch.; διακριτὴς ἐχθέσεων inspector de atrasos en el pago de impuestos, funcionario litúrgico PGiss.58.2.11, SB 12696.11 (ambos II d.C.).