ἑκᾰτόν
• Alolema(s): eol. ἔκατον IG 12.Suppl.139A.14 (Metimna II a.C.); arcad. hεκοτόν IG 5(2).3.4 (Tegea IV a.C.); ἑϙοτόν IPArk.21 (V a.C.); hεκατόν IG 92.718.13 (Calión V a.C.), 13.78.5 (V a.C.)


numeral indecl. cien, ciento

a) gener. κοῦροι Il.2.510, χεῖρες Hes.Th.150, 671, ναυβάται ναῶν E.IA 267, βυβλία IG 22.1029.25 (I a.C.), θηρία δὲ δυσὶ πλείω τῶν ἑ. ciento dos elefantes Plb.5.79.13, καὶ ἔφερεν ... ἓν ἑ. y una (semilla) producía ciento, Eu.Marc.4.8, cf. Eu.Matt.13.8, c. gen. partit. ἁμαξῶν ἑ. E.Cyc.473, cf. R.546c, ἑ. τῶν νέων Pl.Lg.947c;

b) c. unidades: de tiempo ἔτεα Hes.Op.130, ἔτεα πεντήκοντά τε κἀκατὸν Ταρτησσοῦ βασιλεῦσαι de Argantonio, Anacr.4.3, ἑ. γε ἐτέων πόλις Pi.O.2.93, ἑ. τε καὶ εἴκοσι μῆνας ἀλαθείς de Odiseo, Theoc.16.51, de espacio τῶν Ἑλλήνων εἶναι με λέγειν ἑ. σταδίοισιν ἄριστον (puedo decir) que yo superé a los griegos cien estadios en elocuencia Ar.Nu.430, πόδες IG 22.3194.16 (II d.C.), de capacidad μέδιμνοι IG 13.78.5 (V a.C.), de monedas ἑ. δαρεικοί Lys.12.11, δράχμαι ἔ. IG 12.Suppl.139A.14 (Metimna II a.C.), PHal.1.244 (III a.C.);

c) como pron. δικάζουσι μὲν οὐκ ἐλάττους τῶν ἑ. συνελθόντες I.BI 2.145;

d) de magistraturas o cuerpos ἡ τῶν ἑ. καὶ τεττάρων ἀρχή la magistratura de los ciento cuatro en la constitución cartaginesa, Arist.Pol.1272b34; οἱ ἑ. ἄνδρες trad. de lat. centumviri Plu.2.205e, D.C.54.24.6;

e) c. valor indef. muchos ἑ. δέ τε δούρατ' ἀμάξης y las piezas de un carro son cien, e.d., muchas Hes.Op.456, οὐκ ἂν ἄραιντ' οὐδ' ἑ. Αἰγύπτιοι Ar.Ra.1406;

f) constr. para guarismos entre 101 y 199: c. unidades y decenas delante seguidas de καί: ε[ἴ]κοσι καὶ [h]εκατόν IG 13.14.9 (V a.C.), πεντήκοντα καὶ h[εκατ]όν IG 13.60.10 (V a.C.), cf. Ath.Agora 19.P5.38 (IV a.C.)
raro a la inversa ἑ. καὶ τετταράκοντα IG 22.1011.37 (II a.C.)
c. unidades y decenas detrás sin καί: hεκατὸν δεκατρεῖς IG 13.476.274 (V a.C.), hεκατὸν ὀγδοκοντα IG 1455.36 (V a.C.), cf. IG 22.1027.23 (II a.C.), ICr.1.5.23.4 (Arcades II d.C.).
• Etimología: De ἑ- (no convincentemente explicada: ¿De ἁ- < *sm̥ por influjo de εἷς? ¿De ἕν?) y *dkm̥tom colectivo formado sobre el numeral *dkm̥ ‘diez’.